Agenda - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig


Lleoliad:

Hybrid – Ystafelloedd Pwyllgora 1 a 2 a

Chynhadledd Fideo drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Iau, 27 Hydref 2022

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Robert Donovan

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddEconomi@senedd.cymru


Hybrid

------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat (09.15-09.30)

 

</AI1>

<AI2>

Cyfarfod cyhoeddus (09.30-11.40)

 

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

 

</AI3>

<AI4>

2       Papurau i'w nodi

(09.30)                                                                                                             

 

</AI4>

<AI5>

2.1   Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd

                                                                                            (Tudalennau 1 - 2)

Dogfennau atodol:

Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Diwygio a Swyddogaethau Deddfwriaethol) 2022

 

</AI5>

<AI6>

2.2   Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd

                                                                                            (Tudalennau 3 - 6)

Dogfennau atodol:

Rheoliadau Anifeiliaid ac Iechyd Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a Bwyd, Planhigion ac Iechyd Planhigion (Diwygio) 2022

</AI6>

<AI7>

3       Bil Amaethyddiaeth (Cymru): Sesiwn Dystiolaeth 5

(09.30-10.30)

                                                                                                                          

Andy Richardson, Cadeirydd, Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru

Gwyn Howells, Prif Weithredwr, Hybu Cig Cymru

Simon Wright, Cyfarwyddwr Bwyd a’r Economi Wledig, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Pherchennog, Wright’s Independent Foods Ltd

 

</AI7>

<AI8>

Egwyl (10.30-10.40)

 

</AI8>

<AI9>

4       Bil Amaethyddiaeth (Cymru): Sesiwn Dystiolaeth 6

(10.40-11.40)                                                                    (Tudalennau 7 - 48)

 

Jerry Langford, Rheolwr Materion Cyhoeddus Coed Cadw

Anthony Geddes, Rheolwr Cenedlaethol Cymru, Confor

 

Dogfennau atodol:

Coed Cadw - Papur tystiolaeth (Saesneg yn unig)
Confor - Papur tystiolaeth (Saesneg yn unig)
Briff Ymchwil

 

</AI9>

<AI10>

5       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil Protocol Gogledd Iwerddon

(11.40-11.45)                                                                  (Tudalennau 49 - 73)

 

Dogfennau atodol:

Nodyn Cyngor Cyfreithiol (Saesneg yn unig)
Briff Ymchwil

</AI10>

<AI11>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(11.45)                                                                                                             

 

</AI11>

<AI12>

7       Preifat

(11.45-12.00)                                                                  (Tudalennau 74 - 78)

 

Bil Amaethyddiaeth (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Trafod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil Protocol Gogledd Iwerddon

Adolygu’r Adroddiad Monitro Masnach drafft

 

Dogfennau atodol:

Adroddiad Monitro Masnach Ryngwladol (Saesneg yn unig)

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>