Agenda - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 4 Tŷ Hywel a

fideogynadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Iau, 12 Ionawr 2023

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Marc Wyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddHinsawdd@senedd.cymru


Hybrid

------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat (09.15-09.30)

 

</AI1>

<AI2>

Cyfarfod cyhoeddus

 

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon, a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

 

</AI3>

<AI4>

2       Gwefru cerbydau trydan - sesiwn dystiolaeth 1

(09.30-10.45)                                                                    (Tudalennau 1 - 43)

Dr Paul Bevan - Cymdeithas Cerbydau Trydan Cymru

Yr Athro Liana Cipcigan - y Ganolfan Ragoriaeth Cerbydau Trydan, Prifysgol Caerdydd

Olly Craughan, Pennaeth Cynaliadwyedd y DU - Grŵp DPD

David Wong, Uwch Reolwr Arloesedd a Thechnoleg - Grŵp Cerbydau Trydan Cymdeithas y Cynhyrchwyr a Masnachwyr Moduron

 

Dogfennau atodol:

Briff ymchwil - Strategaeth a chynllun gweithredu seilwaith gwefru cerbydau trydan
Papur - Cymdeithas Cerbydau Trydan Cymru (Saesneg yn unig)
Papur - yr Athro Liana Cipcigan, y Ganolfan Ragoriaeth Cerbydau Trydan, Prifysgol Caerdydd (Saesneg yn unig)
Papur - Grŵp DPD

</AI4>

 

<AI5>

Egwyl (10.45-10.55)

 

</AI5>

<AI6>

3       Gwefru cerbydau trydan - sesiwn dystiolaeth 2

(10.55-11.55)                                                                  (Tudalennau 44 - 50)

Y Cynghorydd Andrew Morgan – Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)

Geoff Ogden, Prif Swyddog Cynllunio Trafnidiaeth a Datblygu - Trafnidiaeth Cymru

Roisin Willmott, Cyfarwyddwr Cymru a Gogledd Iwerddon a Planning Aid England – y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol

Dogfennau atodol:

Papur - Llywodraeth Cymru a Trafnidiaeth Cymru

</AI6>

 

<AI7>

Egwyl (11.55-12.05)

 

</AI7>

<AI8>

4       Gwefru cerbydau trydan - sesiwn dystiolaeth 3

(12.05-13.05)                                                                  (Tudalennau 51 - 61)

Malcolm Bebbington, Pennaeth Strategaeth Systemau'r Dyfodol - SP Energy Networks

Benjamin Godfrey, Cyfarwyddwr Gweithredwr System Ddosbarthu - National Grid

Dr Neil Lewis, Rheolwr - Ynni Sir Gâr, a hefyd yn cynrychioli TrydaNi; Charge Place Wales Ltd, a Chlwb Ceir y Sector Ynni Cymunedol 

Dogfennau atodol:

Papur – SP Energy Networks

</AI8>

 

<AI9>

5       Papurau i'w nodi

(13.05)                                                                                                             

 

</AI9>

<AI10>

5.1   Dyfodol bysiau a threnau yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 62 - 76)

Dogfennau atodol:

Ymateb gan Lywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar ddyfodol bysiau a rheilffyrdd yng Nghymru (Saesneg yn unig)

</AI10>

<AI11>

5.2   Systemau gorlif storm yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 77 - 80)

Dogfennau atodol:

Nodyn briffio gan Cyfoeth Naturiol Cymru mewn perthynas ag argymhelliad a wnaed gan y Pwyllgor yn ei adroddiad ar orlifoedd stormydd a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2022 (Saesneg yn unig)

</AI11>

<AI12>

5.3   Cyllideb Llywodraeth Cymru 2023-24

                                                                                        (Tudalennau 81 - 84)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at Gadeiryddion Pwyllgorau mewn perthynas â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24

</AI12>

<AI13>

5.4   Cyllideb Llywodraeth Cymru 2022-23

                                                                                        (Tudalennau 85 - 92)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd at y Cadeirydd mewn perthynas ag argymhelliad a wnaed gan y Pwyllgor yn ei adroddiad ynghylch craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23.

</AI13>

<AI14>

5.5   Craffu ar oblygiadau ariannol Biliau - gohebiaeth rhwng y Prif Weinidog a Chadeirydd y Pwyllgor Cyllid

                                                                                        (Tudalennau 93 - 97)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan y Prif Weinidog mewn ymateb i lythyr Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid dyddiedig mewn perthynas â chraffu ar oblygiadau ariannol Biliau
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid mewn ymateb i lythyr y Prif Weinidog dyddiedig 7 Rhagfyr mewn perthynas â chraffu ar oblygiadau ariannol Biliau

</AI14>

<AI15>

5.6   Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)

                                                                                                     (Tudalen 98)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at y Llywydd mewn perthynas â Bil Diogelu’r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)

</AI15>

<AI16>

5.7   Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

                                                                                      (Tudalennau 99 - 101)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at y Cadeirydd mewn perthynas â’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

</AI16>

<AI17>

5.8   Addasu hinsawdd a chyllidebau carbon

                                                                                    (Tudalennau 102 - 103)

Dogfennau atodol:

Ymateb gan y Gweinidog Newid Hinsawdd i lythyr y Cadeirydd dyddiedig 18 Tachwedd mewn perthynas ag addasu hinsawdd a chyllidebau carbon

</AI17>

<AI18>

5.9   Penodiadau Cyhoeddus

                                                                                    (Tudalennau 104 - 105)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus at Gadeiryddion Pwyllgorau mewn perthynas â’i ymchwiliad i benodiadau cyhoeddus

</AI18>

<AI19>

5.10 Blaenoriaethu busnes pwyllgorau

                                                                                    (Tudalennau 106 - 107)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan y Llywydd at holl Aelodau o'r Senedd mewn perthynas â blaenoriaethu busnes pwyllgorau

</AI19>

<AI20>

5.11 Sesiynau craffu gyda Gweinidogion

                                                                                                   (Tudalen 108)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Newid Hinsawdd mewn perthynas â phresenoldeb wyneb yn wyneb yng nghyfarfodydd y Pwyllgor

</AI20>

<AI21>

5.12 Rheoliadau Iechyd Planhigion a’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Diwygio) 2022

                                                                                    (Tudalennau 109 - 110)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, at y Cadeirydd mewn perthynas â Rheoliadau Iechyd Planhigion a’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Diwygio) 2022

</AI21>

<AI22>

5.13 Fframwaith Cyffredin Gwastraff ac Adnoddau

                                                                                                   (Tudalen 111)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd at y Cadeirydd mewn perthynas â'r Cytundeb Fframwaith Amlinellol a Concordat ar gyfer y Fframwaith Cyffredin Gwastraff ac Adnoddau

</AI22>

<AI23>

5.14 Cytundeb Cysylltiadau Rhyng-sefydliadol

                                                                                    (Tudalennau 112 - 113)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad mewn perthynas â'r Grŵp Rhyng-Weinidogol ar gyfer yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig

</AI23>

 

<AI24>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw

(13.05)                                                                                                             

 

</AI24>

<AI25>

Cyfarfod preifat (13.05-13.25)

 

</AI25>

<AI26>

7       Gwefru cerbydau trydan - trafod y dystiolaeth a glywyd o dan eitemau 2, 3 a 4

                                                                                                                          

</AI26>

<AI27>

8       Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer Bil Banc Seilwaith y DU

                                                                                    (Tudalennau 114 - 124)

Dogfennau atodol:

Nodyn cyngor cyfreithiol - Bil Banc Seilwaith y DU (Saesneg yn unig)
Adroddiad drafft - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Rhif 3) ar gyfer Bil Banc Seilwaith y DU (Saesneg yn unig)

</AI27>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>