Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 4

Dyddiad: Dydd Llun, 20 Mehefin 2022

Amser: 13.00 - 16.02
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
12868


Hybrid

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

Huw Irranca-Davies AS (Cadeirydd)

Rhys ab Owen AS

Alun Davies AS

James Evans AS

Tystion:

Mick Antoniw AS, Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

Piers Bisson, Llywodraeth Cymru

Dr Robert Parry, Llywodraeth Cymru

Adam Turbervill, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

P Gareth Williams (Clerc)

Gerallt Roberts (Ail Glerc)

Sarah Sargent (Ail Glerc)

Claire Fiddes (Dirprwy Glerc)

Gareth Howells (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon.

</AI1>

<AI2>

2       Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad mewn perthynas â materion o fewn ei gylch gwaith.

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad.

</AI2>

<AI3>

3       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

</AI3>

<AI4>

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Negyddol

 

 

</AI4>

<AI5>

3.1   SL(6)205 – Rheoliadau Pontio o’r Ysgol Gynradd i’r Ysgol Uwchradd (Cymru) 2022

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

</AI5>

<AI6>

3.2   SL(6)208 – Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Cyfyngiadau Fukushima) (Dirymu) (Cymru) 2022

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

</AI6>

<AI7>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

 

 

</AI7>

<AI8>

3.3   SL(6)206 – Rheoliadau Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021 (Diwygiadau Canlyniadol) (Deddfwriaeth Sylfaenol) 2022

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

</AI8>

<AI9>

4       Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

</AI9>

<AI10>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Negyddol

 

 

</AI10>

<AI11>

4.1   SL(6)207 – Rheoliadau Bwydydd Newydd (Awdurdodiadau) a Chyflasynnau Mwg (Addasu Awdurdodiadau) (Cymru) 2022

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

</AI11>

<AI12>

4.2   SL(6)209 – Rheoliadau Paratoadau Cig (Cymru) (Diwygio) 2022

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

</AI12>

<AI13>

5       Fframweithiau cyffredin

</AI13>

<AI14>

5.1   Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol at y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant: Fframwaith cyffredin dros dro ar gyfer safonau cyfansoddiadol bwyd a labelu

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol at y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant.

</AI14>

<AI15>

5.2   Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Fframweithiau Cyffredin Dros dro

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

</AI15>

<AI16>

6       Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol

</AI16>

<AI17>

6.1   Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol

Nododd Aelodau’r Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Prif Weinidog a chan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, a chytunodd yr Aelodau i ymateb cyn cyfarfod nesaf y Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol, a gaiff ei gynnal ar 29 Mehefin.

</AI17>

<AI18>

6.2   Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Y Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol ar Gyllid

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol.

</AI18>

<AI19>

6.3   Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Canlyniad cyfarfod y Grŵp Rhyngweinidogol ar gyfer Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol.

</AI19>

<AI20>

6.4   Gohebiaeth gan Weinidog yr Economi: Darparu crynodebau ysgrifenedig o'r materion a drafodwyd mewn cyfarfodydd rhyngweinidogol

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Weinidog yr Economi.

</AI20>

<AI21>

7       Papurau i’w nodi

</AI21>

<AI22>

7.1   Datganiad ysgrifenedig gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Y Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru – Penodi Panel Arbenigol

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad.

</AI22>

<AI23>

7.2   Gohebiaeth gan yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Gyfiawnder: Gwahoddiad i fynychu’r Pwyllgor

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Gyfiawnder.

</AI23>

<AI24>

8       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

</AI24>

<AI25>

9       Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad – trafod y dystiolaeth.

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad.

</AI25>

<AI26>

10    Cytundeb Masnach a Chydweithredu y DU a’r UE

Trafododd y Pwyllgor faterion allweddol yn ymwneud â Chytundeb Masnach a Chydweithredu y DU a’r UE, a thrafododd ei ganfyddiadau cynnar yn sgil blwyddyn gyntaf y Pwyllgor ar waith. Yn ogystal, cytunodd y Pwyllgor i gyflwyno ymateb i ymchwiliad Pwyllgor Craffu Ewropeaidd Tŷr Cyffredin ynghylch ‘Cynrychiolaeth y DU yn yr UE: beth sydd wedi newid a sut mae’n gweithio?’

</AI26>

<AI27>

11    Cytundebau rhyngwladol a drafodwyd ar 6 Mehefin 2022 – trafod yr adroddiad drafft

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft ar y cytundebau rhyngwladol a drafodwyd ar 6 Mehefin 2022, a chytunodd arno.

</AI27>

<AI28>

12    Blaenraglen waith

Trafododd y Pwyllgor faterion yn ymwneud â’i flaenraglen waith.

</AI28>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>