Agenda - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig


Lleoliad:

Hybrid – Ystafelloedd Pwyllgora 1 a 2 a

Chynhadledd Fideo drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Iau, 16 Chwefror 2023

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Robert Donovan

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddEconomi@senedd.cymru


Hybrid

------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat (09.15-09.30)

 

</AI1>

<AI2>

Cyfarfod cyhoeddus (09.30-11.50)

 

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

 

</AI3>

<AI4>

2       Papurau i'w nodi

(09.30)                                                                                                             

 

</AI4>

<AI5>

2.1   Llythyr gan Weinidog yr Economi

                                                                                          (Tudalennau 1 - 18)

Dogfennau atodol:

Craffu cyffredinol - llythyr
Craffu cyffredinol - ymateb ysgrifenedig

 

</AI5>

<AI6>

2.2   Llythyr gan Peter Fox AS

                                                                                        (Tudalennau 19 - 21)

Dogfennau atodol:

Sesiwn graffu ddiweddar ar Fil Bwyd (Cymru)
Ymateb gan y Cadeirydd

</AI6>

<AI7>

2.3   Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

                                                                                        (Tudalennau 22 - 34)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes

 

</AI7>

<AI8>

2.4   Llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg

                                                                                        (Tudalennau 35 - 36)

Dogfennau atodol:

Llythyr at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

 

</AI8>

<AI9>

2.5   Llythyr at Weinidog yr Economi a’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

                                                                                        (Tudalennau 37 - 39)

Dogfennau atodol:

Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

 

</AI9>

<AI10>

2.6   Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd a’r Gweinidog Newid Hinsawdd

                                                                                        (Tudalennau 40 - 41)

Dogfennau atodol:

Argymhellion y Fframwaith Cyffredin Dros Dro ar Iechyd Planhigion, Amrywogaethau a Hadau Planhigion, Cymorth Amaethyddol, Gwrteithiau a Chynhyrchu Organig

 

</AI10>

<AI11>

2.7   Llythyr gan Weinidog yr Economi

                                                                                        (Tudalennau 42 - 45)

Dogfennau atodol:

Cronfa Ffyniant Bro a Chronfa Ffyniant Gyffredin y DU
Ymateb - Cronfa Ffyniant Bro a Chronfa Ffyniant Gyffredin y DU

</AI11>

<AI12>

2.8   Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

                                                                                                     (Tudalen 46)

Dogfennau atodol:

Datganiad Ysgrifenedig - Gwelliannau Cyfnod 2 i’r Bil Amaethyddiaeth (Cymru)

 

</AI12>

<AI13>

2.9   Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

                                                                                        (Tudalennau 47 - 54)

Dogfennau atodol:

Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Cyllid - Cyfnod 1 y Bil Amaethyddiaeth (Cymru)
Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Cyllid - Cyfnod 1 y Bil Amaethyddiaeth (Cymru) – atodiad

 

</AI13>

<AI14>

2.10 Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

                                                                                                     (Tudalen 55)

Dogfennau atodol:

Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol: Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol

 

</AI14>

<AI15>

2.11 Papur tystiolaeth - Llywodraeth Cymru

                                                                                        (Tudalennau 56 - 64)

Dogfennau atodol:

Bil Bwyd (Cymru) - Papur gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

 

</AI15>

<AI16>

2.12 Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd

                                                                                        (Tudalennau 65 - 66)

Dogfennau atodol:

Cyfarfod y Grŵp Rhyngweinidogol ar yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig – 23 Ionawr 2023

</AI16>

<AI17>

2.13 Llythyr at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

                                                                                        (Tudalennau 67 - 69)

Dogfennau atodol:

Bil Bwyd (Cymru)

 

</AI17>

<AI18>

2.14 Llythyr at y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes

                                                                                        (Tudalennau 70 - 71)

Dogfennau atodol:

Y Bil Bwyd (Cymru) – cais i estyn y terfyn amser cyflwyno adroddiad Cyfnod 1

 

</AI18>

<AI19>

2.15 Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd

                                                                                        (Tudalennau 72 - 73)

Dogfennau atodol:

Adolygiad o Reoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021

 

</AI19>

<AI20>

3       Bil Bwyd (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 5

(09.30-10.30)                                                                (Tudalennau 74 - 115)

 

Angela Jones - Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Amanda Squire - Cymdeithas Dietegwyr y DU

Eryl Powell - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Ceriann Tunnah - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
Papur tystiolaeth - Cymdeithas Ddeieteg Prydain [Saesneg yn unig]
Papur tystiolaeth - Iechyd Cyhoeddus Cymru [Saesneg yn unig]

 

</AI20>

<AI21>

Egwyl (10.30-10.45)

 

</AI21>

<AI22>

4       Bil Bwyd (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 6

(10.45-11.45)

                                                                                                                          

Elaine Hindal - Sefydliad Maetheg Prydain

Kelly Small - Cyngor Abertawe

Pauline Batty – Cyngor Sir Fynwy

 

</AI22>

<AI23>

5       Bil Troseddau Economaidd a Thryloywder Corfforaethol - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol

(11.45-11.50)                                                              (Tudalennau 116 - 133)

 

Dogfennau atodol:

Nodyn Cyngor Cyfreithiol
Llythyr gan y Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr – 10 Chwefror 2023 [Saesneg yn unig]

 

</AI23>

<AI24>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(11.50)                                                                                                             

 

</AI24>

<AI25>

Preifat (11.50-12.35)

 

</AI25>

<AI26>

7       Trafod tystiolaeth yn dilyn y cyfarfod

(11.50-12.00)                                                                                                  

 

</AI26>

<AI27>

8       Bil Troseddau Economaidd a Thryloywder Corfforaethol - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol

(12.00-12.10)                                                                                                  

 

</AI27>

<AI28>

9       Papur Blaenraglen Waith

(12.10-12.25)                                                              (Tudalennau 134 - 141)

 

Dogfennau atodol:

Blaenraglen Waith [Saesneg yn unig]

 

</AI28>

<AI29>

10    Bil Amaethyddiaeth (Cymru); Trefn y Broses Ystyried - Trafodion Cyfnod 2

(12.25-12.35)                                                              (Tudalennau 142 - 150)

 

Dogfennau atodol:

Trefn y broses ystyried [Saesneg yn unig]

</AI29>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>