Agenda - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol


Lleoliad:

Hybrid - Ystafell Bwyllgora 5 Tŷ Hywel a

fideogynadledda drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Iau, 9 Mawrth 2023

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Helen Finlayson

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddIechyd@senedd.cymru


Hybrid

------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat (09.00 - 09.30)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)

</AI2>

<AI3>

2       Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru): sesiwn dystiolaeth gyda chyrff iechyd

(09.30-10.45) (Tudalennau 1 - 23)

Huw Thomas, Cyfarwyddwr Cyllid, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Jonathan Irvine, Cyfarwyddwr Caffael a Gwasanaethau Negesydd Iechyd, Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

Stuart Davies, Cyfarwyddwr Cyllid, Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru

 

Briff Ymchwil

</AI3>

<AI4>

3       Papurau i'w nodi

(10.45)

</AI4>

<AI5>

3.1   Ymateb gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant i adroddiad y Pwyllgor: Cysylltu'r dotiau: mynd i'r afael ag anghydraddoldebau iechyd meddwl yng Nghymru

(Tudalennau 24 - 47)

</AI5>

<AI6>

3.2   Llythyr at y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch goblygiadau posibl Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) Llywodraeth y DU ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

(Tudalennau 48 - 51)

</AI6>

<AI7>

3.3   Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch goblygiadau posibl Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) Llywodraeth y DU ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

(Tudalennau 52 - 57)

</AI7>

<AI8>

3.4   Llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch materion a gododd o sesiwn graffu'r Pwyllgor gyda Phrif Swyddog Nyrsio Cymru ar 26 Ionawr 2023

(Tudalennau 58 - 62)

</AI8>

<AI9>

3.5   Llythyr gan Gymdeithas Ddeintyddol Prydain ynghylch Diwygio Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol

(Tudalennau 63 - 66)

</AI9>

<AI10>

3.6   Llythyr gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch meddyginiaeth ar gyfer pryderon iechyd meddwl

(Tudalennau 67 - 68)

</AI10>

<AI11>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(10.45)

</AI11>

<AI12>

5       Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru): ystyried y dystiolaeth

(10.45-11.00)

</AI12>

<AI13>

6       Blaenraglen Waith

(11.00-11.30) (Tudalennau 69 - 84)

Papur 1 - Blaenraglen waith

</AI13>

<AI14>

7       Gwasanaethau endosgopi: llythyr drafft

(11.30-11.45) (Tudalennau 85 - 92)

Papur 2 llythyr drafft

</AI14>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>