Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Hybrid - Ystafell Bwyllgora 4 Tŷ Hywel a fideogynadledda drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Mercher, 25 Mai 2022

Amser: 09.30 - 11.45
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/12818


Hybrid

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

Jayne Bryant AS (Cadeirydd)

Sam Rowlands AS (yn lle Laura Anne Jones AS)

Ken Skates AS

Buffy Williams AS

Sioned Williams AS

Heledd Fychan AS

Tystion:

Philip Blaker, Prif Weithredwr, Cymwysterau Cymru

Jo Richards, Cyfarwyddwr Gweithredol, Rheoleiddio, Cymwysterau Cymru

David Jones, Cadeirydd, Cymwysterau Cymru
Meilyr Rowlands

Staff y Pwyllgor:

Naomi Stocks (Clerc)

Tom Lewis-White (Ail Glerc)

Sarah Bartlett (Dirprwy Glerc)

Michael Dauncey (Ymchwilydd)

Rosemary Hill (Ymchwilydd)

Sian Hughes (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Laura Jones AS a James Evans AS, ac roedd Sam Rowlands yn dirprwyo ar ran Laura. Roedd Heledd Fychan AS yn dirprwyo ar ran Sioned Williams AS ar gyfer eitemau 5 a 6. 

 

</AI1>

<AI2>

2       Papurau i’w nodi

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI7>

<AI8>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac ar gyfer eitem 1 yn y cyfarfod ar 16 Mehefin

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI8>

<AI9>

4       Cymwysterau Cymru - diweddariad ar flaenoriaethau [rhan 2]

4.1. Cafodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf gan Gymwysterau Cymru am ddiwygiadau ôl 16 ac arholiadau haf 2022.  

</AI9>

<AI10>

5       Absenoldeb disgyblion - Sesiwn friffio

5.1 Cyn sesiwn dystiolaeth lafar y Pwyllgor, cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio gan Meilyr Rowlands.

</AI10>

<AI11>

6       Absenoldeb disgyblion - ystyried y dystiolaeth

6.1 Trafododd yr Aelodau y wybodaeth a gafwyd yn ystod y sesiwn friffio flaenorol.

</AI11>

<AI12>

7       Gweithredu diwygiadau addysg allweddol - ystyried y dull gweithredu

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dulliau o weithredu mewn perthynas â’r diwygiadau addysg allweddol. Yn amodol ar fân newidiadau, cytunwyd ar y dull o weithredu. 

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>