Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Mercher, 25 Mai 2022

Amser: 09.04 - 12.27
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
12846


Hybrid

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

Mark Isherwood AS (Cadeirydd)

Mabon ap Gwynfor AS (yn lle Rhys ab Owen AS)

Natasha Asghar AS

Mike Hedges AS

Tystion:

Albert Heaney, Llywodraeth Cymru

Matthew Jenkins, Llywodraeth Cymru

Rhiannon Ivens, Llywodraeth Cymru

Archwilio Cymru:

Adrian Crompton (Archwilydd Cyffredinol Cymru)

Matthew Mortlock

Philippa Dixon

Andrew Doughton

Euros Lake

Nick Selwyn

Dave Thomas

Staff y Pwyllgor:

Fay Bowen (Clerc)

Owain Davies (Ail Glerc)

Elizabeth Foster (Dirprwy Glerc)

 

<AI1>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Rhianon Passmore AS a Rhys ab Owen AS. Roedd Mabon ap Gwynfor AS yn bresennol fel dirprwy ar ran Rhys ab Owen AS.

</AI1>

<AI2>

2       Papurau i’w nodi

</AI2>

<AI3>

2.1   Materion Llywodraethu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI3>

<AI4>

3       Comisiynu Cartrefi Gofal i Bobl Hŷn: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Albert Heaney, Matt Jenkins a Rhiannon Ivens o Lywodraeth Cymru.

</AI4>

<AI5>

4       Comisiynu Cartrefi Gofal i Bobl Hŷn: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru, rhan 2

</AI5>

<AI6>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes y ganlyn:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI6>

<AI7>

6       Comisiynu Cartrefi Gofal i Bobl Hŷn: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>