Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Hybrid - Ystafell Bwyllgora 4 Tŷ Hywel a

fideogynadledda drwy Zoom
Dyddiad: Dydd Mercher, 25 Mai 2022

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Naomi Stocks

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPlant@senedd.cymru


Hybrid

------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat

(09.00 - 09.15)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.15)                                                                                                             

 

</AI2>

<AI3>

2       Papurau i'w nodi

(09.15)                                                                                                             

 

</AI3>

<AI4>

2.1   Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)

                                                                                            (Tudalennau 1 - 4)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Bennaeth Cymru yn y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol - CYPE(6)-12-22 - Papur i'w nodi 1

</AI4>

<AI5>

2.2   Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr

                                                                                            (Tudalennau 5 - 6)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Gwir Anrhydeddus Nadine Dorries AS, yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon - CYPE(6)-12-22 - Papur i'w nodi 2

</AI5>

<AI6>

2.3   Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr

                                                                                            (Tudalennau 7 - 8)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at fyfyrwyr Coleg Cambria - CYPE(6)-12-22 - Papur i'w nodi 3

</AI6>

<AI7>

2.4   Blaenraglen Waith

                                                                                                       (Tudalen 9)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd - CYPE(6)-12-22 - Papur i'w nodi 4

</AI7>

<AI8>

2.5   Blaenraglen Waith

                                                                                        (Tudalennau 10 - 11)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Weinidog y Gymraeg ac Addysg - CYPE(6)-12-22 - Papur i'w nodi 5

</AI8>

<AI9>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac ar gyfer eitem 1 yn y cyfarfod ar 16 Mehefin

(09.15)                                                                                                             

 

</AI9>

<AI10>

4       Cymwysterau Cymru - diweddariad ar flaenoriaethau [rhan 2]

(09.15 - 10.00)                                                                (Tudalennau 12 - 25)

Dogfennau atodol:

Briff ymchwil o'r cyfarfod ar 27 Ebrill 2022
CYPE(6)-12-22 - Papur Preifat 1
CYPE(6)-12-22 - Papur Preifat 2
Cyflwyniad PowerPoint

</AI10>

<AI11>

Egwyl

(10.00 - 10.10)

</AI11>

<AI12>

5       Absenoldeb disgyblion - Sesiwn friffio

(10.10 - 11.10)                                                                (Tudalennau 26 - 38)

Meilyr Rowlands

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil

</AI12>

<AI13>

6       Absenoldeb disgyblion - ystyried y dystiolaeth

(11.10 - 11.20)                                                                                                

 

</AI13>

<AI14>

7       Gweithredu diwygiadau addysg allweddol - ystyried y dull gweithredu

(11.20 - 11.50)                                                                (Tudalennau 39 - 46)

Dogfennau atodol:

CYPE(6)-12-22 - Papur Preifat 3 - Papurau cwmpasu

</AI14>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>