Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 5

Dyddiad: Dydd Iau, 27 Hydref 2022

Amser: 10.48 - 14.29
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
13004


Hybrid

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

John Griffiths AS (Cadeirydd)

Mabon ap Gwynfor AS

Jayne Bryant AS

Joel James AS

Sam Rowlands AS

Carolyn Thomas AS

Altaf Hussain AS

Tystion:

Jane Hutt AS, Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Emma Williams, Llywodraeth Cymru

Joanna Valentine, Llywodraeth Cymru

Jo Trott, Llywodraeth Cymru

Judith Cole, Llywodraeth Cymru

Ruth Meadows, Llywodraeth Cymru

Emma Smith, Pennaeth Cynllunio a Pherfformiad, Llywodraeth Cymru

Tim Evans, Llywodraeth Cymru

Leah Whitty, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)

Staff y Pwyllgor:

Manon George (Clerc)

Catherine Hunt (Ail Glerc)

Chloe Davies (Dirprwy Glerc)

Claire Thomas (Ymchwilydd)

Osian Bowyer (Ymchwilydd)

Owen Holzinger (Ymchwilydd)

Jennifer Cottle (Cynghorydd Cyfreithiol)

Gareth Howells (Cynghorydd Cyfreithiol)

Manon Huws (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1.      Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai.

</AI1>

<AI2>

2       Cartrefi i ffoaduriaid o Wcráin – sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

2.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

Jane Hutt AS, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Ruth Meadows, Cyfarwyddwr Dros Dro Ymateb Wcráin, Llywodraeth Cymru

Emma Williams, Cyfarwyddwr Tai ac Adfywio, Llywodraeth Cymru

Joanna Valentine, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran Llety Wcráin, Llywodraeth Cymru

Jo Trott, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran Llety Wcráin, Llywodraeth Cymru

 

2.2. Cytunodd y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol i ddarparu:

·         Ffigurau ar nifer y ffoaduriaid o Wcráin sydd wedi symud o’u llety gwreiddiol, pan fydd gwybodaeth o’r platfform data ar gael

·         Y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch datblygu a defnyddio llety modiwlar, gan gynnwys y gost fesul uned, a sut y caiff llety o’r fath ei ddefnyddio mewn rhaglenni i fodloni anghenion tai

·         Nodyn ar y gostyngiad mewn taliadau disgresiwn at gostau tai

·         Copi o’r llythyr gan Weinidogion Cymru at Lywodraeth y DU ynghylch lwfansau tai lleol

 

</AI2>

<AI3>

3       Papurau i’w nodi

</AI3>

<AI4>

3.1   Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad mewn perthynas â moderneiddio gweinyddu etholiadaol

3.1.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad mewn perthynas â moderneiddio gweinyddu etholiadol.

</AI4>

<AI5>

3.2   Gohebiaeth gan y Welsh Cladiators mewn perthynas â diogelwch adeiladau

3.2.a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Welsh Cladiators mewn perthynas â diogelwch adeiladau ac yn dilyn trafodaeth bellach yn breifat, cytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Newid Hinsawdd ar y materion a godwyd.

</AI5>

<AI6>

3.3   Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd at y Llywydd mewn perthynas â Bil Prisiau Ynni’r DU

3.3a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd at y Llywydd mewn perthynas â Bil Prisiau Ynni’r DU.

</AI6>

<AI7>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

4.1. Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

</AI7>

<AI8>

5       Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio

5.1. Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Newid Hinsawdd ar y materion a godwyd.

</AI8>

<AI9>

6       Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio)

6.1. Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Newid Hinsawdd ar y materion a godwyd.

</AI9>

<AI10>

7       Briff technegol gan swyddogion Llywodraeth Cymru mewn perthynas â fformiwla gyllido llywodraeth leol

7.1. Cafodd y Pwyllgor frîff technegol gan:

Judith Cole, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Cyllid Llywodraeth Leol a Chynaliadwyedd Llywodraeth Cymru

Emma Smith, Pennaeth Polisi Cyllid Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

Tim Evans, Pennaeth Cyllid Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

Leah Whitty, Swyddog Polisi Cyllid (Cyllid a Buddiannau), Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

</AI10>

<AI11>

8       Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

8.1. Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a ddrafftio adroddiad byr ar waith y Pwyllgor ar gartrefi i ffoaduriaid o Wcráin.

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>