Agenda - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 5

Dyddiad: Dydd Iau, 27 Hydref 2022

Amser: 10.35
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Manon George

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddTai@senedd.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod (10.35 - 10.45)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(10.45)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Cartrefi i ffoaduriaid o Wcráin - sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

(10.45 - 12.00)                                                                  (Tudalennau 1 - 28)

Jane Hutt AS, Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Ruth Meadows, Cyfarwyddwr Dros Dro Ymateb Wcráin, Llywodraeth Cymru

Emma Williams, Cyfarwyddwr Tai ac Adfywio, Llywodraeth Cymru

Joanna Valentine, Dirprwy Gyfarwyddwr Is-adran Llety Wcráin, Llywodraeth Cymru

Jo Trott, Dirprwy Gyfarwyddwr Is-adran Llety Wcráin, Llywodraeth Cymru

</AI3>

<AI4>

3       Papurau i’w nodi

(12.00)                                                                                          (Tudalen 29)

</AI4>

<AI5>

3.1   Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad mewn perthynas â moderneiddio gweinyddu etholiadaol

                                                                                                     (Tudalen 30)

</AI5>

<AI6>

3.2   Gohebiaeth gan y Welsh Cladiators mewn perthynas â diogelwch adeiladau

                                                                                        (Tudalennau 31 - 37)

</AI6>

<AI7>

3.3   Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd at y Llywydd mewn perthynas â Bil Prisiau Ynni’r DU

                                                                                        (Tudalennau 38 - 39)

</AI7>

<AI8>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(12.00)                                                                                                             

</AI8>

<AI9>

5       Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio

(12.00 - 12.15)                                                                (Tudalennau 40 - 55)

</AI9>

<AI10>

6       Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio)

(12.15 - 12.30)                                                                (Tudalennau 56 - 66)

</AI10>

<AI11>

Cinio (12.30 - 13.15)

 

</AI11>

<AI12>

7       Briff technegol gan swyddogion Llywodraeth Cymru mewn perthynas â fformiwla gyllido llywodraeth leol

(13.15 - 14.15)                                                                                                

Judith Cole, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Cyllid Llywodraeth Leol a Chynaliadwyedd Llywodraeth Cymru

Emma Smith, Pennaeth Polisi Cyllid Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

Tim Evans, Pennaeth Cyllid Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

James Koe, Uwch-swyddog Ystadegol, Rheolwr Ariannu yn y Dyfodol a’r Setliad, Llywodraeth Cymru

Leah Whitty, Swyddog Polisi Cyllid, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

</AI12>

<AI13>

8       Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

(14.15 - 14.30)                                                                                                

</AI13>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>