Agenda - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Mercher, 2 Chwefror 2022

Amser: 09.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Lleu Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddDiwylliant@senedd.cymru


O bell

------

<AI1>

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, penderfynodd y Cadeirydd wahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu’n fyw ar www.senedd.tv

 

</AI1>

<AI2>

Cofrestru cyn y cyfarfod

(09.00-09.30)

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

</AI3>

<AI4>

2       Ymchwiliad undydd i Gysylltiadau Rhyngwladol: Cymry ar wasgar a rhyngwladol

(09.30-10.15)                                                                    (Tudalennau 1 - 11)

Susie Ventris-Field, Prif Swyddog Gweithredol, Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru

Claire O'Shea, Cadeirydd, Grŵp Asiantaethau Tramor Cymru 

Zara May, Pennaeth Cymunedau a Gweithrediadau, GlobalWelsh

 

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

</AI4>

<AI5>

Egwyl

(10.15-10.25)

</AI5>

<AI6>

3       Ymchwiliad undydd i Gysylltiadau Rhyngwladol: Ewrop a rhyngwladol

(10.25-11.10)                                                                                                  

Jenny Scott, Cyfarwyddwr, British Council

Charles Whitmore, Cydymaith Ymchwil o Ganolfan Llywodraethiant Cymru

Ben Lloyd, Pennaeth Polisi, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Berwyn Davies, Pennaeth Swyddfa, Addysg Uwch Cymru Brwsel

</AI6>

<AI7>

Egwyl

(11.10-11.20)

</AI7>

<AI8>

4       Ymchwiliad undydd i Gysylltiadau Rhyngwladol: Chwaraeon, diwylliant a’r celfyddydau (rhyngwladol)

(11.20-12.05)                                                                  (Tudalennau 12 - 23)

Noel Mooney, Prif Swyddog Gweithredol, Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Eluned Hâf, Pennaeth, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru 

Sian Lewis, Prif Weithredwr, Urdd Gobaith Cymru 

 

Tystiolaeth ysgrifenedig gan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

Tystiolaeth ysgrifenedig gan Urdd Gobaith Cymru

</AI8>

<AI9>

5       Papurau i’w nodi

(12.05)                                                                                                             

</AI9>

<AI10>

5.1   Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol, ‘Sgrîn Fach: Trafodaeth Fawr’.

                                                                                        (Tudalennau 24 - 26)

</AI10>

<AI11>

5.2   Llythyr gan Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a'r Prif Chwip at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch llythyrau cylch gwaith at Gyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru

                                                                                        (Tudalennau 27 - 83)

</AI11>

<AI12>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(12.05)                                                                                                             

</AI12>

<AI13>

7       Ôl-drafodaeth breifat

(12.05-12.10)                                                                                                  

</AI13>

<AI14>

8       Craffu ar Gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23: Trafod yr adroddiad drafft

(12.10-12.20)                                                                (Tudalennau 84 - 102)

</AI14>

<AI15>

9       Adolygiad o amserlen a chylchoedd gwaith y pwyllgor: Trafod yr ohebiaeth ddrafft

(12.20-12.25)                                                              (Tudalennau 103 - 106)

</AI15>

<AI16>

10    Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Gwrthrychau Diwylliannol (Gwarchodaeth rhag Ymafael): Trafod Nodyn Cyngor Cyfreithiol

(12.25-12.30)                                                              (Tudalennau 107 - 114)

</AI16>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>