Agenda - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3

Dyddiad: Dydd Mercher, 11 Mai 2022

Amser: 08.45
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Manon George

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddTai@senedd.cymru


Agenda drafft - ar y safle

------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat (08.45 – 09.00)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.00)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Cartrefi i ffoaduriaid o Wcráin - Briff gan Cyfiawnder Tai Cymru

(09.00 - 09.45)                                                                    (Tudalennau 1 - 4)

Bonnie Williams, Cyfarwyddwr, Cyfiawnder Tai Cymru

</AI3>

<AI4>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i wahardd y cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod yr eitemau a ganlyn: 4, 5 ac 8

(09.45)                                                                                                             

</AI4>

<AI5>

4       Trafod y papur briffio ar gartrefi i ffoaduriaid o Wcráin

(09.45 - 10.00)                                                                                                

</AI5>

<AI6>

5       Trafod yr ymatebion a gafwyd gan randdeiliaid mewn perthynas â digartrefedd

(10.00 - 10.15)                                                                                                

Ymatebion a gafwyd gan randdeiliaid

</AI6>

<AI7>

Egwyl (10.15- 10.30)

</AI7>

<AI8>

6       Ymchwiliad i ail gartrefi: sesiwn dystiolaeth 9 - y Gweinidog Newid Hinsawdd

(10.30 - 11.30)                                                                    (Tudalennau 5 - 9)

Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd

Debra Carter, Dirprwy Gyfarwyddwr Diwygio Cyllid Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

Neil Hemington, Prif Gynllunydd Llywodraeth Cymru

Huw Maguire, Pennaeth y Polisi Ail Gartrefi, Llywodraeth Cymru

</AI8>

<AI9>

7       Papurau i’w nodi

                                                                                        (Tudalennau 10 - 11)

</AI9>

<AI10>

7.1   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol yn ymwneud â chynlluniau peilot etholiadol yn yr etholiadau llywodraeth leol a gynhaliwyd ar 5 Mai 2022

                                                                                                     (Tudalen 12)

</AI10>

<AI11>

7.2   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn ymwneud â’i ymchwiliad i anghydraddoldebau iechyd meddwl

                                                                                        (Tudalennau 13 - 16)

</AI11>

<AI12>

7.3   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid yn ymwneud â Chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24: Ymgysylltu

                                                                                        (Tudalennau 17 - 19)

</AI12>

<AI13>

7.4   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol yn ymwneud â’i waith craffu blynyddol mewn perthynas ag adroddiad Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

                                                                                                     (Tudalen 20)

</AI13>

<AI14>

7.5   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at y Llywydd yn ymwneud â Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru (Memorandwm Rhif 2) ar gyfer y Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid a Gedwir)

                                                                                        (Tudalennau 21 - 23)

</AI14>

<AI15>

7.6   Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y  Cyfansoddiad yn ymwneud â’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Etholiadau

                                                                                        (Tudalennau 24 - 26)

</AI15>

<AI16>

7.7   Llythyr gan Jane Dodds AS yn ymwneud â diogelwch adeiladau

                                                                                                     (Tudalen 27)

</AI16>

<AI17>

7.8   Tystiolaeth ychwanegol gan Gynghrair Twristiaeth Cymru, UKHospitality Cymru a PASC UK (cangen Cymru) mewn perthynas â’r ymchwiliad i ail gartrefi

                                                                                        (Tudalennau 28 - 45)

</AI17>

<AI18>

7.9   Tystiolaeth ychwanegol gan Gymdeithas yr Iaith mewn perthynas â’r ymchwiliad i ail gartrefi

                                                                                        (Tudalennau 46 - 49)

</AI18>

<AI19>

7.10 Tystiolaeth ychwanegol gan Dyfodol i’r Iaith mewn perthynas â’r ymchwiliad i ail gartrefi

                                                                                        (Tudalennau 50 - 55)

</AI19>

<AI20>

7.11 Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd mewn perthynas â diogelwch adeiladau

                                                                                        (Tudalennau 56 - 58)

</AI20>

<AI21>

8       Ymchwiliad i ail gartrefi - trafod yr adroddiad drafft

(11.30 - 12.30)                                                                                                

</AI21>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>