Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 13 Chwefror 2023

Amser: 09.29 - 10.00
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
13224


O bell, Preifat

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

Vikki Howells AS (Cadeirydd)

Natasha Asghar AS

Peredur Owen Griffiths AS

Tystion:

Staff y Pwyllgor:

Meriel Singleton (Clerc)

Bethan Garwood (Dirprwy Glerc)

Enrico Carpanini (Cynghorydd Cyfreithiol)

Lisa Hatcher (Swyddog)

Aled Elwyn Jones (Swyddog)

 

<AI1>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Safonau Ymddygiad.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan John Griffiths. Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.

</AI1>

<AI2>

2       Cylch Gorchwyl yr Ymchwiliad i Gofrestru a Datgan Buddiannau

2.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cylch gorchwyl ar gyfer yr Ymchwiliad i Gofrestru a Datgan Buddiannau, fel y’i drafftiwyd.

 

2.2 Cytunodd y Pwyllgor i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus.

</AI2>

<AI3>

3       Rheolau Diwygiedig Grwpiau Trawsbleidiol

3.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y rheolau diwygiedig, yn amodol ar un newid bach ac unrhyw waith tacluso ychwanegol sydd ei angen.

 

3.2 Cytunodd y Pwyllgor i ystyried adroddiad byr ar y rheolau diwygiedig mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

</AI3>

<AI4>

4       Adborth ar y weithdrefn ddiwygiedig ar gyfer ymdrin â chwynion yn erbyn Aelodau o'r Senedd

4.1 Trafododd y Pwyllgor yr adborth a chytunwyd i ddychwelyd at y mater yn y cyfarfod nesaf, lle byddent yn cael adborth gan y Comisiynydd Safonau.

</AI4>

<AI5>

5       Trafod adroddiad gan y Comisiynydd Safonau yn unol â Rheol Sefydlog 22.2(i)

5.1 Trafododd y Pwyllgor adroddiad gan y Comisiynydd Safonau yn unol â Rheol Sefydlog 22.2(i).

</AI5>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>