Cofnodion - Y Pwyllgor Busnes


Lleoliad:

Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mawrth, 6 Rhagfyr 2022

Amser: 09.01 - 09.14
 


Preifat

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Pwyllgor:

Elin Jones AS, Llywydd (Cadeirydd)

Lesley Griffiths AS

Siân Gwenllian AS

Staff y Pwyllgor:

Graeme Francis (Clerc)

Yan Thomas (Dirprwy Glerc)

Eraill yn bresennol

David Rees AS, Y Dirprwy Lywydd

Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd

Siwan Davies, Cyfarwyddwr Busnes y Senedd

Siân Wilkins, Pennaeth Gwasanaeth y Siambr a Phwyllgorau

Julian Luke, Pennaeth Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth,

Helen Carey, Llywodraeth Cymru

Ryan Price, Llywodraeth Cymru

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon.

Croesawodd y Llywydd yr Aelodau i’r cyfarfod. Anfonodd Jane Dodds a Darren Millar eu hymddiheuriadau. Roedd Russell George yn bresennol yn y cyfarfod fel dirprwy.

</AI1>

<AI2>

2       Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

</AI2>

<AI3>

3       Trefn Busnes

</AI3>

<AI4>

3.1   Busnes yr wythnos hon

Dydd Mawrth

 

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

 

Dywedodd y Llywydd wrth y Rheolwyr Busnes y bydd egwyl fer cyn dechrau trafodion Cyfnod 3, gyda’r gloch yn canu 5 munud cyn ailddechrau.

 

 

Dydd Mercher   

 

 

Dywedodd y Llywydd wrth y Rheolwyr Busnes fod dehongliad Iaith Arwyddion Prydain yn cael ei drefnu ar gyfer dadl Mark Isherwood ar Gynigion Deddfwriaethol Aelodau, gyda'r bwriad y gellir darparu hwn yn fyw ar Senedd.tv.

 

 

</AI4>

<AI5>

3.2   Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 13 Rhagfyr

·         Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Symiau Taladwy) (Cymru) 2022 (5 munud)

 

Dydd Mawrth 10 Ionawr

 

·         Datganiad gan Weinidog yr Economi: Datblygu Clystyrau Technolegol yng Nghymru - cynhyrchu isotopau radio meddygol ac arbenigedd meddygaeth niwclear (30 munud)

 

</AI5>

<AI6>

3.3   Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i'r ychwanegiadau a ganlyn i'r amserlen:

 

Dydd Mercher 18 Ionawr 2023 -

 

 

</AI6>

<AI7>

4       Deddfwriaeth

</AI7>

<AI8>

4.1   Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd ynghylch Cyfnod 4 Bil Diogelu’r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)

Yn dilyn yr arwydd a roddwyd yn y cyfarfod blaenorol, nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr a’r bwriad i gynnal dadl Cyfnod 4 ar Fil Diogelu’r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) yn syth ar ôl trafodion Cyfnod 3 heddiw.

</AI8>

<AI9>

4.2   Diweddariad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar y canlynol: 

 

 

</AI9>

<AI10>

5       Amserlen y Senedd

</AI10>

<AI11>

5.1   Dyddiadau’r Toriadau

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar y dyddiadau ar gyfer toriad hanner tymor y Sulgwyn a thoriad yr haf, a chytunodd ar y dyddiadau dros dro ar gyfer hanner tymor yr hydref a thoriad y Nadolig yn 2023.

</AI11>

<AI12>

5.2   Trefniadau Cyflwyno yn ystod Toriad y Nadolig

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar drefniadau cyflwyno ar gyfer toriad y Nadolig, gan gynnwys ar gyfer busnes y Cyfarfod Llawn am wythnos gyntaf y tymor, Cwestiynau Ysgrifenedig a gwelliannau i’r Bil Partneriaeth Gymdeithasol (Cymru). Cytunodd y Pwyllgor hefyd ar y trefniadau ar gyfer gosod dogfennau yn ystod cyfnod y Nadolig.

 

</AI12>

<AI13>

6       Diwygio’r Senedd

</AI13>

<AI14>

6.1   Trafod yr adroddiad drafft ar argymhellion y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio’r Senedd

Trafododd y Pwyllgor Busnes yr adroddiad drafft a chytunodd arno, ac iddo gael ei osod a’i ddarparu i Lywodraeth Cymru cyn diwedd y tymor, yn amodol ar ddau ychwanegiad: nodi barn Siân Gwenllian y dylai deddfwriaeth Diwygio’r Senedd gynnwys y teitlau Cymraeg ‘Llywydd’ a 'Dirprwy Lywydd' yn unig; a, nodi barn y Llywydd y dylid pennu uchafswm cynyddol o Weinidogion Cymru yn 16.

 

</AI14>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>