Agenda - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad


Lleoliad:

Hybrid - Ystafell Bwyllgora 4 Tŷ Hywel a fideogynadledda drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Llun, 9 Mai 2022

Amser: 13.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

P Gareth Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddDCC@senedd.cymru


Hybrid

------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(13.30)                                                                                                             

 

</AI1>

<AI2>

2       Sesiwn dystiolaeth gyda Chyngor Cyfraith Cymru - materion yn ymwneud â chyfiawnder yng Nghymru

(13.30 - 14.30)                                                                  (Tudalennau 1 - 13)

Yr Arglwydd Lloyd-Jones, Llywydd Cyngor Cyfraith Cymru

Yr Athro Emyr Lewis, Is-lywydd Cyngor Cyfraith Cymru

Dr Nerys Llewelyn Jones, Aelod o Bwyllgor Gweithredol Cyngor Cyfraith Cymru

Dogfennau atodol:

LJC(6)-13-22 - Papur 1 - Papur briffio

</AI2>

<AI3>

Egwyl

(14.30 - 14.40)

</AI3>

<AI4>

3       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

(14.40 - 14.45)                                                                (Tudalennau 14 - 15)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-13-22 - Papur 2 - Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

</AI4>

<AI5>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Negyddol

</AI5>

<AI6>

3.1   SL(6)197 - Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Datganiadau Blynyddol) (Cymru) (Diwygio) (Coronafeirws) 2022

 

</AI6>

<AI7>

3.2   SL(6)199 - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Rhif 2) (Cymru) 2022

 

</AI7>

<AI8>

4       Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

(14.45 - 14.50)                                                                                                

 

</AI8>

<AI9>

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Negyddol

</AI9>

<AI10>

4.1   SL(6)190 - Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2022

                                                                                        (Tudalennau 16 - 18)

Gorchymyn

Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau atodol:

LJC(6)-13-22 - Papur 3 - Adroddiad drafft

</AI10>

<AI11>

5       Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 - trafodwyd yn flaenorol

(14.50 - 14.55)                                                                                                

 

</AI11>

<AI12>

5.1   SL(6)175 - Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Cynlluniau Blaendal) (Gwybodaeth Ofynnol) (Cymru) 2022

                                                                                        (Tudalennau 19 - 21)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-13-22 - Papur 4 - Adroddiad
LJC(6)-13-22 - Papur 5 - Ymateb Llywodraeth Cymru

</AI12>

<AI13>

5.2   SL(6)178 - Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Diogelu Eiddo mewn Anheddau y Cefnwyd Arnynt) (Cymru) 2022

                                                                                        (Tudalennau 22 - 25)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-13-22 - Papur 6 - Adroddiad
LJC(6)-13-22 - Papur 7 - Ymateb Llywodraeth Cymru

</AI13>

<AI14>

6       Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol

(14.55 - 15.05)                                                                                                

 

</AI14>

<AI15>

6.1   Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) 2022

                                                                                        (Tudalennau 26 - 29)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-13-22 - Papur 8 - Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, 27 Ebrill 2022
LJC(6)-13-22 - Papur 9 - Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd at Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig, 27 Ebrill 2022

</AI15>

<AI16>

6.2   Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Esemptiadau Trawsgydymffurfio a Rheoliad Trosiannol) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2022

                                                                                        (Tudalennau 30 - 31)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-13-22 - Papur 10 - Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, 27 Ebrill 2022

</AI16>

<AI17>

6.3   Datganiad ysgrifenedig a gohebiaeth gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Rheoliadau Caffael Cyhoeddus (Cytundebau Masnach Ryngwladol) (Diwygio) 2022

                                                                                        (Tudalennau 32 - 35)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-13-22 - Papur 11 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, 3 Mai 2022
LJC(6)-13-22 - Papur 12 - Datganiad ysgrifenedig gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, 27 Ebrill 2022

</AI17>

<AI18>

6.4   Datganiad ysgrifenedig a gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd: Rheoliadau Cyflyrau Ffytoiechydol (Diwygio) (Rhif 2) 2022

                                                                                        (Tudalennau 36 - 41)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-13-22 - Papur 13 - Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, 4 Mai 2022
LJC(6)-13-22 - Papur 14 - Datganiad Ysgrifenedig gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, 29 Ebrill 2022
LJC(6)-13-22 - Papur 15 - Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, 25 Ebrill 2022

</AI18>

<AI19>

7       Papurau i’w nodi

(15.05 - 15.15)                                                                                                

 

</AI19>

<AI20>

7.1   Gohebiaeth gan Weinidog yr Economi: Chweched Protocol i'r Confensiwn ar Adeiladu a Gweithredu Adweithydd Fflwcs Niwtron Uchel Iawn (y DU-Ffrainc-yr Almaen)

                                                                                        (Tudalennau 42 - 43)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-13-22 - Papur 16 - Llythyr gan Weinidog yr Economi, 25 Ebrill 2022
LJC(6)-13-22 - Papur 17 - Llythyr at y Prif Weinidog, 23 Mawrth 2022

</AI20>

<AI21>

7.2   Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Canllawiau Llywodraeth Cymru ar 'Datrysiadau deddfwriaethol cyffredin: canllaw i ymgodymu â materion polisi cylchol mewn deddfwriaeth'

                                                                                      (Tudalennau 44 - 155)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-08-22 - Papur 18 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, 26 Ebrill 2022
LJC(6)-13-22 - Papur 19 - Llythyr at y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, 25 Mawrth 2022

</AI21>

<AI22>

7.3   Gohebiaeth gan Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip: Y Bil Gwrthrychau Diwylliannol (Gwarchodaeth rhag Ymafael)

                                                                                    (Tudalennau 156 - 164)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-13-22 - Papur 20 - Llythyr gan Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip, 25 Ebrill 2022

</AI22>

<AI23>

7.4   Datganiad ysgrifenedig gan Weinidog yr Economi: Y wybodaeth ddiweddaraf am fesurau rheoli ffiniau

                                                                                                   (Tudalen 165)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-13-22 - Papur 21 - Datganiad ysgrifenedig gan Weinidog yr Economi, 28 Ebrill 2022

</AI23>

<AI24>

7.5   Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Diweddariad ar dreialu trefniadau pleidleisio hyblyg

                                                                                    (Tudalennau 166 - 170)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-13-22 - Papur 22 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, 3 Mai 2022
LJC(6)-13-22 - Papur 23 - Llythyr at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, 1 Ebrill 2022

</AI24>

<AI25>

8       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(15.15)                                                                                                             

 

</AI25>

<AI26>

9       Sesiwn dystiolaeth gyda Chyngor Cyfraith Cymru - Trafod y dystiolaeth

(15.15 - 15.30)                                                                                                

 

</AI26>

<AI27>

10    Adroddiad Monitro

(15.30 - 15.40)                                                            (Tudalennau 171 - 184)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-13-22 - Papur 24 - Adroddiad monitro drafft

</AI27>

<AI28>

11    Cyfraith yr UE a ddargedwir

(15.40 - 16.00)                                                            (Tudalennau 185 - 230)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-13-22 - Papur 25 - Nodyn cyngor cyfreithiol
LJC(6)-13-22 - Papur 26 - Papur gan yr Athro Jo Hunt, Prifysgol Caerdydd: Rheoli gwahaniaeth rheoleiddiol rhwng Cymru a gweddill y DU ar ôl Brexit [Saesneg yn unig]
LJC(6)-13-22 - Papur 27 - Papur gan yr Athro Catherine Barnard, Prifysgol Caergrawnt: Sicrhau triniaeth gyfartal yn y Cytundeb Masnach a Chydweithredu: canllaw rhagarweiniol [Saesneg yn unig]

</AI28>

<AI29>

12    Blaenraglen waith

(16.00 - 16.20)                                                                                   (I ddilyn)

Dogfennau atodol:

LJC(6)-13-22 - Papur 28 - Nodyn briffio

</AI29>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>