Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Llun, 13 Chwefror 2023

Amser: 12.00 - 14.58
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
13211


Ar y safle

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

Huw Irranca-Davies AS (Cadeirydd)

Alun Davies AS

James Evans AS

Peredur Owen Griffiths AS

Tystion:

Mick Antoniw AS, Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

Dr James George, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

P Gareth Williams (Clerc)

Gerallt Roberts (Ail Glerc)

Sarah Sargent (Ail Glerc)

Kate Rabaiotti (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau.

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon.

</AI1>

<AI2>

2       Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3.

</AI2>

<AI3>

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Negyddol

</AI3>

<AI4>

2.1   SL(6)316 – Rheoliadau Swyddi Barnwrol (Eistedd mewn Ymddeoliad – Swyddi Rhagnodedig a’u Disgrifiadau) (Cymru) 2023

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb Llywodraeth Cymru, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

</AI4>

<AI5>

2.2   SL(6)317 – Rheoliadau Gofal a Chymorth (Gosod Ffioedd) ac (Asesiad Ariannol) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2023

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

</AI5>

<AI6>

2.3   SL(6)320 – Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Cymru) 2023

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

</AI6>

<AI7>

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Cadarnhaol

</AI7>

<AI8>

2.4   SL(6)319 – Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2023

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

</AI8>

<AI9>

3       Offeryn nad yw’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.7

</AI9>

<AI10>

3.1   SL(6)318 – Cod ymarfer ar arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 4 (taliadau uniongyrchol a dewis o lety) a Rhan 5 (codi ffioedd ac asesiadau ariannol) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

</AI10>

<AI11>

4       Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol

</AI11>

<AI12>

4.1   Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: Grwp Rhyngweinidogol ar yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog.

</AI12>

<AI13>

4.2   Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol

Nododd y Pwyllgor y Datganiad Ysgrifenedig a’r llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad.

</AI13>

<AI14>

4.3   Gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Y Grŵp Rhyngweinidogol ar gyfer Gweinidogion Iechyd y DU

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog.

</AI14>

<AI15>

4.4   Datganiad Ysgrifenedig a gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant: Rheoliadau Atchwanegiadau Bwyd a Bwyd ar gyfer Grwpiau Penodol (Diwygiadau Amrywiol) (Rhif 2) 2023

Nododd y Pwyllgor y Datganiad Ysgrifenedig a’r llythyr gan y Gweinidog.

</AI15>

<AI16>

5       Papurau i'w nodi

</AI16>

<AI17>

5.1   Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) Llywodraeth y DU

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog.

</AI17>

<AI18>

5.2   Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Diogelwch Caffael

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gyda’r Gweinidog.

</AI18>

<AI19>

5.3   Gohebiaeth gan Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig at y Gweinidog Materion Gwledig a a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, a Gweinidog yr Economi: Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig at y Gweinidog.

</AI19>

<AI20>

5.4   Briff y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar gyfer Ail Ddarlleniad Tŷ’r Arglwyddi o Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

Nododd y Pwyllgor y briff gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.

</AI20>

<AI21>

5.5   Gohebiaeth gan y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai: Capasiti Llywodraeth Cymru i ddeddfu

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai.

</AI21>

<AI22>

5.6   Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gyda’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad.

</AI22>

<AI23>

6       Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru): Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor

Yn unol â Rheol Sefydlog 26C.27, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau i'r Bil yn y drefn a ganlyn:

Gwelliant 49 (James Evans AS)

O Blaid

Yn erbyn

Ymatal

James Evans

Alun Davies

 

Peredur Owen Griffiths

Huw Irranca Davies

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 49.Derbyniwyd gwelliant 1 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 2 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 3 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 4 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 5 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 32 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 33 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 34 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 6 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 7 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 8 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 9 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliannau 10, 11 a 12 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 13 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliannau 14, 15 ac 16 (Mick Antoniw AS)  yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 17 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).


Derbyniwyd gwelliant 18 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 19 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 20 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 21 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 22 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 23 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 35 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliannau 36, 37 a 38 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 39 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 24 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 40 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 25 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 26 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 27 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 28 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 29 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 30 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 31 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gan y gwrthodwyd gwelliant 49, methodd gwelliant 50

Gan y gwrthodwyd gwelliant 49, methodd gwelliant 51

Gan y gwrthodwyd gwelliant 49, methodd gwelliant 52

Derbyniwyd gwelliant 41 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 42 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 43 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 44 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 45 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gan y gwrthodwyd gwelliant 49, methodd gwelliant 46

Gan y gwrthodwyd gwelliant 49, methodd gwelliant 47

Gan y gwrthodwyd gwelliant 49, methodd gwelliant 48


</AI23>

<AI24>

7       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Derbyniwyd y cynnig.

</AI24>

<AI25>

8       Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru): y camau nesaf o ran ystyriaeth fanwl y Pwyllgor

Cytunodd y Pwyllgor i drafod ei adroddiad drafft ar ei ystyriaeth fanwl o’r Bil yn ei gyfarfod nesaf.  Cytunodd y Pwyllgor hefyd i ysgrifennu at y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad i ofyn am eglurhad pellach.

</AI25>

<AI26>

9       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio): Adroddiad drafft

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd arno.

</AI26>

<AI27>

10    Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio: Adroddiad drafft

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft.

</AI27>

<AI28>

11    Cytundebau rhyngwladol:

Trafododd y Pwyllgor y cytundeb rhyngwladol ar Gydnabyddiaeth Gilyddol ynghylch Trwyddedau Gyrru y DU/yr Eidal at Ddibenion Cyfnewid. Cytunodd y Pwyllgor i ystyried ei adroddiad drafft ar y cytundeb y tu allan i'r Pwyllgor er mwyn caniatáu i'r adroddiad gael ei gyhoeddi cyn y terfyn amser perthnasol ar waith craffu.

</AI28>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>