Agenda - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 21 Mawrth 2022

Amser: 13.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Rhys Morgan

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddCydraddoldeb@senedd.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat a chofrestru  (13.00 - 13.30)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

(13:30)                                                                                                             

Dogfennau atodol:

 

</AI2>

<AI3>

2       Tlodi tanwydd a’r Rhaglen Cartrefi Clyd: Sesiwn dystiolaeth 5

(13.30-14.30)                                                                    (Tudalennau 1 - 36)

Jane Hutt, Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Steve Chamberlain, Arweinydd Polisi Effeithlonrwydd Ynni Domestig a Thlodi Tanwydd

Mark Alexander, Pennaeth Datgarboneiddio, Arloesedd a Thlodi Tanwydd y Sector Cyhoeddus

Dogfennau atodol:

Papur ymchwil
Crynodeb o’r gwaith ymgysylltu – Tlodi tanwydd a’r Rhaglen Cartrefi Clyd (Saesneg yn unig)
Papur tystiolaeth gan Lywodraeth Cymru

</AI3>

<AI4>

3       Papurau i’w nodi

(14:30)                                                                                                             

Dogfennau atodol:

 

</AI4>

<AI5>

3.1   Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor: Gwarchod y dyfodol – Y rhwystr gofal plant sy’n wynebu rhieni sy’n gweithio

                                                                                        (Tudalennau 37 - 55)

Dogfennau atodol:

Ymateb Llywodraeth Cymru

</AI5>

<AI6>

3.2   Gohebiaeth gan Gomisiwn y Senedd ar ddefnyddio’r term BAME

                                                                                        (Tudalennau 56 - 57)

Dogfennau atodol:

Gohebiaeth gan Gomisiwn y Senedd -  15 Chwefror 2022

</AI6>

<AI7>

3.3   Gohebiaeth gan Teithio Ymlaen ynghylch gweithredu Deddf Tai (Cymru)

                                                                                        (Tudalennau 58 - 60)

Dogfennau atodol:

Gohebiaeth gan Teithio Ymlaen at y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai- 2 Mawrth 2022 (Saesneg yn unig)

</AI7>

<AI8>

3.4   Gohebiaeth gan y Bwrdd Ymddygiad Gorfodi ynghylch y broses o orfodi dyledion

                                                                                                     (Tudalen 61)

Dogfennau atodol:

Gohebiaeth gan y Bwrdd Ymddygiad Gorfodi ynghylch y broses o orfodi dyledion - 14 Mawrth (Saesneg yn unig)

</AI8>

<AI9>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) a (ix) i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn.

(14:30)                                                                                                             

Dogfennau atodol:

 

</AI9>

<AI10>

Egwyl (14:30-14:45)

 

</AI10>

<AI11>

5       Tlodi tanwydd a’r Rhaglen Cartrefi Clyd: Sesiwn friffio gydag Archwilio Cymru

(14:45-15:10)                                                                                                  

Mark Jeffs, Archwilio Cymru

Chris Pugh, Archwilio Cymru

Seth Newman, Archwilio Cymru

Dogfennau atodol:

 

</AI11>

<AI12>

6       Tlodi tanwydd a’r Rhaglen Cartrefi Clyd: Trafod y dystiolaeth

(15:10 - 15:25)                                                                                                

Dogfennau atodol:

 

</AI12>

<AI13>

7       Ymgynghoriad Llywodraeth y DU ar gynigion i ddiwygio Deddf Hawliau Dynol 1998: trafod yr ohebiaeth ddrafft

(15:25-15:30)                                                                  (Tudalennau 62 - 63)

Dogfennau atodol:

Ymateb drafft i Lywodraeth y DU

</AI13>

<AI14>

8       Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol: gwaith craffu blynyddol – adroddiad drafft

(15:30-16:10)                                                                (Tudalennau 64 - 142)

Dogfennau atodol:

Adroddiad drafft
Gohebiaeth at y Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol – 14 Chwefror 2022
Gohebiaeth gan y Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol – 1 Mawrth 2022
Gohebiaeth at Lywodraeth Cymru – 15 Chwefror 2022
Gohebiaeth gan Lywodraeth Cymru - 7 Mawrth 2022

</AI14>

<AI15>

9       Blaenraglen waith

(16:10-16:30)                                                              (Tudalennau 143 - 148)

Blaenraglen waith

Diogelwch menywod a thrais ar sail rhywedd: cylch gorchwyl diwygiedig

Dogfennau atodol:

Blaenraglen waith
Diogelwch menywod a thrais ar sail rhywedd: cylch gorchwyl diwygiedig

</AI15>

<AI16>

10    Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE: Adroddiad monitro

(16:30-16:35)                                                              (Tudalennau 149 - 161)

Dogfennau atodol:

Nodyn: Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE yng Nghymru
Adroddiad Monitro (Hydref – Rhagfyr 2021): Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE yng Nghymru

</AI16>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>