Agenda - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol


Lleoliad:

Hybrid - Ystafell Bwyllgora 5 Tŷ Hywel a fideogynadledda drwy Zoom
Dyddiad: 10 Chwefror 2022

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Helen Finlayson

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddIechyd@senedd.cymru


Hybrid

------

<AI1>

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae’r Cadeirydd wedi penderfynu bod y cyhoedd wedi eu gwahardd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Caiff y cyfarfod hwn ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

</AI1>

<AI2>

Rhag-gyfarfod preifat (09.00 - 09.30)

 

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

</AI3>

<AI4>

2       Rhyddhau cleifion o ysbytai ac effaith hynny ar y llif cleifion drwy ysbytai: sesiwn dystiolaeth gydag awdurdodau lleol

(09.30-10.30)                                                                    (Tudalennau 1 - 44)

Nicola Stubbins, cyn-Lywydd Bwrdd Llywodraethu ADSS Cymru a Chyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir Ddinbych

Y Cynghorydd Susan Elsmore, Dirprwy Lefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac Aelod Cabinet Cyngor Caerdydd dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant

Allison Hulmes, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Cymru - Cymdeithas Gweithwyr Cymdeithasol Prydain


Briff ymchwil

Papur 1 - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Papur 2 – Cymdeithas Gweithwyr Cymdeithasol Prydain

</AI4>

<AI5>

Egwyl (10.30-10.45)

 

</AI5>

<AI6>

3       Rhyddhau cleifion o ysbytai ac effaith hynny ar y llif cleifion drwy ysbytai: sesiwn dystiolaeth gyda Fforwm Gofal Cymru

(10.45-11.30)                                                                  (Tudalennau 45 - 46)

Mary Wimbury, Prif Weithredwr - Fforwm Gofal Cymru

Mario Kreft, Cadeirydd - Fforwm Gofal Cymru

Sanjiv Joshi, Trysorydd - Fforwm Gofal Cymru


Papur 3 –Fforwm Gofal Cymru

</AI6>

<AI7>

4       Papurau i’w nodi

(11.30)                                                                                                             

</AI7>

<AI8>

4.1   Ymateb gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad ynghylch y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Iechyd a Gofal

                                                                                        (Tudalennau 47 - 65)

</AI8>

<AI9>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitemau 6, 8, 9 a 10 y cyfarfod heddiw.

(11.30)                                                                                                             

</AI9>

<AI10>

6       Rhyddhau cleifion o ysbytai ac effaith hynny ar y llif cleifion drwy ysbytai: trafod y dystiolaeth

(11.30-11.45)                                                                                                  

</AI10>

<AI11>

Cinio (11.45-12.30)

 

</AI11>

<AI12>

7       Effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl yng Nghymru sy’n aros am ddiagnosis neu driniaeth a Chraffu ar Gynllun Gaeaf Iechyd a Gofal Cymdeithasol Llywodraeth Cymru 2021 i 2022: sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

(12.30-14.45)                                                                (Tudalennau 66 - 165)

Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Judith Paget, Cyfarwyddwr Cyffredinol yr Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru – Llywodraeth Cymru

Andrew Sallows, Cyfarwyddwr Rhaglen Gyflawni - Llywodraeth Cymru

Chris Jones, Dirprwy Brif Swyddog Meddygol - Llywodraeth Cymru


Briff ymchwil

Papur 4 – Llywodraeth Cymru ar amseroedd aros

Papur 5 – Llywodraeth Cymru ar gynlluniau’r gaeaf 

Papur 6 – adroddiad gan Dîm Ymgysylltu â Dinasyddion y Senedd ar effaith yr ôl-groniad o amseroedd aros ar bobl yng Nghymru sy’n disgwyl diagnosis neu driniaeth

</AI12>

<AI13>

8       Effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl yng Nghymru sy’n aros am ddiagnosis neu driniaeth a Chraffu ar Gynllun Gaeaf Iechyd a Gofal Cymdeithasol Llywodraeth Cymru 2021 i 2022: trafod y dystiolaeth

(14.45-15.00)                                                                                                  

</AI13>

<AI14>

9       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau: trafod yr adroddiad drafft

(15.00-15.15)                                                                                                  

Papur 7 – adroddiad drafft

Sylwer y caiff yr adroddiad drafft ei gylchredeg fel pecyn atodol

Tystiolaeth ysgrifenedig

</AI14>

<AI15>

10    Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer y Bil Iechyd a Gofal: trafod yr adroddiad drafft

(15.15-15.30)                                                              (Tudalennau 166 - 215)

Papur 8 – adroddiad drafft

Papur 9 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2)
ar gyfer y Bil Iechyd a Gofal
Papur 10 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 3)
ar gyfer y Bil Iechyd a Gofal
Papur 11 – nodyn cyngor cyfreithiol ar gyfer y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2)
ar gyfer y Bil Iechyd a Gofal
Papur 12 nodyn cyngor cyfreithiol ar gyfer y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 3)
ar gyfer y Bil Iechyd a Gofal

</AI15>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>