Agenda - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad


Lleoliad:

Fideogynadledda drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 27 Chwefror 2023

Amser: 13.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

P Gareth Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddDCC@senedd.cymru


O bell

------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(13.30)                                                                                                             

 

</AI1>

<AI2>

2       Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

(13.30 - 13.35)                                                                                                

 

</AI2>

<AI3>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Negyddol

 

</AI3>

<AI4>

2.1   SL(6)321 - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2023

                                                                                            (Tudalennau 1 - 3)

Rheoliadau

Memorandwm Esboniadol

Dogfennau atodol:

LJC(6)-07-23 – Papur 1 – Adroddiad drafft

</AI4>

<AI5>

2.2   SL(6)322 - Rheoliadau Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 (Adolygu Mapiau) (Diwygio) (Cymru) 2023

                                                                                            (Tudalennau 4 - 5)

Rheoliadau

Memorandwm Esboniadol

Dogfennau atodol:

LJC(6)-07-23 – Papur 2 – Adroddiad drafft

</AI5>

<AI6>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol  

 

</AI6>

<AI7>

2.3   SL(6)323 - Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Newid Rhestrau ac Apelau) (Cymru) 2023

                                                                                            (Tudalennau 6 - 7)

Rheoliadau

Memorandwm Esboniadol

Dogfennau atodol:

LJC(6)-06-23 – Papur 3 – Adroddiad drafft

</AI7>

<AI8>

Offerynnau'r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol Cyfansawdd

</AI8>

<AI9>

2.4   SL(6)324 - Rheoliadau Addysg (Benthyciadau i Fyfyrwyr) (Ad-dalu) (Diwygio) 2023

                                                                                          (Tudalennau 8 - 10)

Rheoliadau [Saesneg yn unig]

Memorandwm Esboniadol [Saesneg yn unig]

Dogfennau atodol:

LJC(6)-07-23 - Papur 4 - Adroddiad drafft
LJC(6)-07-23 - Papur 5 - Datganiad ysgrifenedig gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg, 8 Chwefror 2023

</AI9>

<AI10>

3       Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 - trafodwyd eisoes

(13.35 - 13.40)                                                                                                

 

</AI10>

<AI11>

3.1   SL(6)312 - Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) (Diwygio) 2023

                                                                                        (Tudalennau 11 - 16)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-07-23 - Papur 6 - Adroddiad
LJC(6)-07-23 - Papur 7 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, 15 Chwefror 2023
LJC(6)-07-23 - Papur 8 - Llythyr at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, 3 Chwefror 2023

</AI11>

<AI12>

4       Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol

(13.40 - 13.45)                                                                                                

 

</AI12>

<AI13>

4.1   Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol ar Gyllid

                                                                                        (Tudalennau 17 - 18)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-07-23 - Papur 9 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, 21 Chwefror 2023

</AI13>

<AI14>

4.2   Datganiad Ysgrifenedig a gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd: Rheoliadau Rhestrau Gwledydd Cymeradwy (Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid) (Diwygio) 2023

                                                                                        (Tudalennau 19 - 21)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-07-23 - Papur 10 - Datganiad Ysgrifenedig gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, 22 Chwefror 2023
LJC(6)-07-23 - Papur 11 - Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, 21 Chwefror 2023

</AI14>

<AI15>

5       Papurau i'w nodi

(13.45 - 13.50)                                                                                                

 

</AI15>

<AI16>

5.1   Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Cywiriadau i offerynnau statudol Cymru

                                                                                        (Tudalennau 22 - 27)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-07-23 - Papur 12 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, 15 Chwefror 2023
LJC(6)-07-23 - Papur 13 - Llythyr at y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, 6 Chwefror 2023

</AI16>

<AI17>

5.2   Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Banc Seilwaith y DU

                                                                                                     (Tudalen 28)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-07-23 - Papur 14 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, 15 Chwefror 2023

</AI17>

<AI18>

5.3   Datganiad ysgrifenedig gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Adroddiad ar weithredu cynigion Comisiwn y Gyfraith

                                                                                                     (Tudalen 29)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-07-23 - Papur 15 - Datganiad ysgrifenedig gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, 15 Chwefror 2023

</AI18>

<AI19>

5.4   Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

                                                                                        (Tudalennau 30 - 41)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-07-23 - Papur 16 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, 16 Chwefror 2023

</AI19>

<AI20>

5.5   Gohebiaeth gan Weinidog yr Economi: Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diogelwch Ar-lein

                                                                                                     (Tudalen 42)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-07-23 - Papur 17 - Llythyr gan Weinidog yr Economi, 20 Chwefror 2023

</AI20>

<AI21>

5.6   Gohebiaeth gan Families First in Education Wales: Addysg gartref

                                                                                        (Tudalennau 43 - 92)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-07-23 - Papur 18 - Llythyr gan Families First in Education Wales, 21 Chwefror 2023

</AI21>

<AI22>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(13.50)                                                                                                             

  

</AI22>

<AI23>

7       Cyflwyniad drafft ar gyfer Ymchwiliad Pwyllgor Cyfansoddiad, Ewrop, Materion Allanol a Diwylliant Senedd yr Alban: Sut mae Datganoli'n Newid ar ôl Gadael yr UE?

(13.50 - 14.00)                                                                                   (I ddilyn)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-07-23 - Papur 19 - Cyflwyniad drafft

</AI23>

<AI24>

8       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 5) ar y Bil Caffael: Nodyn Cyngor Cyfreithiol

(14.00 - 14.15)                                                              (Tudalennau 93 - 118)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-07-23 - Papur 20 - Nodyn Cyngor Cyfreithiol [Saesneg yn unig]
LJC(6)-07-23 - Papur 21 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, 8 Chwefror 2023
LJC(6)-07-23 - Papur 22 - Llythyr at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, 26 Ionawr 2023

</AI24>

<AI25>

9       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 5) ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio): Adroddiad drafft

(14.15 - 14.30)                                                            (Tudalennau 119 - 131)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-07-23 - Papur 23 - Nodyn Cyngor Cyfreithiol [Saesneg yn unig]
LJC(6)-07-23 - Papur 24 - Adroddiad drafft [Saesneg yn unig]

</AI25>

<AI26>

10    Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Troseddau Economaidd a Thryloywder Corfforaethol: Adroddiad drafft

(14.30 - 14.40)                                                                                   (I ddilyn)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-07-23 – Papur 25 – Adroddiad drafft

</AI26>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>