Agenda - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 7 Tachwedd 2022

Amser: 13.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

P Gareth Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddDCC@senedd.cymru


O bell

------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(13.30)                                                                                                             

 

</AI1>

<AI2>

2       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

(13.30 - 13.35)                                                                               (Tudalen 1)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-28-22 - Papur 1 - Adroddiad drafft

</AI2>

<AI3>

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Negyddol

</AI3>

<AI4>

2.1   SL(6)271 - Rheoliadau Addysg (Trefniadau Sefydlu ar gyfer Athrawon Ysgol) (Cymru) (Diwygio) 2022

 

</AI4>

<AI5>

3       Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3.

(13.35 - 13.45)                                                                                                

</AI5>

<AI6>

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Negyddol

</AI6>

<AI7>

3.1   SL(6)272 - Rheoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Anghymhwyso) (Cymru) 2022

                                                                                            (Tudalennau 2 - 8)

Rheoliadau

Memorandwm Esboniadol

Dogfennau atodol:

LJC(6)-28-22 - Papur 2 - Adroddiad drafft

</AI7>

<AI8>

3.2   SL(6)276 - Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffitrwydd Annedd i Bobl Fyw Ynddi) (Cymru) (Diwygio) 2022

                                                                                          (Tudalennau 9 - 10)

Rheoliadau

Memorandwm Esboniadol

Dogfennau atodol:

LJC(6)-28-22 - Papur 3 - Adroddiad drafft

</AI8>

<AI9>

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

</AI9>

<AI10>

3.3   SL(6)270 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol) 2022

                                                                                        (Tudalennau 11 - 13)

Rheoliadau

Memorandwm Esboniadol

Dogfennau atodol:

LJC(6)-28-22 - Papur 4 - Adroddiad drafft

</AI10>

<AI11>

Offerynnau Cadarnhaol Drafft Cyfansawdd

</AI11>

<AI12>

3.4   SL(6)275 - Rheoliadau Daliadau Amaethyddol (Ffi) 2022

                                                                                        (Tudalennau 14 - 15)

Rheoliadau [Saesneg yn unig]

Memorandwm Esboniadol

Dogfennau atodol:

LJC(6)-28-22 - Papur 5 - Adroddiad drafft

</AI12>

<AI13>

4       Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 - trafodwyd eisoes

(13.45 - 13.50)                                                                                                

 

</AI13>

<AI14>

4.1   SL(6)267 - Rheoliadau Marchnata Hadau a Deunyddiau Lluosogi Planhigion (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2022

                                                                                        (Tudalennau 16 - 18)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-28-22 - Papur 6 - Adroddiad
LJC(6)-28-22 - Papur 7 - Ymateb Llywodraeth Cymru

</AI14>

<AI15>

5       Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

(13.50 - 14.00)                                                                                                

 

</AI15>

<AI16>

5.1   WS-30C(6)014 - Rheoliadau Llygryddion Organig Parhaus (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2022

                                                                                        (Tudalennau 19 - 24)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-28-22 - Papur 8 - Datganiad Ysgrifenedig gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, 20 Hydref 2022
LJC(6)-28-22 - Papur 9 - Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, 21 Hydref 2022
LJC(6)-28-22 - Papur 10 - Sylwadau

</AI16>

<AI17>

5.2   WS-30C(6)015 - Rheoliadau'r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Diwygio a Swyddogaethau Deddfwriaethol) 2022

                                                                                        (Tudalennau 25 - 29)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-28-22 - Papur 11 - Datganiad Ysgrifenedig gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, 21 Hydref 2022
LJC(6)-28-22 - Papur 12 - Sylwadau

</AI17>

<AI18>

5.3   WS-30C(6)016 - Rheoliadau Anifeiliaid ac Iechyd Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a Bwyd, Planhigion ac Iechyd Planhigion (Diwygio) 2022

                                                                                        (Tudalennau 30 - 33)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-28-22 - Papur 13 - Datganiad Ysgrifenedig gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, 21 Hydref 2022
LJC(6)-28-22 - Papur 14 - Sylwadau

</AI18>

<AI19>

5.4   WS-30C(6)017 - Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) 2022

                                                                                        (Tudalennau 34 - 39)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-28-22 - Papur 15 - Datganiad Ysgrifenedig gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, 24 Hydref 2022
LJC(6)-28-22 - Papur 16 - Sylwadau

</AI19>

<AI20>

6       Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol

(14.00 - 14.05)                                                                                                

 

</AI20>

<AI21>

6.1   Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: Rheoliadau Rheoli Mercwri (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2022

                                                                                        (Tudalennau 40 - 42)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-28-22 - Papur 17 - Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, 21 Hydref 2022

</AI21>

<AI22>

6.2   Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: Rheoliadau Cyflyrau Ffytoiechydol (Diwygio) (Rhif 3) 2022

                                                                                        (Tudalennau 43 - 44)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-28-22 - Papur 18 - Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, 25 Hydref 2022

</AI22>

<AI23>

6.3   Datganiad Ysgrifenedig gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Rheoliadau Rheoli Cymorthdaliadau (Cymorthdaliadau a Chynlluniau o Ddiddordeb neu Ddiddordeb Penodol) 2022

                                                                                        (Tudalennau 45 - 46)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-28-22 - Papur 19 - Datganiad Ysgrifenedig gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, 1 Tachwedd 2022

</AI23>

<AI24>

7       Papurau i'w nodi

(14.05 - 14.15)                                                                                                

 

</AI24>

<AI25>

7.1   Datganiad ysgrifenedig gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu) 2022

                                                                                        (Tudalennau 47 - 52)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-28-22 - Papur 20 - Datganiad Ysgrifenedig gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, 24 Hydref 2022

</AI25>

<AI26>

7.2   Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd at y Llywydd: Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio)

                                                                                        (Tudalennau 53 - 54)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-28-22 - Papur 21 - Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd at y Llywydd, 24 Hydref 2022

</AI26>

<AI27>

7.3   Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar Fil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)

                                                                                        (Tudalennau 55 - 60)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-28-22 - Papur 22 - Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd, 25 Hydref 2022

</AI27>

<AI28>

7.4   Datganiad Ysgrifenedig a gohebiaeth gan Weinidog yr Economi: Rheoliadau Rheoli Ffiniau

                                                                                        (Tudalennau 61 - 67)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-28-22 - Papur 23 - Datganiad Ysgrifenedig gan Weinidog yr Economi, 27 Hydref 2022
LJC(6)-28-22 - Papur 24 - Llythyr gan Weinidog yr Economi, 27 Hydref 2022

</AI28>

<AI29>

7.5   Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: WS-30C(6)011 - Rheoliadau Anifeiliaid, Bwyd, Iechyd Planhigion, Deunyddiau Lluosogi Planhigion a Hadau (Diwygiadau Amrywiol etc.) 2022

                                                                                        (Tudalennau 68 - 72)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-28-22 - Papur 25 - Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, 31 Hydref 2022
LJC(6)-28-22 - Papur 26 - Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, 4 Hydref 2022

</AI29>

<AI30>

7.6   Gohebiaeth ynghylch y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio

                                                                                        (Tudalennau 73 - 79)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-28-22 - Papur 27 - Llythyr at y Gweinidog Newid Hinsawdd, 2 Tachwedd 2022
LJC(6)-28-22 - Papur 28 - Llythyr gan y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai at y Gweinidog Newid Hinsawdd, 1 Tachwedd 2022

</AI30>

<AI31>

7.7   Datganiad Ysgrifenedig y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

                                                                                        (Tudalennau 80 - 81)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-28-22 - Papur 29 - Datganiad Ysgrifenedig y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, 3 Tachwedd 2022

</AI31>

<AI32>

7.8   Gohebiaeth gan yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Gyfiawnder: Mynediad at gyfiawnder: Crynodeb o’r gwaith ymgysylltu

                                                                                        (Tudalennau 82 - 85)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-28-22 - Papur 30 - Llythyr gan yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Gyfiawnder, 3 Tachwedd 2022 [Saesneg yn unig]
LJC(6)-28-22 - Papur 31 - Llythyr at y Dirprwy Brif Weinidog, yr Arglwydd Ganghellor a’r Ysgrifennydd Gwladol dros Gyfiawnder, 12 Gorffennaf 2022

</AI32>

<AI33>

8       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(14.15)                                                                                                             

 

</AI33>

<AI34>

9       Trafodaeth ar ohebiaeth sy'n ymwneud â materion deddfwriaethol

(14.15 - 14.20)                                                                                                

 

</AI34>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>