Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Mercher, 30 Mawrth 2022

Amser: 09.00 - 11.32
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
12791


O bell

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

John Griffiths AS (Cadeirydd)

Mabon ap Gwynfor AS

Alun Davies AS

Joel James AS

Sam Rowlands AS

Carolyn Thomas AS

Tystion:

Staff y Pwyllgor:

Manon George (Clerc)

Catherine Hunt (Ail Glerc)

Chloe Davies (Dirprwy Glerc)

Jonathan Baxter (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1.      Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai.

</AI1>

<AI2>

2       Papurau i’w nodi

</AI2>

<AI3>

2.1   Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad mewn perthynas â Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) ar y Bil Etholiadau

2.1.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad mewn perthynas â Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) ar y Bil Etholiadau.

</AI3>

<AI4>

2.2   Adroddiad gan y Sefydliad Bevan ar yr argyfwng tai yng Nghymru

2.2.a Nododd y Pwyllgor yr adroddiad gan y Sefydliad Bevan ar yr argyfwng tai yng Nghymru, a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Newid Hinsawdd ynghylch y materion a godwyd.

</AI4>

<AI5>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

3.1. Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

</AI5>

<AI6>

4       Ymchwiliad i ddarparu safleoedd ar gyfer Sipsiwn, Roma a Theithwyr – trafod y gwaith ymgysylltu

4.1. Trafododd y Pwyllgor ei ddull o gynnal gwaith ymgysylltu mewn perthynas â’r ymchwiliad i ddarparu safleoedd ar gyfer Sipsiwn, Roma a Theithwyr.

</AI6>

<AI7>

5       Trafod y flaenraglen waith

5.1. Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith.

</AI7>

<AI8>

6       Ymchwiliad i ail gartrefi – trafod y prif faterion

6.1. Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol ar gyfer ei ymchwiliad i ail gartrefi.

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>