Agenda - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Llun, 6 Mawrth 2023

Amser: 13.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

P Gareth Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddDCC@senedd.cymru


Ar y safle

------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(13.30)                                                                                                             

 

</AI1>

<AI2>

2       Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

(13.30 - 13.35)                                                                                                

 

</AI2>

<AI3>

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol  

</AI3>

<AI4>

2.1   SL(6)328 - Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Newid Rhestrau ac Apelau) (Cymru) 2023

                                                                                            (Tudalennau 1 - 2)

Rheoliadau

Memorandwm Esboniadol

Dogfennau atodol:

LJC(6)-08-23 – Papur 1 – Adroddiad drafft

</AI4>

<AI5>

3       Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 - trafodwyd eisoes

(13.35 – 13.40)                                                                                                

 

</AI5>

<AI6>

3.1   SL(6)322 - Rheoliadau Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 (Adolygu Mapiau) (Diwygio) (Cymru) 2023

                                                                                            (Tudalennau 3 - 5)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-08-23 – Papur 2 – Adroddiad
LJC(6)-08-23 – Papur 3 – Ymateb Llywodraeth Cymru

</AI6>

<AI7>

4       Fframweithiau cyffredin

(13.40 – 13.45)                                                                                                

 

</AI7>

<AI8>

4.1   Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Fframwaith Cyffredin Cynllun Masnachu Allyriadau'r DU

                                                                                            (Tudalennau 6 - 7)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-08-23 - Papur 4 - Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd, 28 Chwefror 2023

</AI8>

<AI9>

5       Papurau i'w nodi

(13.45 – 13.50)                                                                                                

 

</AI9>

<AI10>

5.1   Datganiad Ysgrifenedig gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Diwygiadau i ddeddfwriaeth Llywodraeth y DU i gefnogi Cydbwyllgorau Corfforaethol

                                                                                            (Tudalennau 8 - 9)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-08-23 - Papur 5 - Datganiad Ysgrifenedig gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, 27 Chwefror 2023

</AI10>

<AI11>

5.2   Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Dilyniant i’r cyfarfod ar 16 Ionawr 2023

                                                                                        (Tudalennau 10 - 18)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-08-23 - Papur 6 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, 1 Mawrth 2023
LJC(6)-08-23 - Papur 7 - Llythyr at y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, 3 Chwefror 2023

</AI11>

<AI12>

5.3   Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru)

                                                                                        (Tudalennau 19 - 21)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-08-23 - Papur 8 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad,  01 Mawrth 2023
LJC(6)-08-23 - Papur 9 - Llythyr at y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, 15 Chwefror 2023

</AI12>

<AI13>

5.4   Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol: Y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru)

                                                                                        (Tudalennau 22 - 24)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-08-23 - Papur 10 - Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol, 28 Chwefror 2023 [Saesneg yn unig]

</AI13>

<AI14>

5.5   Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad at y Llywydd: Y Bil Hawliau

                                                                                        (Tudalennau 25 - 26)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-08-23 - Papur 11 - Llythyr gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, 1 Mawrth 2023

</AI14>

<AI15>

5.6   Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24

                                                                                        (Tudalennau 27 - 29)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-08-23 - Papur 12 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, 2 Mawrth 2023

</AI15>

<AI16>

Egwyl

(13.50 - 14.00)

</AI16>

<AI17>

6       Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru): Sesiwn dystiolaeth

(14.00 - 15.00)                                                                (Tudalennau 30 - 45)

Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dafydd Evans, Gyfarwyddwr, Gwyddorau Bywyd ac Arloesi

Mari Williams, Uwch Gyfreithiwr y Llywodraeth

Lowri Lewis, Cyfreithiwr y Llywodraeth

 

Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

Datganiad o Fwriad y Polisi ar gyfer Is-ddeddfwriaeth

Dogfennau atodol:

LJC(6)-08-23 - Papur 13 - Nodyn briffio

</AI17>

<AI18>

7       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(15.00)                                                                                                             

 

</AI18>

<AI19>

8       Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru): Trafod y dystiolaeth

(15.00 – 15.15)                                                                                                

 

</AI19>

<AI20>

9       Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru): canlyniad ystyriaeth fanwl y Pwyllgor

(15.15 – 15.40)                                                                (Tudalennau 46 - 59)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-08-23 - Papur 14 - Nodyn briffio [Saesneg yn unig]
LJC(6)-08-23 - Papur 15 - Adroddiad drafft [Saesneg yn unig]

</AI20>

<AI21>

10    Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 3, Memorandwm Rhif 4 a Memorandwm Rhif 5) ar y Bil Caffael

(15.40 – 16.00)                                                                (Tudalennau 60 - 84)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-08-23 - Papur 16 - Adroddiad drafft [Saesneg yn unig]

</AI21>

<AI22>

11    Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Streiciau (Lefelau Gwasanaeth Gofynnol): Nodyn Cyngor Cyfreithiol

(16.00 – 16.15)                                                              (Tudalennau 85 - 103)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-08-23 - Papur 17 - Nodyn cyngor cyfreithiol [Saesneg yn unig]
LJC(6)-08-23 - Papur 18 - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

</AI22>

<AI23>

12    Blaenraglen waith

(16.15 – 16.25)                                                            (Tudalennau 104 - 106)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-08-23 - Papur 19 - Blaenraglen waith [Saesneg yn unig]

</AI23>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>