Cofnodion cryno - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig


Lleoliad:

Hybrid – Ystafelloedd Pwyllgora 1 a 2 a

Chynhadledd Fideo drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Iau, 16 Chwefror 2023

Amser: 09.32 - 11.42
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
13303


Hybrid

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

Vikki Howells AS (Cadeirydd dros dro)

Luke Fletcher AS

Samuel Kurtz AS

Sarah Murphy AS

Tystion:

Angela Jones, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Eryl Powell, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Pauline Batty, Cyngor Sir Fynwy

Elaine Hindal, British Nutrition Foundation

Kelly Small, Cyngor Abertawe

Dr Amanda Squire, British Dietetic Association (BDA)

Ceriann Tunnah, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

 

Staff y Pwyllgor:

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1        Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Paul Davies AS, y Cadeirydd, a Hefin David AS

1.3        Etholwyd Vikki Howells AS yn Gadeirydd dros dro ar gyfer y cyfarfod heddiw yn unol â Rheol Sefydlog 17.22.

1.4        Nododd y Cadeirydd dros dro fod y Cadeirydd wedi dechrau cyfnod o absenoldeb meddygol fel rhan o'i driniaeth ar gyfer canser, ac anfonodd ddymuniadau gorau'r Pwyllgor at Paul a'i deulu. Nodwyd y byddai'r Aelodau'n ethol Cadeirydd dros dro i gyflenwi dros gyfnod absenoldeb Paul ar ddiwedd y cyfarfod.

1.5        Datganodd Samuel Kurtz AS ei fod yn aelod anrhydeddus o Gymdeithas Milfeddygon Prydain.

</AI1>

<AI2>

2       Papurau i'w nodi

2.1  Nododd y Pwyllgor y papurau.

</AI2>

<AI3>

2.1   Llythyr gan Weinidog yr Economi

</AI3>

<AI4>

2.2   Llythyr gan Peter Fox AS

</AI4>

<AI5>

2.3   Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

</AI5>

<AI6>

2.4   Llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg

</AI6>

<AI7>

2.5   Llythyr at Weinidog yr Economi a’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

</AI7>

<AI8>

2.6   Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd a’r Gweinidog Newid Hinsawdd

</AI8>

<AI9>

2.7   Llythyr gan Weinidog yr Economi

</AI9>

<AI10>

2.8   Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

</AI10>

<AI11>

2.9   Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

</AI11>

<AI12>

2.10Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

</AI12>

<AI13>

2.11Papur tystiolaeth - Llywodraeth Cymru

</AI13>

<AI14>

2.12Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd

</AI14>

<AI15>

2.13Llythyr at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

</AI15>

<AI16>

2.14Llythyr at y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes

</AI16>

<AI17>

2.15Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd

</AI17>

<AI18>

3       Bil Bwyd (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 5

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y panel.

</AI18>

<AI19>

4       Bil Bwyd (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 6

4.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y panel.

</AI19>

<AI20>

5       Bil Troseddau Economaidd a Thryloywder Corfforaethol - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol

5.1 Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethaol Atodol.

</AI20>

<AI21>

6       Cynnig i ethol Cadeirydd dros dro o dan Reol Sefydlog 17.22

6.1 Etholwyd Darren Millar AS yn Gadeirydd dros dro yn ystod absenoldeb meddygol y Cadeirydd yn unol â Rheol Sefydlog 17.22.

</AI21>

<AI22>

7       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

7.1 Debyniwyd cynning i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

</AI22>

<AI23>

8       Trafod tystiolaeth yn dilyn y cyfarfod

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law

</AI23>

<AI24>

9       Bil Troseddau Economaidd a Thryloywder Corfforaethol - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol

9.1 Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethaol Atodol.

</AI24>

<AI25>

10    Papur Blaenraglen Waith

10.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ac fe’i derbyniwyd.

</AI25>

<AI26>

11    Bil Amaethyddiaeth (Cymru); Trefn y Broses Ystyried - Trafodion Cyfnod 2

11.1 Trafododd y Pwyllgor y papur ar Gyfnod 2 o’r trafodion a chytunodd ar drefn y broses ystyried.

</AI26>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>