Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Iau, 23 Mawrth 2023

Amser: 09.30 - 10.32
 


O bell, Prifat

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

Peredur Owen Griffiths AS (Cadeirydd)

Peter Fox AS

Mike Hedges AS

Rhianon Passmore AS

Staff y Pwyllgor:

Owain Roberts (Clerc)

Leanne Hatcher (Ail Glerc)

Georgina Owen (Ail Glerc)

Mike Lewis (Dirprwy Glerc)

Owen Holzinger (Ymchwilydd)

Christian Tipples (Ymchwilydd)

Catherine McKeag (Ysgrifenyddiaeth)

 

<AI1>

Yn ei gyfarfod ar 8 Mawrth 2023, derbyniodd y Pwyllgor gynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i wahardd y cyhoedd o’r cyfarfod heddiw.

</AI1>

<AI2>

Cofrestru (09.15-09.30)

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Cyllid.

</AI3>

<AI4>

2       Goblygiadau ariannol Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

2.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytuno arno.

</AI4>

<AI5>

3       Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

3.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod y flaenraglen waith.

</AI5>

<AI6>

4       Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25: Y dull gweithredu o ran ymgysylltu

4.1 Trafododd y Pwyllgor y papur ar y dull  o ymgysylltu mewn perthynas â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25.

</AI6>

<AI7>

5       Goblygiadau ariannol y Bil Bwyd (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

5.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytuno arno.

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>