Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad


Lleoliad:

Fideogynadledda drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 27 Chwefror 2023

Amser: 13.32 - 14.29
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
13212


O bell

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

Huw Irranca-Davies AS (Cadeirydd)

Alun Davies AS

James Evans AS

Peredur Owen Griffiths AS

Tystion:

Staff y Pwyllgor:

P Gareth Williams (Clerc)

Gerallt Roberts (Ail Glerc)

Sarah Sargent (Ail Glerc)

Kate Rabaiotti (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Nid oedd dim ymddiheuriadau na dirprwyon.      

</AI1>

<AI2>

2       Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3.

</AI2>

<AI3>

2.1   SL(6)321 - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2023

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

</AI3>

<AI4>

2.2   SL(6)322 - Rheoliadau Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 (Adolygu Mapiau) (Diwygio) (Cymru) 2023

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

</AI4>

<AI5>

2.3   SL(6)323 - Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Newid Rhestrau ac Apelau) (Cymru) 2023

Nododd y Pwyllgor fod yr offeryn wedi’i dynnu’n ôl cyn y cyfarfod.

</AI5>

<AI6>

2.4   SL(6)324 - Rheoliadau Addysg (Benthyciadau i Fyfyrwyr) (Ad-dalu) (Diwygio) 2023

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb Llywodraeth Cymru, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

</AI6>

<AI7>

3       Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 - a drafodwyd yn flaenorol.

</AI7>

<AI8>

3.1   SL(6)312 – Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) (Diwygio) 2023

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gyda’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol.

</AI8>

<AI9>

4       Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol

</AI9>

<AI10>

4.1   Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Cyllid: Cyfarfod y Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog.

</AI10>

<AI11>

4.2   Datganiad ysgrifenedig a gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: Y Rheoliadau Rhestrau Gwledydd Cymeradwy (Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid) (Diwygio) 2023

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a’r llythyr gan y Gweinidog.

</AI11>

<AI12>

5       Papurau i'w nodi

</AI12>

<AI13>

5.1   Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Cywiriadau i offerynnau statudol Cymru

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gyda’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad.

</AI13>

<AI14>

5.2   Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar Fil Banc Seilwaith y DU

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog.

</AI14>

<AI15>

5.3   Datganiad ysgrifenedig gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Adroddiad ar weithredu cynigion Comisiwn y Gyfraith

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad.

</AI15>

<AI16>

5.4   Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad.

</AI16>

<AI17>

5.5   Gohebiaeth gan Weinidog yr Economi: Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diogelwch Ar-lein

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog.

</AI17>

<AI18>

5.6   Gohebiaeth gan Teuluoedd yn Gyntaf mewn Addysg - Cymru: Addysg gartref

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Teuluoedd yn Gyntaf mewn Addysg - Cymru, a chytunodd i ymateb.

</AI18>

<AI19>

5.7   Gohebiaeth gan y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio)

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai at y Pwyllgor Busnes.

</AI19>

<AI20>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cytunodd y Pwyllgor â’r cynnig.

</AI20>

<AI21>

7       Cyflwyniad drafft i Bwyllgor Cyfansoddiad, Ewrop, Materion Allanol a Diwylliant Senedd yr Alban: Sut mae datganoli yn newid ar ôl ymadael â’r UE? Ymchwiliad

Cytunodd y Pwyllgor ar y cyflwyniad drafft i ymchwiliad Pwyllgor Cyfansoddiad, Ewrop, Materion Allanol a Diwylliant Senedd yr Alban.

</AI21>

<AI22>

8       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 5) ar y Bil Caffael: Nodyn Cyngor Cyfreithiol

Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol.

</AI22>

<AI23>

9       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 5) ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio): Adroddiad drafft

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd arno.

</AI23>

<AI24>

10    Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Troseddau Economaidd a Thryloywder Corfforaethol: Adroddiad drafft

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd arno.

</AI24>

<AI25>

 

Affirmative Resolution Instruments

</AI25>

<AI26>

 

Made Negative Resolution Instruments

</AI26>

<AI27>

 

Made Negative Resolution Instruments

</AI27>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>