Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Llun, 6 Mawrth 2023

Amser: 13.31 - 16.09
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
13248


Ar y safle

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

Huw Irranca-Davies AS (Cadeirydd)

Alun Davies AS

James Evans AS

Peredur Owen Griffiths AS

Tystion:

Staff y Pwyllgor:

P Gareth Williams (Clerc)

Gerallt Roberts (Ail Glerc)

Sarah Sargent (Ail Glerc)

Kate Rabaiotti (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau.

Nid oedd dim ymddiheuriadau na dirprwyon.

</AI1>

<AI2>

2       Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3.

</AI2>

<AI3>

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol  

</AI3>

<AI4>

2.1   SL(6)328 - Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Newid Rhestrau ac Apelau) (Cymru) 2023

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

</AI4>

<AI5>

3       Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 - trafodwyd eisoes

</AI5>

<AI6>

3.1   SL(6)322 - Rheoliadau Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 (Adolygu Mapiau) (Diwygio) (Cymru) 2023

Nododd y Pwyllgor yr ymateb gan Lywodraeth Cymru.

</AI6>

<AI7>

4       Fframweithiau cyffredin

</AI7>

<AI8>

4.1   Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Fframwaith Cyffredin Cynllun Masnachu Allyriadau'r DU

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog.

</AI8>

<AI9>

5       Papurau i'w nodi

</AI9>

<AI10>

5.1   Datganiad Ysgrifenedig gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol Diwygiadau i ddeddfwriaeth Llywodraeth y DU i gefnogi Cydbwyllgorau Corfforaethol

Nododd y Pwyllgor y Datganiad Ysgrifenedig gan y Gweinidog.

</AI10>

<AI11>

5.2   Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Dilyniant i’r cyfarfod ar 16 Ionawr 2023

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gyda’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad.

</AI11>

<AI12>

5.3   Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru)

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gyda’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad.

</AI12>

<AI13>

5.4   Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol: Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru)

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Dirprwy Weinidog.

</AI13>

<AI14>

5.5   Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad at y Lywydd: Bil Hawliau

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidogion at y Llywydd.

</AI14>

<AI15>

5.6   Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad.

</AI15>

<AI16>

5.7   Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad at y Llywydd: Y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Rhif 3) ar y Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad at y Lywydd, a chytunodd i ysgrifennu at y Cwnsler Cyffredinol ynghylch memorandwm cydsyniad deddfwriaethol atodol pellach.

</AI16>

<AI17>

5.8   SL(6)325 – Rheoliadau Gwastraff Pecynwaith (Casglu ac Adrodd am Ddata) (Cymru) 2023

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd a’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog Newid Hinsawdd i godi nifer o faterion.

</AI17>

<AI18>

6       Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru): Sesiwn dystiolaeth

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

</AI18>

<AI19>

7       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Derbyniwyd y cynnig. 

</AI19>

<AI20>

8       Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafodd gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

</AI20>

<AI21>

9       Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru): canlyniad Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd arno.

</AI21>

<AI22>

10    Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memoranda Rhif 3, Rhif 4 a Rhif 5) ar y Bil Diogelwch Ar-lein

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd arno.

</AI22>

<AI23>

11    Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Streiciau (Lefelau Gwasanaeth Gofynnol): Nodyn Cyngor Cyfreithiol

Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a chytunodd i drafod adroddiad drafft mewn cyfarfod yn y dyfodol.

</AI23>

<AI24>

12    Blaenraglen waith

Trafododd y Pwyllgor faterion yn ymwneud â’i flaenraglen waith.

</AI24>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>