Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Hybrid - Ystafell Bwyllgora 4 Tŷ Hywel a fideogynadledda drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Iau, 2 Chwefror 2023

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Naomi Stocks

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPlant@senedd.cymru


Hybrid

------

<AI1>

Yn ei gyfarfod ar 18 Ionawr, derbyniodd y Pwyllgor gynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i wahardd y cyhoedd o Eitem 1 ar agenda’r cyfarfod heddiw.

 

</AI1>

<AI2>

1       Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: archwilio diwygio radical - digwyddiadau i randdeiliaid [gwahoddedig yn unig]

(09.00 - 10.15)                                                                    (Tudalennau 1 - 5)


Bydd digwyddiad preifat i randdeiliaid i drafod ail thema’r ymchwiliad, ‘Mewn gofal: Gwasanaethau o safon a chefnogaeth i blant mewn gofal’.

 

Dogfennau atodol:

Gwybodaeth i Aelodau - Mewn gofal – gweithwyr proffesiynol ac academyddion

</AI2>

<AI3>

Egwyl

(10.15 - 10.45)

</AI3>

<AI4>

2       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(10.45)                                                                                                             

 

</AI4>

<AI5>

3       Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: archwilio diwygio radical - sesiwn dystiolaeth 3.

(10.45 - 11.30)                                                                  (Tudalennau 6 - 58)


Sarah Thomas, Cyfarwyddwr, Rhwydwaith Maethu Cymru
Elizabeth Bryan, Pennaeth Gweithrediadau yng Nghymru, Rhwydwaith Maethu Cymru

Matt Lewis, Rheolwr Gwasanaethau Maethu Therapiwtig Cymru, Gweithredu dros Blant

Rhian Carter, Rheolwr Tîm, Gweithredu dros Blant

Mike Anthony, Rheolwr, TACT Cymru 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
Plant sydd â phrofiad o ofal - Briff Ystadegol
Gweithredu dros Blant - CYPE(6)-04-23 - Papur 1 (Saesneg yn unig)
TACT Cymru - CYPE(6)-04-23 - Papur 2 (Saesneg yn unig)

</AI5>

<AI6>

4       Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: archwilio diwygio radical - sesiwn dystiolaeth 4.

(11.35 - 12.15)                                                                (Tudalennau 59 - 78)


Deborah Jones, Prif Weithredwr, Voices from Care

Emma Phipps-Magill, Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Voices from Care

Sharon Lovell, Prif Swyddog Gweithredol, NYAS Cymru

Ben Twomey, Cyfarwyddwr Polisi a Chyfathrebu, NYAS Cymru 

Jackie Murphy, Prif Weithredwr, Tros Gynnal Plant, Cymru

 

Dogfennau atodol:

Voices from care - CYPE(6)-04-23 – Papur 3 (Saesneg yn unig)
NYAS CYPE(6)-04-23 – Papur 4 (Saesneg yn unig)

</AI6>

<AI7>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitemau 6 a 9 o'r cyfarfod hwn

(12.15)                                                                                                             

 

</AI7>

<AI8>

6       Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: archwilio diwygio radical - trafod y dystiolaeth.

(12.15 - 12.30)                                                                                                

 

</AI8>

<AI9>

Egwyl

(12.30 - 13.20)

</AI9>

<AI10>

Rhag-gyfarfod preifat

(13.20 - 13.30)

</AI10>

<AI11>

7       Craffu ar Adroddiad Blynyddol Estyn 2021 - 2022

(13.30 - 14.30)                                                              (Tudalennau 79 - 100)


Owen Evans, Prif Arolygwr Ei Fawrhydi, Estyn

Claire Morgan, Cyfarwyddwr Strategol, Estyn

Jassa Scott, Cyfarwyddwr Strategol, Estyn

Adroddiad Blynyddol Estyn 2021 - 2022

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil – Estyn

</AI11>

<AI12>

8       Papurau i'w nodi

(14.30)                                                                                                             

 

</AI12>

<AI13>

8.1   Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol

                                                                                    (Tudalennau 101 - 103)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol at y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant  - CYPE(6)-04-23 – Papur i'w nodi 1

</AI13>

<AI14>

8.2   Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol

                                                                                    (Tudalennau 104 - 106)

Dogfennau atodol:

Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant - CYPE(6)-04-23 – Papur i'w nodi 2

</AI14>

<AI15>

8.3   Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol

                                                                                    (Tudalennau 107 - 108)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant - CYPE(6)-04-23 – Papur i'w nodi 3

</AI15>

<AI16>

8.4   Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymysg dysgwyr

                                                                                    (Tudalennau 109 - 116)

Dogfennau atodol:

Llythyr oddi wrth y Pennaeth Addysg, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) - CYPE(6)-04-23 – Papur i'w nodi 4

</AI16>

<AI17>

8.5   Gwybodaeth gan randdeiliaid

                                                                                    (Tudalennau 117 - 119)

Dogfennau atodol:

Llythyr oddi wrth fudiad G-expressions - CYPE(6)-04-23 – Papur i'w nodi 5 (Saesneg yn unig)

</AI17>

<AI18>

8.6   Anghydraddoldebau iechyd meddwl

                                                                                                   (Tudalen 120)

Dogfennau atodol:

Llythyr ar y cyd gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg a Chadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol at y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant - CYPE(6)-04-23 – Papur i'w nodi 6

</AI18>

<AI19>

8.7   Blaenraglen Waith

                                                                                                   (Tudalen 121)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol  - CYPE(6)-04-23 – Papur i'w nodi 7

</AI19>

<AI20>

8.8   Blaenraglen Waith

                                                                                    (Tudalennau 122 - 123)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol - CYPE(6)-04-23 – Papur i'w nodi 8

</AI20>

<AI21>

8.9   Blaenraglen Waith

                                                                                    (Tudalennau 124 - 125)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd - CYPE(6)-04-23 – Papur i'w nodi 9

</AI21>

<AI22>

9       Craffu ar Adroddiad Blynyddol Estyn 2021 - 2022: trafod y dystiolaeth

(14.30 - 14.40)                                                                                                

 

 

</AI22>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>