Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Llun, 18 Chwefror 2013

 

Amser:
14:30

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Gareth Williams
Clerc y Pwyllgor

029 2089 8008/8019
PwyllgorMCD@cymru.gov.uk

 

 

Agenda

 

<AI1>

1.   Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant 

</AI1>

<AI2>

1.   Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

2.     

</AI2>

<AI3>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

 

 

</AI3>

<AI4>

 

CLA212 - Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) (Diwygio) 2013  

Y weithdrefn negyddol. Fe’i gwnaed ar 4 Chwefror 2013. Fe’i gosodwyd ar 6 Chwefror 2013. Yn dod i rym ar 1 Mawrth 2013.

 

 

 

</AI4>

<AI5>

 

CLA213 - Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Addasu Cyfrifiadau Angenrheidiol) (Cymru) 2013

  

Y weithdrefn negyddol. Fe’i gwnaed ar 4 Chwefror 2013. Fe’i gosodwyd ar: heb ei nodi. Yn dod i rym ar 28 Chwefror 2013.

 

 

 

</AI5>

<AI6>

 

CLA214 - Rheoliadau Asiantaethau Gofal Cartref (Cymru) (Diwygio) 2013  

Y weithdrefn negyddol. Fe’i gwnaed ar 5 Chwefror 2013. Fe’i gosodwyd ar 7 Chwefror 2013. Yn dod i rym ar 28 Chwefror 2013.

 

 

 

</AI6>

<AI7>

3.   Papur i'w nodi 

</AI7>

<AI8>

 

Adroddiad ar fonitro sybsidiaredd (Medi - Rhagfyr 2012)  (Tudalennau 1 - 7)

CLA(4)-04-13(p1) – Adroddiad ar fonitro sybsidiaredd ar gyfer hydref 2012 (Medi – Rhagfyr 2012)

 

</AI8>

<AI9>

4.   Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:   

Caiff pwyllgor benderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod neu unrhyw ran o gyfarfod:

 

(ix) lle mae unrhyw fater sy’n ymwneud â busnes mewnol y pwyllgor, neu fusnes mewnol y Cynulliad, i gael ei drafod

 

</AI9>

<AI10>

 

Trafod llythyr gan y Pwyllgor Deisebau  (Tudalen 8)

CLA(4)-06-13(p2) – Llythyr gan y Pwyllgor Deisebau

 

</AI10>

<AI11>

 

Adroddiad drafft a Bil Adennill Costau Meddygol ar gyfer Clefydau Asbestos (Cymru)  (Tudalennau 9 - 39)

CLA(4)-06-13(p3) – Adroddiad Drafft

 

</AI11>

<AI12>

 

Blaenraglen Waith  (Tudalennau 40 - 42)

CLA(4)-06-13(p4) – Blaenraglen Waith

 

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>