Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3

Dyddiad: Dydd Mercher, 11 Mai 2022

Amser: 09.12 - 12.51
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
12925


Hybrid

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

John Griffiths AS (Cadeirydd)

Mabon ap Gwynfor AS

Alun Davies AS

Joel James AS

Sam Rowlands AS

Carolyn Thomas AS

Tystion:

Bonnie Williams, Housing Justice Cymru

Julie James AS, Y Gweinidog Newid Hinsawdd

Debra Carter, Llywodraeth Cymru

Neil Hemington, Llywodraeth Cymru

Huw Maguire, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Manon George (Clerc)

Catherine Hunt (Ail Glerc)

Chloe Davies (Dirprwy Glerc)

Stephen Davies (Cynghorydd Cyfreithiol)

Jonathan Baxter (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1.      Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai.

 

1.2.      Cafwyd datganiad o fuddiant perthnasol gan Mabon ap Gwynfor AS.

</AI1>

<AI2>

2       Cartrefi i ffoaduriaid o Wcráin – Briff gan Cyfiawnder Tai Cymru

2.1. Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio gan Bonnie Williams, Cyfarwyddwr Cyfiawnder Tai Cymru.

 

2.2. Yn ystod y sesiwn dystiolaeth, cytunodd Bonnie Williams, Cyfarwyddwr Cyfiawnder Tai Cymru, i ddarparu nodyn ar y gwaith sy’n cael ei wneud i ddarparu gwybodaeth a hyfforddiant i athrawon, staff a disgyblion i groesawu ffoaduriaid i’w hysgolion a’u derbyn.

</AI2>

<AI3>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i wahardd y cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod yr eitemau a ganlyn: 4, 5 ac 8

3.1. Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

</AI3>

<AI4>

4       Trafod y papur briffio ar gartrefi i ffoaduriaid o Wcráin

4.1. Trafododd y Pwyllgor y papur briffio a’r sesiwn friffio a gafwyd, a chytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol ynghylch y materion a godwyd.

</AI4>

<AI5>

5       Trafod yr ymatebion a gafwyd gan randdeiliaid mewn perthynas â digartrefedd

5.1. Trafododd y Pwyllgor yr ymatebion a gafwyd gan randdeiliaid, a thrafododd y camau nesaf o ran ei waith.

</AI5>

<AI6>

6       Ymchwiliad i ail gartrefi: sesiwn dystiolaeth 9 – y Gweinidog Newid Hinsawdd

6.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd

Debra Carter, Dirprwy Gyfarwyddwr Diwygio Cyllid Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

Neil Hemington, Prif Gynllunydd Llywodraeth Cymru

Huw Maguire, Pennaeth y Polisi Ail Gartrefi, Llywodraeth Cymru

 

6.2. Yn ystod y sesiwn dystiolaeth, cytunodd y Gweinidog Newid Hinsawdd i ddarparu'r eitemau a ganlyn:

·         Dadansoddiad o’r ymatebion i’r ymgynghoriad mewn perthynas â newid y Gorchymyn Dosbarthiadau Defnydd.

·         Nodyn yn nodi’r amserlenni ar gyfer polisïau a amlinellodd y Gweinidog, gan gynnwys papurau gwyn i newid deddfwriaeth digartrefedd; helpu awdurdodau lleol i nodi cartrefi gwag; newid y Gorchymyn Dosbarthiadau Defnydd; llety gwyliau mewn perthynas ag ardrethi busnes; adeiladu tai fforddiadwy sy’n parhau i fod yn fforddiadwy.

 

</AI6>

<AI7>

7       Papurau i’w nodi

</AI7>

<AI8>

7.1   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol yn ymwneud â chynlluniau peilot etholiadol yn yr etholiadau llywodraeth leol a gynhaliwyd ar 5 Mai 2022

7.1.a. Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol yn ymwneud â chynlluniau peilot etholiadol yn yr etholiadau llywodraeth leol a gynhaliwyd ar 5 Mai 2022.

</AI8>

<AI9>

7.2   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn ymwneud â’i ymchwiliad i anghydraddoldebau iechyd meddwl

7.2.a. Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn ymwneud â’i ymchwiliad i anghydraddoldebau iechyd meddwl.

</AI9>

<AI10>

7.3   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid yn ymwneud â Chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24: Ymgysylltu

7.3.a. Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid yn ymwneud â Chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24: Ymgysylltu.

</AI10>

<AI11>

7.4   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol yn ymwneud â’i waith craffu blynyddol mewn perthynas ag adroddiad Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

7.4.a. Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol yn ymwneud â’i waith craffu blynyddol mewn perthynas ag adroddiad Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol.

</AI11>

<AI12>

7.5   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at y Llywydd yn ymwneud â Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru (Memorandwm Rhif 2) ar gyfer y Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid a Gedwir)

7.5.a. Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at y Llywydd yn ymwneud â Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru (Memorandwm Rhif 2) ar gyfer y Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid a Gedwir).

</AI12>

<AI13>

7.6   Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad yn ymwneud â’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Etholiadau

7.6.a. Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad yn ymwneud â’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Etholiadau.

</AI13>

<AI14>

7.7   Llythyr gan Jane Dodds AS yn ymwneud â diogelwch adeiladau

7.7.a. Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Jane Dodds AS yn ymwneud â diogelwch adeiladau.

</AI14>

<AI15>

7.8   Tystiolaeth ychwanegol gan Gynghrair Twristiaeth Cymru, UKHospitality Cymru a PASC UK (cangen Cymru) mewn perthynas â’r ymchwiliad i ail gartrefi

7.8.a. Nododd y Pwyllgor y dystiolaeth ychwanegol a gafwyd gan Gynghrair Twristiaeth Cymru, UKHospitality Cymru a PASC UK (cangen Cymru) mewn perthynas â’r ymchwiliad i ail gartrefi.

</AI15>

<AI16>

7.9   Tystiolaeth ychwanegol gan Gymdeithas yr Iaith mewn perthynas â’r ymchwiliad i ail gartrefi

7.9.a. Nododd y Pwyllgor y dystiolaeth ychwanegol a gafwyd gan Gymdeithas yr Iaith mewn perthynas â’r ymchwiliad i ail gartrefi

</AI16>

<AI17>

7.10Tystiolaeth ychwanegol gan Dyfodol i’r Iaith mewn perthynas â’r ymchwiliad i ail gartrefi

7.10.a. Nododd y Pwyllgor y dystiolaeth ychwanegol a gafwyd gan Dyfodol i’r Iaith mewn perthynas â’r ymchwiliad i ail gartrefi.

</AI17>

<AI18>

7.11Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd mewn perthynas â diogelwch adeiladau

7.11.a. Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd mewn perthynas â diogelwch adeiladau.

</AI18>

<AI19>

8       Ymchwiliad i ail gartrefi – trafod yr adroddiad drafft

8.1. Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft, gan drafod nifer o newidiadau i’w gwneud.

</AI19>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>