Agenda - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig


Lleoliad:

Hybrid - Ystafell Bwyllgora 5 Tŷ Hywel a

fideogynadledda drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Mercher, 15 Mehefin 2022

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Robert Donovan

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddEconomi@senedd.cymru


Hybrid

------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat (09.15-09.30)

 

</AI1>

<AI2>

Cyfarfod cyhoeddus (09.30-12.30)

 

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

 

</AI3>

<AI4>

2       Papur(au) i’w nodi

(09.30)                                                                                                             

 

</AI4>

<AI5>

2.1   Llythyr gan Aelod o'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, ac Aelod o Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

                                                                                            (Tudalennau 1 - 2)

Dogfennau atodol:

Cynulliad Partneriaeth Seneddol rhwng y DU a’r UE

 

</AI5>

<AI6>

2.2   Llythyr gan Andrew RT Davies AS

                                                                                            (Tudalennau 3 - 4)

Dogfennau atodol:

Penderfyniad Llywodraeth Cymru i gaffael Fferm Gilestone ym Mhowys (Saesneg yn unig)
Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig – Ymateb

 

</AI6>

<AI7>

2.3   Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

                                                                                                       (Tudalen 5)

Dogfennau atodol:

Craffu ar y Cyd-ddatganiad Pysgodfeydd drafft (JFS)

 

</AI7>

<AI8>

2.4   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

                                                                                            (Tudalennau 6 - 7)

Dogfennau atodol:

Cynulliad Partneriaeth Seneddol rhwng y DU a’r UE

 

</AI8>

<AI9>

2.5   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau

                                                                                          (Tudalennau 8 - 10)

Dogfennau atodol:

Deiseb P-06-1263 Rheoli llygredd sy'n deillio o waith amaethyddol yn y rhannau o Afon Gwy ac Afon Hafren a leolir yng Nghymru
Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig – Ymateb

 

</AI9>

<AI10>

2.6   Llythyr gan Undeb Amaethwyr Cymru

                                                                                        (Tudalennau 11 - 13)

Dogfennau atodol:

Effeithiau'r rhyfel yn Wcráin ar amaethyddiaeth a chynhyrchu bwyd yn yr UE – cyllid y Rhaglen Datblygu Gwledig (Saesneg yn unig)
Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig – Ymateb

 

</AI10>

<AI11>

2.7   Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd

                                                                                        (Tudalennau 14 - 18)

 

Dogfennau atodol:

Fframwaith Drafft ynghylch Gwastraff ac Adnoddau – Gwahardd plastigau untro neu gyfyngu ar y defnydd ohonynt

 

</AI11>

<AI12>

2.8   Llythyr gan Gyfarwyddwr Cyfathrebu y Gymdeithas Siopau Cyfleustra

                                                                                        (Tudalennau 19 - 24)

Dogfennau atodol:

Ymatebion i gwestiynau ychwanegol yn deillio o gyfarfod y Pwyllgor ar 26 Mai 2022 – Costau byw (Saesneg yn unig)

 

</AI12>

<AI13>

2.9   Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

                                                                                        (Tudalennau 25 - 27)

Dogfennau atodol:

Cyfarfod y Grŵp Rhyngweinidogol ar yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig – 16 Mai

 

</AI13>

<AI14>

2.10 Llythyr at Weinidog yr Economi

                                                                                        (Tudalennau 28 - 29)

Dogfennau atodol:

Orthios Eco Parks Ltd, Ynys Môn

 

</AI14>

<AI15>

2.11 Llythyr gan Weinidog yr Economi

                                                                                        (Tudalennau 30 - 32)

Dogfennau atodol:

Cytundeb Masnach Rydd y DU-Awstralia - effaith ar Gymru – ymatebion

 

</AI15>

<AI16>

2.12 Llythyr gan Weinidog yr Economi

                                                                                        (Tudalennau 33 - 34)

Dogfennau atodol:

Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Ymestyn Cyfnodau Trosiannol) (Diwygio) 2022

</AI16>

<AI17>

2.13 Llythyr gan Weinidog yr Economi at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad

                                                                                        (Tudalennau 35 - 36)

Dogfennau atodol:

Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Ymestyn Cyfnodau Trosiannol) (Diwygio) 2022

 

</AI17>

<AI18>

3       Cytundeb Masnach Rydd rhwng y DU a Seland Newydd

(09.30-10.00)                                                                  (Tudalennau 37 - 54)

Nick Fenwick, Pennaeth Polisi, Undeb Amaethwyr Cymru

Tori Morgan, Undeb Cenedlaethol Amaethwyr Cymru

 

Dogfennau atodol:

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd
Tystiolaeth gan Undeb Cenedlaethol Amaethwyr Cymru (Saesneg yn unig)

 

</AI18>

<AI19>

Egwyl (10.00-10.05)


</AI19>

<AI20>

4Craffu ar waith Gweinidogion – Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

(10.05-11.05)                                                                  (Tudalennau 55 - 68)

Lesley Griffiths AS, y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Victoria Jones, Pennaeth Amaethyddiaeth, Is-adran Datblygu Cynaliadwy

Christianne Glossop, y Prif Swyddog Milfeddygol

Dean Medcraft, Cyfarwyddwr, Cyllid a Gweithrediadau

 

Dogfennau atodol:

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd
Papur tystiolaeth – Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd (Saesneg yn unig)

 

</AI20>

<AI21>

Egwyl (11.05-11.20)

 

</AI21>

<AI22>

5       Craffu ar waith Gweinidogion – Gweinidog yr Economi

(11.20-12.30)                                                                  (Tudalennau 69 - 89)

Vaughan Gething AS, Gweinidog yr Economi

Sioned Evans, Cyfarwyddwr, Busnes a Rhanbarthau

Andrew Gwatkin, Cyfarwyddwr, Cysylltiadau Rhyngwladol a Masnach

Steffan Roberts, Dirprwy Gyfarwyddwr, Datblygu Twristiaeth a Chwaraeon

 

Dogfennau atodol:

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd
Briff ymchwil – Cytundeb Masnach Rydd y DU-Seland Newydd – 26 Mai 2022

 

</AI22>

<AI23>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(12.30)                                                                                                             

</AI23>

<AI24>

7       Preifat

(12.30-12.40)                                                                                                  

Trafod tystiolaeth yn dilyn y cyfarfod

</AI24>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>