Agenda - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: 8 Mehefin 2022

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Helen Finlayson

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddIechyd@senedd.cymru


O bell

------

<AI1>

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae’r Cadeirydd wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv.

</AI1>

<AI2>

Rhag-gyfarfod preifat, yna digwyddiad preifat anffurfiol i ymgysylltu â rhanddeiliaid (09.00 - 11.00)

 

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(11.15)                                                                                                             

</AI3>

<AI4>

2       Anghydraddoldebau iechyd meddwl: sesiwn dystiolaeth gydag academyddion

(11.15-12.00)                                                                    (Tudalennau 1 - 21)

Yr Athro Amanda Kirby, Cadeirydd - ADHD Foundation

Yr Athro Anita Thapar, yr Adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddoniaeth Glinigol – Prifysgol Caerdydd


Pecyn gwybodaeth i gyfranogwyr
Briff Ymchwil
Papur 1 – ADHD Foundation

</AI4>

<AI5>

3       Papurau i'w nodi

(12.00)                                                                                                             

</AI5>

<AI6>

3.1   Ymateb gan y Cadeirydd i Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau ynghylch deiseb P-06-1241 Llywodraeth Cymru i gwrdd â chynulleidfa ehangach o ofalwyr di-dâl

                                                                                        (Tudalennau 22 - 23)

</AI6>

<AI7>

3.2   Gwybodaeth ychwanegol gan yr Athro Rob Poole, y Ganolfan Iechyd Meddwl a Chymdeithas ym Mhrifysgol Bangor yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 4 Mai

                                                                                        (Tudalennau 24 - 27)

</AI7>

<AI8>

3.3   Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad ynghylch deddfwriaeth arfaethedig Llywodraeth y DU

                                                                                        (Tudalennau 28 - 29)

</AI8>

<AI9>

3.4   Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Cadeirydd ynghylch Gweithrediaeth y GIG i Gymru

                                                                                        (Tudalennau 30 - 34)

</AI9>

<AI10>

3.5   Ymateb y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i adroddiad y Pwyllgor: Aros yn iach? Effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 35 - 49)

</AI10>

<AI11>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

(12.00)                                                                                                             

</AI11>

<AI12>

5       Anghydraddoldebau iechyd meddwl: trafod y dystiolaeth

(12.00-12.15)                                                                                                  

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>