Agenda - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol


Lleoliad:

Hybrid - Ystafell Bwyllgora 5 Tŷ Hywel a

fideogynadledda drwy Zoom
Dyddiad: 24 Mawrth 2022

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Helen Finlayson

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddIechyd@senedd.cymru


Hybrid

------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat (09.00-09.30)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Rhyddhau cleifion o ysbytai ac effaith hynny ar y llif cleifion drwy ysbytai: sesiwn dystiolaeth gyda’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

(09.30-10.45)                                                                    (Tudalennau 1 - 38)

Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Julie Morgan AS, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol
Albert Heaney, Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol Cymru – Llywodraeth Cymru

Nick Wood, Dirprwy Brif Weithredwr GIG Cymru – Llywodraeth Cymru

 

Briff ymchwil
Papur 1 – Llywodraeth Cymru

</AI3>

<AI4>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitemau 4, 8, 9, 10 ac 11 o gyfarfod heddiw

(10.45)                                                                                                             

</AI4>

<AI5>

4       Rhyddhau cleifion o ysbytai ac effaith hynny ar y llif cleifion drwy ysbytai: trafod y dystiolaeth

(10.45-11.00)                                                                                                  

</AI5>

<AI6>

Egwyl (11.00-11.10)

 

</AI6>

<AI7>

5       Anghydraddoldebau iechyd meddwl: sesiwn dystiolaeth gyda’r Ganolfan Iechyd Meddwl a’r Sefydliad Iechyd Meddwl

(11.10-12.10)                                                                  (Tudalennau 39 - 70)

Andy Bell, Dirprwy Brif Weithredwr - Canolfan Iechyd Meddwl
Dr Antonis Kousoulis, Cyfarwyddwr Cymru a Lloegr – Sefydliad Iechyd Meddwl


Briff ymchwil
Papur 2 – Canolfan Iechyd Meddwl
Papur 3 – Sefydliad Iechyd Meddwl

</AI7>

<AI8>

Cinio (12.10 - 13.00)

 

</AI8>

<AI9>

6       Anghydraddoldebau iechyd meddwl: sesiwn dystiolaeth gyda Chomisiynydd Plant Cymru a Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru

(13.00-14.00)                                                                  (Tudalennau 71 - 98)

Yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru
Kirrin Spiby-Davidson, Cynghorydd Polisi - Comisiynydd Plant Cymru
Heléna Herklots, Comisiynydd Pobl H
ŷn Cymru


Papur 4
Comisiynydd Plant Cymru
Papur 5
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

</AI9>

<AI10>

7       Papurau i’w nodi

(14.00)                                                                                                             

</AI10>

<AI11>

7.1   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau at y Cadeirydd ynghylch deiseb P-06-1241 Llywodraeth Cymru i gwrdd â chynulleidfa ehangach o ofalwyr di-dâl

                                                                                                     (Tudalen 99)

</AI11>

<AI12>

7.2   Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23

                                                                                    (Tudalennau 100 - 122)

</AI12>

<AI13>

8       Anghydraddoldebau iechyd meddwl: trafod y dystiolaeth

(14.00-14.15)                                                              (Tudalennau 123 - 141)

Ymatebion i’r ymgynghoriad

Papur 6 – Canfyddiadau ymgysylltu

Papur 7 – Camau nesaf yr ymchwiliad

</AI13>

<AI14>

9       Blaenraglen Waith

(14.15 - 14.30)                                                            (Tudalennau 142 - 171)

Papur 8 – blaenraglen waith

</AI14>

<AI15>

10    Effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl sy'n aros am ddiagnosis neu driniaeth: trafod yr adroddiad drafft

(14.30 - 15.15)                                                            (Tudalennau 172 - 263)

Papur 9 – adroddiad drafft

</AI15>

<AI16>

11    Iechyd menywod a merched: trafod llythyr

(15.15-15.30)                                                              (Tudalennau 264 - 271)

Papur 10 – llythyr drafft

</AI16>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>