Cofnodion - Y Pwyllgor Busnes


Lleoliad:

Lleoliad Allanol

Dyddiad: Dydd Mawrth, 18 Hydref 2022

Amser: 09.01 - 09.19
 


Preifat

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Pwyllgor:

Elin Jones AS, Llywydd (Cadeirydd)

Lesley Griffiths AS

Siân Gwenllian AS

Darren Millar AS

Staff y Pwyllgor:

Graeme Francis (Clerc)           

Yan Thomas (Dirprwy Glerc)

Eraill yn bresennol

David Rees AS, Y Dirprwy Lywydd

Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd

Siwan Davies, Cyfarwyddwr Busnes y Senedd

Siân Wilkins, Pennaeth Gwasanaeth y Siambr a Phwyllgorau

Julian Luke, Pennaeth Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth,

Helen Carey, Llywodraeth Cymru

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Croesawodd y Llywydd yr Aelodau i’r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau gan Jane Dodds.

</AI1>

<AI2>

2       Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

</AI2>

<AI3>

3       Trefn Busnes

</AI3>

<AI4>

3.1   Busnes yr wythnos hon

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth

 

 

Dydd Mercher  

 

Gwnaeth y Trefnydd gais i’r Pwyllgor Busnes gytuno i drefnu dadl ar Gynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Prisiau Ynni ddydd Mercher 19 Hydref, gan atal Rheolau Sefydlog dros dro i ganiatáu i’r ddadl gael ei chynnal. Derbyniwyd y cais gan fod yr amserlen yn symud yn gynt ar gyfer pasio'r Bil yn San Steffan, gyda'r Bil wedi'i gyflwyno ar 12 Hydref a dyddiad arfaethedig ar gyfer Cydsyniad Brenhinol ar 25 Hydref. Oherwydd diffyg amser, cytunodd y Pwyllgor Busnes i beidio â chyfeirio'r Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol i Bwyllgor ar gyfer gwaith craffu.

 

Yn sgil hynny, mae'r eitemau canlynol wedi'u hychwanegu at agenda dydd Mercher:

 

</AI4>

<AI5>

3.2   Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

 

Dydd Mercher 26 Hydref –

 

 

Dydd Mercher 16 Tachwedd 2022 –       

 

 

</AI5>

<AI6>

3.3   Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 16 Tachwedd 2022 –       

 

</AI6>

<AI7>

3.4   Dadleuon ar Gynigion Deddfwriaethol Aelodau - dethol cynnig i’w drafod

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i amserlennu’r cynnig canlynol i’w drafod ddydd Mercher 26 Hydref 2022:  

 

NNDM8108 Sioned Williams

Cynnig bod y Senedd: 

1. Yn nodi cynnig ar gyfer Bil defnyddio budd-daliadau.

2. Yn nodi mai diben y Bil hwn fyddai: 

a) sicrhau bod mwy o arian yn dod i bocedi pobl Cymru drwy gynyddu'r defnydd o daliadau cymorth Cymreig a thaliadau cymorth awdurdodau lleol;

b) gosod dyletswydd ar bob sefydliad sector cyhoeddus i hyrwyddo i'r eithaf y defnydd o fudd-daliadau Cymreig a budd-daliadau awdurdodau lleol;

c) ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus symleiddio a sicrhau cysondeb drwy Gymru o ran y dull o ymgeisio am fudd-daliadau o'r fath.

 

</AI7>

<AI8>

4       Deddfwriaeth

</AI8>

<AI9>

4.1   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol Bil Protocol Gogledd Iwerddon.

Trafododd y Pwyllgor Busnes y cais am estyniad i'r terfyn amser ar gyfer cyflwyno adroddiad ar y Cynnig ar Fil Protocol Gogledd Iwerddon. Yn seiliedig ar drefnu dadl ar y Cynnig ar gyfer 8 Tachwedd yn sgil yr amserlen ar gyfer y Bil yn San Steffan, daeth y Pwyllgor Busnes i’r casgliad nad yw’n bosibl ymestyn y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar hyn o bryd. Dywedodd y Trefnydd, os bydd yr amserlen seneddol yn newid, byddai’r Llywodraeth yn fodlon ailedrych ar yr amserlen ar gyfer craffu ar y Cynnig.

 

</AI9>

<AI10>

5       Busnes y Senedd

</AI10>

<AI11>

5.1   Nodyn ar y Cadeirydd Dros Dro a rolau eraill sydd ar gael i gadeirio trafodion y Cyfarfod Llawn

Nododd y Pwyllgor Busnes y papur ar y gwahanol rolau sydd ar gael i gadeirio trafodion, a chytunodd i gyflwyno cynnig bod Paul Davies AS yn cael ei ethol yn Gadeirydd Dros Dro Cyfarfodydd Llawn o dan Reol Sefydlog 6.23A, i'w ystyried ar 26 Hydref.

 

 

</AI11>

<AI12>

6       Unrhyw faterion eraill

Nododd y Rheolwyr Busnes y trefniadau ar gyfer briff technegol ar waith presennol y Pwyllgor Busnes ar argymhellion y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio’r Senedd, a fydd yn cael ei gynnal ar 19 Hydref.

 

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>