Agenda - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Llun, 13 Chwefror 2023

Amser: 12.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

P Gareth Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddDCC@senedd.cymru


Ar y safle

------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(12.00)                                                                                                             

 

</AI1>

<AI2>

2       Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

(12.00 – 12.05)                                                                                                

 

</AI2>

<AI3>

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Negyddol

</AI3>

<AI4>

2.1   SL(6)316 - Rheoliadau Swyddi Barnwrol (Eistedd mewn Ymddeoliad – Swyddi Rhagnodedig a’u Disgrifiadau) (Cymru) 2023

                                                                                            (Tudalennau 1 - 4)

Y Rheoliadau

Memorandwm Esboniadol

Dogfennau atodol:

LJC(6)-06-23 – Papur 1 – Adroddiad drafft

</AI4>

<AI5>

2.2   SL(6)317 - Rheoliadau Gofal a Chymorth (Gosod Ffioedd) ac (Asesiad Ariannol) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2023

                                                                                            (Tudalennau 5 - 7)

Y Rheoliadau

Memorandwm Esboniadol

Dogfennau atodol:

LJC(6)-06-23 – Papur 2 – Adroddiad drafft

</AI5>

<AI6>

2.3   SL(6)320 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Cymru) 2023

                                                                                          (Tudalennau 8 - 12)

Y Rheoliadau

Memorandwm Esboniadol

Dogfennau atodol:

LJC(6)-06-23 – Papur 3 – Adroddiad drafft
LJC(6)-06-23 – Papur 4 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Llywydd, 31 Ionawr 2023

</AI6>

<AI7>

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Cadarnhaol

</AI7>

<AI8>

2.4   SL(6)319 - Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2023

                                                                                        (Tudalennau 13 - 15)

Y Rheoliadau

Memorandwm Esboniadol

Dogfennau atodol:

LJC(6)-06-23 – Papur 5 – Adroddiad drafft

</AI8>

<AI9>

3       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.7

(12.05 – 12.10)                                                                (Tudalennau 16 - 17)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-06-23 – Papur 6 – Adroddiad drafft

</AI9>

<AI10>

3.1   SL(6)318 - Cod ymarfer ar arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 4 (taliadau uniongyrchol a dewis o lety) a Rhan 5 (codi ffioedd ac asesiadau ariannol) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

                                                                                                                          

</AI10>

<AI11>

4       Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol

(12.10 – 12.15)                                                                                                

 

</AI11>

<AI12>

4.1   Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: Y Grŵp Rhyngweinidogol ar yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig

                                                                                        (Tudalennau 18 - 19)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-06-23 - Papur 7 - Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, 6 Chwefror 2023

</AI12>

<AI13>

4.2   Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Y Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol

                                                                                        (Tudalennau 20 - 22)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-06-23 - Papur 8 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, 7 Chwefror 2023
LJC(6)-06-23 - Papur 9 - Datganiad ysgrifenedig gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, 7 Chwefror 2023

</AI13>

<AI14>

4.3   Gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Grŵp Rhyng-weinidogol Gweinidogion Iechyd y DU

                                                                                                     (Tudalen 23)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-06-23 - Papur 10 - Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 7 Chwefror 2023

</AI14>

<AI15>

4.4   Datganiad Ysgrifenedig a gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant: Rheoliadau Atchwanegiadau Bwyd a Bwyd ar gyfer Grwpiau Penodol (Diwygiadau Amrywiol) (Rhif 2) 2023

                                                                                        (Tudalennau 24 - 27)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-06-23 - Papur 11 - Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, 9 Chwefror 2023
LJC(6)-06-23 - Papur 12 - Datganiad ysgrifenedig gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, 09 Chwefror 2023

</AI15>

<AI16>

5       Papurau i'w nodi

(12.15 – 12.20)                                                                                                

 

</AI16>

<AI17>

5.1   Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) Llywodraeth y DU

                                                                                        (Tudalennau 28 - 29)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-06-23 - Papur 13 - Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd, 6 Chwefror 2023

</AI17>

<AI18>

5.2   Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Caffael

                                                                                        (Tudalennau 30 - 39)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-06-23 - Papur 14 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, 8 Chwefror 2023
LJC(6)-06-23 - Papur 15 - Llythyr at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, 26 Ionawr 2023

</AI18>

<AI19>

5.3   Gohebiaeth gan Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd, a Gweinidog yr Economi: Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

                                                                                        (Tudalennau 40 - 42)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-06-23 - Papur 16 - Llythyr gan Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, a Gweinidog yr Economi, 8 Chwefror 2023

</AI19>

<AI20>

5.4   Papur briffio'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar gyfer yr ail ddarlleniad o Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) yn Nhŷ'r Arglwyddi

                                                                                        (Tudalennau 43 - 50)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-06-23 - Papur 17 - Papur briffio’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol [Saesneg yn unig]

</AI20>

<AI21>

5.5   Gohebiaeth gan y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai: Capasiti Llywodraeth Cymru i ddeddfu

                                                                                        (Tudalennau 51 - 52)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-06-23 - Papur 18 - Llythyr gan y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai, 9 Chwefror 2023

</AI21>

<AI22>

Egwyl

(12.20 - 12.30)

</AI22>

<AI23>

6       Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru): Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor

(12.30 – 15.30)                                                                                                

 

Trefn ystyried a gytunwyd:

Cytunodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar 16 Ionawr 2023, o dan Reol Sefydlog 26C.27, mai trefn yr ystyriaeth fanwl gan y Pwyllgor fyddai: adrannau 2 i 75; Atodlenni 1 a 3 i 6; adrannau 76 i 157;  Atodlenni 2 a 7 i 10; adrannau 158 i 166; Atodlen 11; adrannau 167 i 191; Atodlen 12; adrannau 192 i 213; Atodlenni 13 ac 14; adran 1; Teitl hir.

 

Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli - 13 Chwefror 2023

Grwpio Gwelliannau - 13 Chwefror 2023

Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

 

</AI23>

<AI24>

7       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

(15.30)                                                                                                             

 

</AI24>

<AI25>

Egwyl

(15.30 - 15.40)

</AI25>

<AI26>

8       Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru): Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor - y camau nesaf

(15.40 – 15.45)                                                                                                

 

</AI26>

<AI27>

9       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio): Adroddiad drafft

(15.45 – 16.30)                                                                (Tudalennau 53 - 55)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-06-23 – Papur 19 – Adroddiad drafft (I ddilyn)
LJC(6)-06-23 - Papur 20 - Nodyn cyngor cyfreithiol [Saesneg yn unig]
LJC(6)-06-23 - Papur 21 - Llythyr at y Pwyllgor Busnes, 27 Ionawr 2023

</AI27>

<AI28>

10    Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio Adroddiad drafft

(16.30 – 17.15)                                                                                   (I ddilyn)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-06-23 – Papur 22 – Adroddiad drafft

</AI28>

<AI29>

11    Cytundebau rhyngwladol

(17.15 – 17.25)                                                                (Tudalennau 56 - 58)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-06-23 – Papur 23 – Nodyn briffio [Saesneg yn unig]

</AI29>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>