Cofnodion cryno - Pwyllgor y Llywydd


Lleoliad:

Hybrid - Ystafell Bwyllgora 5 Tŷ Hywel a fideogynadledda drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 7 Tachwedd 2022

Amser: 09.03 - 10.28
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
13116


Hybrid

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

David Rees AS (Cadeirydd)

Janet Finch-Saunders AS

Peredur Owen Griffiths AS

Joyce Watson AS

Llyr Gruffydd AS

Tystion:

Dame Elan Closs Stephens CBE, Comisiwn Etholiadol

Shaun McNally, Comisiwn Etholiadol

Rhydian Thomas, Comisiwn Etholiadol

Kieran Rix, Comisiwn Etholiadol

Staff y Pwyllgor:

Meriel Singleton (Clerc)

Bethan Garwood (Dirprwy Glerc)

Craig Griffiths (Cynghorydd Cyfreithiol)

Christian Tipples (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau.

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Rhys ap Owen; dirprwyodd Llyr Gruffydd ar ei ran.

1.3 Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.

 

</AI1>

<AI2>

2       Craffu ar amcangyfrifon ariannol y Comisiwn Etholiadol ar gyfer 2023/24

2.1 Croesawodd y Cadeirydd gynrychiolwyr o’r Comisiwn Etholiadol i'r cyfarfod a diolchodd iddynt am gyflwyno eu hamcangyfrif ariannol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2023-24 ac amcangyfrif atodol 2022-23. 

2.2 Holodd y Pwyllgor gynrychiolwyr y Comisiwn Etholiadol yn fanwl ar eu hamcangyfrif ariannol ar gyfer 2023-24 ac amcangyfrif atodol 2022-23. 

2.3 Nododd y Pwyllgor lythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad ar adroddiad y Comisiwn Etholiadol ar y cynllun peilot etholiadol.

2.4 Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad ar yr amcangyfrif fel rhan o'r ymgynghoriad sydd ei angen o dan baragraff 16A(8)(b) o Atodlen 1 i Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000.

</AI2>

<AI3>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

3.1 Cytunwyd ar y cynnig i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod o dan Reol Sefydlog 17.42(vi).

</AI3>

<AI4>

4       Craffu ar amcangyfrifon ariannol y Comisiwn Etholiadol ar gyfer 2023/24 Trafod y dystiolaeth

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI4>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>