Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Hybrid - Ystafell Bwyllgora 4 Tŷ Hywel a fideogynadledda drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Iau, 2 Chwefror 2023

Amser: 09.00 - 14.45
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/13297


Hybrid

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

Jayne Bryant AS (Cadeirydd)

James Evans AS

Laura Anne Jones AS

Ken Skates AS

Buffy Williams AS

Sioned Williams AS

Tystion:

Sharon Lovell, Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol Cymru

Jackie Murphy, Tros Gynnal Plant

Emma Phipps-Magill, Voices from Care

Ben Twomey, National Youth Advocacy Service (NYAS) Cymru

Elizabeth Bryan, Rhwydwaith Maethu Cymru

Mike Anthony, TACT Cymru

Rhian Carter, Gweithredu dros Blant

Matt Lewis, Gweithredu dros Blant

Sarah Thomas, Rhwydwaith Maethu Cymru

Helen Mary Jones, Voices From Care Cymru

Staff y Pwyllgor:

Naomi Stocks (Clerc)

Tom Lewis-White (Ail Glerc)

Angharad Roche (Dirprwy Glerc)

Jennifer Cottle (Cynghorydd Cyfreithiol)

Michael Dauncey (Ymchwilydd)

Sian Thomas (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: archwilio diwygio radical - digwyddiadau i randdeiliaid [gwahoddedig yn unig]

1.1 Mae’r Aelodau'n cyfarfod â gweithwyr proffesiynol ac academyddion i drafod ansawdd gwasanaethau a chefnogaeth i blant mewn gofal.

</AI1>

<AI2>

2       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau.

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

1.2 Ni chafwyd ymddiheuriadau.

</AI2>

<AI3>

3       Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: archwilio diwygio radical - sesiwn dystiolaeth 3.

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gweithredu dros Blant, y Rhwydwaith Maethu a TACT Cymru.

</AI3>

<AI4>

4       Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: archwilio diwygio radical - sesiwn dystiolaeth 4.

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Voices from Care, Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol (NYAS) Cymru a Tros Gynnal Plant Cymru.

4.2 Cytunodd NYAS Cymru i roi ystadegau i'r Pwyllgor yn ymwneud â nifer y plant a phobl ifanc sydd mewn llety heb ei reoleiddio.

4.3 Cytunodd Voices from Care i ddarparu adroddiad drafft i’r Pwyllgor ar yr ymchwil a wnaed o dan y Cynllun Pan Fydda i’n Barod.

 

</AI4>

<AI5>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitemau 6 a 9 o'r cyfarfod hwn.

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI5>

<AI6>

6       Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: archwilio diwygio radical - trafod y dystiolaeth.

6.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiynau blaenorol.

</AI6>

<AI7>

7       Craffu ar Adroddiad Blynyddol Estyn ar gyfer 2021 - 2022

7.1 Bu’r Pwyllgor yn craffu ar Estyn ynghylch ei Adroddiad Blynyddol.

7.2 Cytunodd Estyn i ddarparu canfyddiadau darn o waith thematig sy'n cael ei wneud ar weithredu'r system ddiwygio Anghenion Dysgu Ychwanegol newydd i'r Pwyllgor pan fydd ar gael. 

 

</AI7>

<AI8>

8       Papurau i'w nodi

8.1     Cafodd y papurau eu nodi.

 

</AI8>

<AI9>

</AI17>

<AI18>

9       Craffu ar Adroddiad Blynyddol Estyn 2020 – 2021: trafod y dystiolaeth

9.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn flaenorol gydag Estyn.

</AI18>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>