Agenda - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig


Lleoliad:

Hybrid – Ystafelloedd Pwyllgora 1 a 2 a Chynhadledd Fideo drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Iau, 29 Medi 2022

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Robert Donovan

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddEconomi@senedd.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat (09.15-09.30)

 

</AI1>

<AI2>

Cyfarfod cyhoeddus (09.30)

 

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

 

</AI3>

<AI4>

2       Papurau i'w nodi

(09.30)                                                                                                             

 

</AI4>

<AI5>

2.1   Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

                                                                                            (Tudalennau 1 - 2)

Dogfennau atodol:

Rheoliadau Anifeiliaid, Bwyd, Iechyd Planhigion, Deunyddiau Lluosogi Planhigion a Hadau (Diwygiadau Amrywiol etc.) 2022

 

</AI5>

<AI6>

2.2   Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

                                                                                            (Tudalennau 3 - 4)

Dogfennau atodol:

Rheoliadau Iechyd Anifeiliaid Dyfrol (Diwygio) 2022

 

</AI6>

<AI7>

2.3   Llythyr gan Weinidog yr Economi

                                                                                            (Tudalennau 5 - 7)

Dogfennau atodol:

Asesu ac Ardystio Cydymffurfiaeth UKCA
Llythyr gan Weinidog yr Economi at Gynghrair Ffederasiwn Adeiladu Cymru (Saesneg yn unig)

 

</AI7>

<AI8>

2.4   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at y Gweinidog Newid Hinsawdd

                                                                                          (Tudalennau 8 - 12)

Dogfennau atodol:

Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Iechyd Planhigion) (Amlder Gwiriadau) 2022
Ymateb gan y Gweinidog Newid Hinsawdd

 

</AI8>

<AI9>

2.5   Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

                                                                                        (Tudalennau 13 - 15)

Dogfennau atodol:

Cyfarfod y Grŵp Rhyngweinidogol ar yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig yn ystod Sioe Frenhinol Cymru – 20 Gorffennaf 2022

 

</AI9>

<AI10>

2.6   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol at y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

                                                                                        (Tudalennau 16 - 29)

Dogfennau atodol:

Costau byw
Ymateb gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

 

</AI10>

<AI11>

2.7   Llythyr gan Weinidog yr Economi

                                                                                        (Tudalennau 30 - 31)

 

Dogfennau atodol:

Fforwm Masnach Gweinidogol – 5 Gorffennaf

 

</AI11>

<AI12>

2.8   Llythyr gan Gyswllt Amgylchedd Cymru

                                                                                        (Tudalennau 32 - 38)

Dogfennau atodol:

Rheoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021 (Saesneg yn unig)
Llythyr gan Gadeirydd Cyswllt Amgylchedd Cymru at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd (Saesneg yn unig)
Ymateb gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd (Saesneg yn unig)
Cywiriad ynghylch dyddiad y broses Mesurau Amgen ar gyfer Rheoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021
Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig at Gyswllt Amgylchedd Cymru

 

</AI12>

<AI13>

2.9   Llythyr gan Weinidog yr Economi

                                                                                        (Tudalennau 39 - 59)

Dogfennau atodol:

Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar bwysau costau byw

 

</AI13>

<AI14>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(09.30)                                                                                                             


</AI14>

<AI15>

4Bil Amaethyddiaeth (Cymru) – Cytuno ar y dull craffu

(09.30-10.00)                                                                  (Tudalennau 60 - 75)

 

Y Dull o Graffu (Saesneg yn unig)
Llythyr gan y Pwyllgor Busnes at y Cadeirydd
Y Bil Amaethyddiaeth (Cymru) – amserlen arfaethedig

 

</AI15>

<AI16>

5       Bil Amaethyddiaeth (Cymru) – Briff Technegol gan Lywodraeth Cymru

(10.00-11.00)                                                                  (Tudalennau 76 - 82)

James Owen, Prif Berchennog Cyfrifol (y Bil)

Hannah Fernandez, Arweinydd Polisi (Rheoli Tir yn Gynaliadwy a Chymorth yn y Dyfodol)

Jon Travis / Fiona McFarlane, Polisi (Coedwigaeth)

Claire Lawson, Polisi (Maglau a Thrapiau Glud)

Dorian Brunt, Gwasanaethau Cyfreithiol, Amaethyddiaeth

Bill Cordingley, Gwasanaethau Cyfreithiol, Bywyd Gwyllt (Coedwigaeth, Maglau a Thrapiau Glud)

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil

 

</AI16>

<AI17>

Egwyl (11.00-11.10)

 

</AI17>

<AI18>

6       Diweddariad ynghylch Gwaith Craffu Deddfwriaethol

(11.10-12.10)                                                                                                  

 

</AI18>

<AI19>

7       Ymweliadau Rapporteur â Ffermydd: Adborth gan Aelodau

(12.10-12.20)                                                                                                  

 

</AI19>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>