Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Hybrid - Ystafell Bwyllgora 4 Tŷ Hywel a

fideogynadledda drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Mercher, 2 Mawrth 2022

Amser: 10.00 - 12.40
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/12640


Hybrid

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

Peredur Owen Griffiths AS (Cadeirydd)

Peter Fox AS

Mike Hedges AS

Jack Sargeant AS (yn lle Rhianon Passmore AS)

Tystion:

Rebecca Evans AS, Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Sharon Bounds, Llywodraeth Cymru

Emma Watkins, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Owain Roberts (Clerc)

Georgina Owen (Ail Glerc)

Mike Lewis (Dirprwy Glerc)

Joanne McCarthy (Ymchwilydd)

Christian Tipples (Ymchwilydd)

Ben Harris (Cynghorydd Cyfreithiol)

Charlotte Barbour (Cynghorwr Arbenigol)

 

<AI1>

Rhag–gyfarfod preifat - Anffurfiol (09.45-10.00)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

 

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod hybrid y Pwyllgor Cyllid.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Rhianon Passmore AS. Roedd Jack Sargeant AS yn bresennol ar ei rhan fel dirprwy.

</AI2>

<AI3>

2       Papur(au) i'w nodi

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI3>

<AI4>

2.1   PTN 1 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol at y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol - 15 Chwefror 2022

</AI4>

<AI5>

2.2   PTN 2 – Llythyr gan Archwilio Cymru: Cynllun Ffioedd Archwilio Cymru 2022-23 - 15 Chwefror 2022

</AI5>

<AI6>

2.3   PTN 3 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: Ymgysylltu â Phlant a Phobl Ifanc – 18 Chwefror 2022

</AI6>

<AI7>

3       Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2021-22: Sesiwn dystiolaeth

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol; Sharon Bounds, Dirprwy Gyfarwyddwr, Rheoli Ariannol; ac Emma Watkins, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyllid a Busnes y Llywodraeth ynghylch Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2021-22.

 

3.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu’r eitemau a ganlyn i’r Pwyllgor:

 

·         Diweddariad ar y newidiadau i gyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer blwyddyn ariannol 2021-22 sydd wedi’u cynnwys yn Amcangyfrifon Atodol y DU 2021-22, a’r effaith ar y cyllid sydd ar gael am weddill y flwyddyn.

·         Diweddariad ar y gorwariant ar wasanaethau gofal iechyd sydd wedi ei ddileu yn Lloegr, ac unrhyw symiau canlyniadol Barnett a gafodd Llywodraeth Cymru o ganlyniad.

·         Y wybodaeth ddiweddaraf am y dyraniad cyllid ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn y sector gwirfoddol, yn enwedig hosbisau a gofalwyr di-dâl.

·         Y wybodaeth ddiweddaraf am y dyraniad cyllid ar gyfer y cwricwlwm newydd, yn enwedig amcanion penodol y cyllid hwn.

·         Y wybodaeth ddiweddaraf am y dyraniad cyllid ar gyfer uwchraddio adeiladau ysgolion mewn perthynas â darparu prydau ysgol am ddim.

·         Y wybodaeth ddiweddaraf am y gwerthusiad ffurfiol a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru ar ei chynlluniau cymorth busnes a gyflwynwyd yn ystod pandemig COVID-19.

·         Y wybodaeth ddiweddaraf am waith modelu sy'n cael ei wneud mewn perthynas â bil cyflogau'r sector cyhoeddus yn y dyfodol.

</AI7>

<AI8>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod a’r cyfarfod ar 11 Mawrth 2022.

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI8>

<AI9>

5       Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2021-22: Trafod y dystiolaeth

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

</AI9>

<AI10>

6       Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu)? Trafod y materion allweddol

6.1 Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol a chytunodd i ailedrych arnynt yn ei gyfarfod ar 11 Mawrth.

</AI10>

<AI11>

7       Trefniadau ariannu ar ôl yr UE: Trafod y papur cwmpasu

7.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu a chytunodd i gynnal ymchwiliad i drefniadau ariannu ar ôl yr UE.

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>