Pleidleisiau a Thrafodion - Y Cyfarfod Llawn


Lleoliad y cyfarfod:

Y Siambr - Y Senedd

Dyddiad y cyfarfod:
Dydd Mawrth, 28 Mehefin 2022

Amser y cyfarfod: 13.30
Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
12880


81

------

<AI1>

Cynhaliwyd y cyfarfod hwn ar ffurf hybrid, gyda rhai Aelodau yn Siambr y Senedd ac eraill yn ymuno drwy gyswllt fideo.

</AI1>

<AI2>

1       Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gwnaeth y Prif Weinidog ddatganiad byr ynghylch ateb a roddwyd yn ystod y sesiwn Cwestiynau i’r Prif Weinidog yr wythnos gynt, yn dilyn gohebiaeth a gafodd wedi hynny gan Network Rail a gadarnhaodd nad oedd unrhyw staff Network Rail wedi cael eu hail-leoli yn ystod y streic yr wythnos gynt. Dywedodd y Prif Weinidog y byddai’r llythyr ar gael i’r Aelodau yn y Llyfrgell.

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

</AI2>

<AI3>

2       Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Dechreuodd yr eitem am 14.33

</AI3>

<AI4>

3       Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Cynllun Peilot Incwm Sylfaenol i’r Rhai sy’n Gadael Gofal

Dechreuodd yr eitem am 14.47

</AI4>

<AI5>

4       Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Diogelwch Adeiladau

Dechreuodd yr eitem am 15.28

</AI5>

<AI6>

5       Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Gwerthuso a Gwella Addysg a Dysg yng Nghymru

Dechreuodd yr eitem am 15.54

</AI6>

<AI7>

6       Datganiad gan Weinidog yr Economi: Mesurau Rheoli Ffiniau

Dechreuodd yr eitem am 16.30

</AI7>

<AI8>

7       Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol: Haf o Hwyl 2022

Dechreuodd yr eitem am 17.06

</AI8>

<AI9>

8       Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Strategaeth Genedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 2022-2026

Dechreuodd yr eitem am 17.35

</AI9>

<AI10>

9       Rheoliadau Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021 (Diwygiadau Canlyniadol) (Deddfwriaeth Sylfaenol) 2022

Dechreuodd yr eitem am 18.13

NDM8035 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

1. Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Reoliadau Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021 (Diwygiadau Canlyniadol) (Deddfwriaeth Sylfaenol) 2022, yn cael ei llunio yn unol â’r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 26 Mai 2022.

Dogfennau Ategol
Memorandwm Esboniadol
Adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

</AI10>

<AI11>

10    Dadl: Cyfnod 4 y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)

Dechreuodd yr eitem am 18.15

Yn unol a Rheol Sefydlog 26.50C, gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM8045 Jeremy Miles (Castell Nedd)

Cynnig bod y Senedd yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru).

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru), fel y'i diwygiad ar ôl Cyfnod 3

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

50

0

0

50

Derbyniwyd y cynnig.

</AI11>

<AI12>

11    Cyfnod pleidleisio

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 18.28 cafodd y trafodion eu hatal dros dro i ganiatáu egwyl technegol cyn y Cyfnod Pleidleisio.

Dechreuodd yr eitem am 18.32

</AI12>

<AI13>

</AI13>

<TRAILER_SECTION>

Daeth y cyfarfod i ben am 18.33

Cynhelir Cyfarfod Llawn nesaf y Senedd am 13.30, Dydd Mercher, 29 Mehefin 2022

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>