Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Iau, 14 Gorffennaf 2022

Amser: 10.45
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Naomi Stocks

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPlant@senedd.cymru


Virtual

------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat

(10.30 - 10.45)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(10.45)                                                                                                             

 

</AI2>

<AI3>

2       Gweithredu diwygiadau addysg - sesiwn dystiolaeth 1

(10.45 - 12.00)                                                                  (Tudalennau 1 - 29)

Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

Georgina Haarhoff, Dirprwy Gyfarwyddwr Cwricwlwm

Hannah Wharf, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Cymorth i Ddysgwyr

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
Adroddiad Blynyddol ar Weithredu'r Cwricwlwm - CYPE(6)-16-22 - Papur 1
Gweithredu Diwygiadau ADY - CYPE(6)-16-22 - Papur 2

</AI3>

<AI4>

3       Papurau i'w nodi

(12.00)                                                                                                             

 

</AI4>

<AI5>

3.1   Blaenraglen Waith

                                                                                        (Tudalennau 30 - 35)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant - CYPE(6)-16-22 – Papur i’w nodi 1

</AI5>

<AI6>

3.2   Blaenraglen Waith

                                                                                        (Tudalennau 36 - 38)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Weinidog y Gymraeg ac Addysg - CYPE(6)-16-22 – Papur i’w nodi 2

</AI6>

<AI7>

3.3   Blaenraglen Waith

                                                                                        (Tudalennau 39 - 40)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Brif Weithredwr CBAC - CYPE(6)-16-22 - Papur i'w nodi 3

</AI7>

<AI8>

3.4   Blaenraglen Waith

                                                                                        (Tudalennau 41 - 42)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Brif Weithredwr Cymwysterau Cymru - CYPE(6)-16-22 – Papur i’w nodi 4

</AI8>

<AI9>

3.5   Absenoldeb disgyblion

                                                                                        (Tudalennau 43 - 46)

Dogfennau atodol:

Gwybodaeth ychwanegol gan Gomisiynydd Plant Cymru - CYPE(6)-16-22 – Papur i’w nodi 5

</AI9>

<AI10>

3.6   Absenoldeb disgyblion

                                                                                        (Tudalennau 47 - 65)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Weinidog y Gymraeg ac Addysg - CYPE(6)-16-22 – Papur i’w nodi 6

 

 

</AI10>

<AI11>

3.7   Absenoldeb disgyblion

                                                                                                     (Tudalen 66)

Dogfennau atodol:

Gwybodaeth ychwanegol gan y Gymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau - CYPE(6)-16-22 – Papur i’w nodi 7 (Saesneg yn unig)

</AI11>

<AI12>

3.8   Absenoldeb disgyblion

                                                                                        (Tudalennau 67 - 69)

Dogfennau atodol:

Gwybodaeth ychwanegol gan Gymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon - CYPE(6)-16-22 - Papur i'w nodi 8 (Saesneg yn unig)

</AI12>

<AI13>


Virtual

------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat

(10.30 - 10.45)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(10.45)                                                                                                             

 

</AI2>

<AI3>

2       Gweithredu diwygiadau addysg - sesiwn dystiolaeth 1

(10.45 - 12.00)                                                                  (Tudalennau 1 - 29)

Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

Georgina Haarhoff, Dirprwy Gyfarwyddwr Cwricwlwm

Hannah Wharf, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Cymorth i Ddysgwyr

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
Adroddiad Blynyddol ar Weithredu'r Cwricwlwm - CYPE(6)-16-22 - Papur 1
Gweithredu Diwygiadau ADY - CYPE(6)-16-22 - Papur 2

</AI3>

<AI4>

3       Papurau i'w nodi

(12.00)                                                                                                             

 

</AI4>

<AI5>

3.1   Blaenraglen Waith

                                                                                        (Tudalennau 30 - 35)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant - CYPE(6)-16-22 – Papur i’w nodi 1

</AI5>

<AI6>

3.2   Blaenraglen Waith

                                                                                        (Tudalennau 36 - 38)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Weinidog y Gymraeg ac Addysg - CYPE(6)-16-22 – Papur i’w nodi 2

</AI6>

<AI7>

3.3   Blaenraglen Waith

                                                                                        (Tudalennau 39 - 40)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Brif Weithredwr CBAC - CYPE(6)-16-22 - Papur i'w nodi 3

</AI7>

<AI8>

3.4   Blaenraglen Waith

                                                                                        (Tudalennau 41 - 42)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Brif Weithredwr Cymwysterau Cymru - CYPE(6)-16-22 – Papur i’w nodi 4

</AI8>

<AI9>

3.5   Absenoldeb disgyblion

                                                                                        (Tudalennau 43 - 46)

Dogfennau atodol:

Gwybodaeth ychwanegol gan Gomisiynydd Plant Cymru - CYPE(6)-16-22 – Papur i’w nodi 5

</AI9>

<AI10>

3.6   Absenoldeb disgyblion

                                                                                        (Tudalennau 47 - 65)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Weinidog y Gymraeg ac Addysg - CYPE(6)-16-22 – Papur i’w nodi 6

 

 

</AI10>

<AI11>

3.7   Absenoldeb disgyblion

                                                                                                     (Tudalen 66)

Dogfennau atodol:

Gwybodaeth ychwanegol gan y Gymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau - CYPE(6)-16-22 – Papur i’w nodi 7 (Saesneg yn unig)

</AI11>

<AI12>

3.8   Absenoldeb disgyblion

                                                                                        (Tudalennau 67 - 69)

Dogfennau atodol:

Gwybodaeth ychwanegol gan Gymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon - CYPE(6)-16-22 - Papur i'w nodi 8 (Saesneg yn unig)

</AI12>

<AI13>

3.9   P-06-1161 Casglu a chyhoeddi data yn rheolaidd o ran faint o fabanod/plant sy'n dychwelyd at ofal eu rhieni sydd wedi bod mewn gofal ar ddiwedd Lleoliad Rhiant a Phlentyn

                                                                                        (Tudalennau 70 - 71)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau at y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol – CYPE(6)-16-22 – Papur i’w nodi 9

</AI13>

<AI14>

3.10 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24

                                                                                        (Tudalennau 72 - 74)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid - CYPE(6)-16-22 – Papur i'w nodi 10

</AI14>

<AI15>

3.11 Craffu cyffredinol ar waith y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

                                                                                        (Tudalennau 75 - 77)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - CYPE(6)-16-22 - Papur i'w nodi 11

</AI15>

<AI16>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn a’r cyfarfod cyfan ar 21 Medi

(12.00)                                                                                                             

 

</AI16>

<AI17>

5       Absenoldeb disgyblion - trafod y materion allweddol

(12.00 - 12.35)                                                                (Tudalennau 78 - 86)

Dogfennau atodol:

Absenoldeb Disgyblion - Materion allweddol - CYPE(6)-16-22 - Papur preifat 1

</AI17>

<AI18>

6       Plant sy'n derbyn gofal a phobl sy'n gadael gofal - trafod cwmpas a dull gweithredu

(12.35 - 12.45)                                                              (Tudalennau 87 - 102)

Dogfennau atodol:

Plant â phrofiad o ofal - Papur cwmpasu - CYPE(6)-16-22 - Papur preifat 2

</AI18>

<AI19>

7       Blaenraglen waith yr hydref - diweddariad llafar ar y dull o gynnal gwaith craffu blynyddol

(12.45 - 12.50)                                                                                                

 

</AI19>

<AI20>

8       Gweithgareddau'r Pwyllgor - diweddariad ar lafar

(12.50 - 13.00)                                                                                                

 

</AI20>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>