Agenda - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Hybrid - Ystafell Bwyllgora 4 Tŷ Hywel a

fideogynadledda drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Mercher, 2 Mawrth 2022

Amser: 10.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Owain Roberts

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6388

SeneddCyllid@senedd.cymru


Hybrid

------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat – anffurfiol (09.45-10.00)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(10.00)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Papur(au) i’w nodi

(10.00)                                                                                 (Tudalennau 1 - 2)

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 16 Chwefror

</AI3>

<AI4>

2.1   PTN 1 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol at y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol - 15 Chwefror 2022

                                                                                                       (Tudalen 3)

</AI4>

<AI5>

2.2   PTN 2 - Llythyr gan Archwilio Cymru: Cynllun Ffioedd Archwilio Cymru 2022-23 - 15 Chwefror 2022

                                                                                                       (Tudalen 4)

</AI5>

<AI6>

2.3   PTN 3 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: Ymgysylltu â Phlant a Phobl Ifanc - 18 Chwefror 2022

                                                                                          (Tudalennau 5 - 34)

</AI6>

<AI7>

3       Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2021-22: Sesiwn dystiolaeth

(10.00-11.00)                                                                  (Tudalennau 35 - 59)

Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Sharon Bounds, Dirprwy Gyfarwyddwr, Rheoli Ariannol, Llywodraeth Cymru

Emma Watkins, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyllid a Busnes y Llywodraeth, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2021-22

Papur Briffio gan Ymchwil y Senedd

</AI7>

<AI8>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn a’r cyfarfod ar 11 Mawrth 2022.

(11.00)                                                                                                             

</AI8>

<AI9>

5       Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2021-22: Trafod y dystiolaeth

(11.00 - 11.15)                                                                                                

</AI9>

<AI10>

6       Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu): Trafod y materion allweddol

(11.15-12.15)                                                                                                  

Dogfennau ategol:

FIN(6)-08-22 P1 - Papur Materion Allweddol

</AI10>

<AI11>

7       Trefniadau ariannu ar ôl gadael yr UE: Ystyried papur cwmpasu

(12.15-12.30)                                                                  (Tudalennau 60 - 75)

Dogfennau ategol:

FIN(6)-08-22 P2 – Papur cwmpasu

FIN(6)-08-22 P3 - Y llythyr ymgynghori a rhestr o ymgyngoreion

 

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>