Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol


Lleoliad:

Hybrid - Ystafell Bwyllgora 5 Tŷ Hywel a fideogynadledda drwy Zoom
Dyddiad: Dydd Iau, 24 Mawrth 2022

Amser: 09.32 - 15.30
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
12644


Hybrid

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

Russell George AS (Cadeirydd)

Gareth Davies AS

Mike Hedges AS

Jack Sargeant AS

Joyce Watson AS

Tystion:

Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Julie Morgan AS, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol

Nick Wood, Llywodraeth Cymru

Albert Heaney, Llywodraeth Cymru

Andy Bell, Y Ganolfan Iechyd Meddwl

Dr Antonis Kousoulis, Sefydliad Iechyd Meddwl

Yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Kirrin Spiby-Davidson, Comisiynydd Plant Cymru

Heléna Herklots, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Staff y Pwyllgor:

Helen Finlayson (Clerc)

Claire Morris (Ail Glerc)

Lowri Jones (Dirprwy Glerc)

Amy Clifton (Ymchwilydd)

Philippa Watkins (Ymchwilydd)

Sarah Hatherley (Ymchwilydd)

Steven Williams (Swyddog)

Rhayna Mann (Swyddog)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Rhun ap Iorwerth AS.

</AI1>

<AI2>

2       Rhyddhau cleifion o ysbytai ac effaith hynny ar y llif cleifion drwy ysbytai: sesiwn dystiolaeth gyda’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.
2.2 Dywedodd y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol ei bod wedi hyfforddi a gweithio fel gweithiwr cymdeithasol.

2.3 Awgrymodd Mike Hedges AS y dylai'r Pwyllgor ysgrifennu at y Gweinidog Newid Hinsawdd i ofyn am wybodaeth am nifer y bobl ym mhob awdurdod lleol sy'n aros i grantiau cyfleusterau i'r anabl gael eu cymeradwyo a'u rhoi ar waith.

</AI2>

<AI3>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitemau 4, 8, 9, 10 ac 11 o gyfarfod heddiw

3.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.

</AI3>

<AI4>

4       Rhyddhau cleifion o ysbytai ac effaith hynny ar y llif cleifion drwy ysbytai: trafod y dystiolaeth

4.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafodd a nododd feysydd i'w cynnwys yn yr adroddiad.

</AI4>

<AI5>

5       Anghydraddoldebau iechyd meddwl: sesiwn dystiolaeth gyda’r Ganolfan Iechyd Meddwl a’r Sefydliad Iechyd Meddwl

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolydd o'r Ganolfan ar gyfer Iechyd Meddwl a'r Sefydliad Iechyd Meddwl.

</AI5>

<AI6>

6       Anghydraddoldebau iechyd meddwl: sesiwn dystiolaeth gyda Chomisiynydd Plant Cymru a Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gomisiynydd Plant Cymru a Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru.

</AI6>

<AI7>

7       Papurau i’w nodi

</AI7>

<AI8>

7.1   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau at y Cadeirydd ynghylch deiseb P-06-1241 Llywodraeth Cymru i gwrdd â chynulleidfa ehangach o ofalwyr di-dâl

7.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI8>

<AI9>

7.2   Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23

7.2 Nododd y Pwyllgor yr ymateb.

</AI9>

<AI10>

8       Anghydraddoldebau iechyd meddwl: trafod y dystiolaeth

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafodd a chytunwyd ar ei ddull gweithredu ar gyfer cam nesaf yr ymchwiliad.

</AI10>

<AI11>

9       Blaenraglen Waith

9.1 Cytunodd y Pwyllgor i ddychwelyd at y drafodaeth ar ôl toriad y Pasg.

</AI11>

<AI12>

10    Effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl sy'n aros am ddiagnosis neu driniaeth: trafod yr adroddiad drafft

10.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft, yn amodol ar fân ddiwygiadau, a fydd yn cael eu cytuno drwy e-bost.

</AI12>

<AI13>

11    Iechyd menywod a merched: trafod llythyr

11.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y llythyr.

</AI13>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>