Agenda - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith


Lleoliad:

Hybrid: Ystafell Bwyllgora 4 Tŷ Hywel a

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Iau, 30 Mehefin 2022

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Marc Wyn Jones

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddHinsawdd@senedd.cymru


Hybrid

------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat (09.15-09.30)

 

</AI1>

<AI2>

Cyfarfod cyhoeddus

 

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

Dogfennau atodol:

 

</AI3>

<AI4>

2       Adferiad Gwyrdd yng Nghymru

(09.30-10.45)                                                                    (Tudalennau 1 - 84)

Syr David Henshaw, Cadeirydd – y Grŵp Gorchwyl a Gorffen Adferiad Gwyrdd

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
Papur - y Grŵp Adferiad Gwyrdd
Adroddiad gan y Ganolfan Gyllid - Y Grŵp Adfer Gwyrdd - Adroddiad ar Ddiweddariadau (papur preifat)

</AI4>

<AI5>

Egwyl (10.45–11.00)

 

</AI5>

<AI6>

3       Trefniadau llywodraethu amgylcheddol interim

(11.00-12.00)                                                                  (Tudalennau 85 - 95)

Dr Nerys Llewelyn-Jones - Asesydd Diogelu'r Amgylchedd Dros Dro Cymru

Dogfennau atodol:

Asesydd Diogelu'r Amgylchedd Dros Dro Cymru: Adroddiad Blynyddol 2021-22

</AI6>

<AI7>

Egwyl ginio (12.00-12.30)

 

</AI7>

<AI8>

Rhag-gyfarfod preifat (12.30-12.35)

 

</AI8>

<AI9>

4       Adferiad gwyrdd a threfniadau llywodraethu amgylcheddol interim

(12.35-14.05)                                                                (Tudalennau 96 - 102)

Gareth Cunningham, Pennaeth Cadwraeth Cymru - Cymdeithas Cadwraeth Forol

Yr Athro Steve Ormerod, Athro ym maes Ecoleg a Chyd-gyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Dŵr - Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd

Annie Smith, Pennaeth Polisi Natur a Gwaith Achos – RSPB Cymru

Dogfennau atodol:

Papur - Yr Athro Steve Ormerod (Saesneg yn unig)
Papur - RSPB Cymru (Saesneg yn unig)

</AI9>

<AI10>

5       Papurau i’w nodi

(14.05)                                                                                                             

Dogfennau atodol:

 

</AI10>

<AI11>

5.1   Adferiad gwyrdd a threfniadau llywodraethu amgylcheddol interim

                                                                                    (Tudalennau 103 - 106)

Dogfennau atodol:

Papur gan Coed Cadw mewn perthynas ag adferiad gwyrdd a threfniadau llywodraethu amgylcheddol interim (Saesneg yn unig)

</AI11>

<AI12>

5.2   Teithio ar fysiau a’r rheilffordd yng Nghymru

                                                                                    (Tudalennau 107 - 109)

Dogfennau atodol:

Papur gan West Coast Partnership mewn perthynas ag ymchwiliad y Pwyllgor i deithio ar fysiau a’r rheilffordd yng Nghymru (Saesneg yn unig)

</AI12>

<AI13>

5.3   Y Grŵp Trawsbleidiol ar Ymchwil Feddygol

                                                                                    (Tudalennau 110 - 113)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Weinidog yr Economi at Gadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Ymchwil Feddygol mewn perthynas â chwestiynau a godwyd yn dilyn cyfarfod y Grŵp Trawsbleidiol ar 27 Ebrill

</AI13>

<AI14>

5.4   Y Grŵp Rhyngweinidogol ar gyfer Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol

                                                                                    (Tudalennau 114 - 115)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol at y Cadeirydd mewn perthynas â chyfarfod cyntaf y Grŵp Rhyngweinidogol ar gyfer Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol a gynhaliwyd ar 24 Mai

</AI14>

<AI15>

5.5   Llywodraethu amgylcheddol

                                                                                    (Tudalennau 116 - 118)

Dogfennau atodol:

Llythyr agored gan sefydliadau amgylcheddol at y Prif Weinidog mewn perthynas â mynediad at gyfiawnder amgylcheddol

</AI15>

<AI16>

5.6   Trafnidiaeth - terfyn cyflymder trefol

                                                                                    (Tudalennau 119 - 120)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan y Gweinidog dros Newid yn yr Hinsawdd at y Cadeirydd mewn perthynas â therfyn cyflymder trefol diofyn o 20mya

</AI16>

<AI17>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(14.05)                                                                                                             

Dogfennau atodol:

 

</AI17>

<AI18>

Cyfarfod preifat (14.05-14.30)

 

</AI18>

<AI19>

7       Adferiad gwyrdd yng Nghymru - trafod y dystiolaeth a glywyd o dan eitem 2

                                                                                                                          

Dogfennau atodol:

 

</AI19>

<AI20>

8       Trefniadau llywodraethu amgylcheddol interim - trafod y dystiolaeth a glywyd o dan eitem 3

                                                                                                                          

Dogfennau atodol:

 

</AI20>

<AI21>

9       Ystyried dull gweithredu ar gyfer y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil Banc Seilwaith y DU

                                                                                    (Tudalennau 121 - 128)

Dogfennau atodol:

Trafod dull gweithredu y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil Banc Seilwaith y DU (Saesneg yn unig)

</AI21>

<AI22>

10    Trafod adroddiad drafft y Pwyllgor ar gysylltedd digidol yng Nghymru

                                                                                                                          

Dogfennau atodol:

Adroddiad drafft ar gysylltedd digidol yng Nghymru (Saesneg yn unig)

</AI22>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>