Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Iau, 10 Chwefror 2022

Amser: 09.17 - 14.45
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/12602


O bell

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

Jayne Bryant AS (Cadeirydd)

Joel James AS (yn lle James Evans AS)

Laura Anne Jones AS

Ken Skates AS

Buffy Williams AS

Sioned Williams AS

Tystion:

Dyfrig Ellis, Estyn

Jassa Scott, Estyn

Delyth Gray, Estyn

Staff y Pwyllgor:

Naomi Stocks (Clerc)

Tom Lewis-White (Ail Glerc)

Sarah Bartlett (Dirprwy Glerc)

Katie Wyatt (Cynghorydd Cyfreithiol)

Jennifer Cottle (Cynghorydd Cyfreithiol)

Sian Thomas (Ymchwilydd)

Michael Dauncey (Ymchwilydd)

Claire Thomas (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

1.2 Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, dywedodd y Cadeirydd ei bod wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd, ond y byddai’r cyfarfod yn cael ei ddarlledu’n fyw ar www.senedd.tv.

1.3 Cafwyd ymddiheuriadau gan James Evans AS, roedd Joel James yn dirprwyo ar ran eitemau 2 i 4.

 

</AI1>

<AI2>

2       Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymysg dysgwyr - sesiwn dystiolaeth 1

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Estyn.

2.2 Cytunodd Estyn i ddarparu adroddiadau sy'n berthnasol i'r ymchwiliad i'r Aelodau.

 

</AI2>

<AI3>

3       Papurau i’w nodi

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI3>

<AI4>

</AI27>

<AI28>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod am weddill y cyfarfod a’r cyfarfod cyfan ar 17 Chwefror.

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI28>

<AI29>

5       Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymysg dysgwyr - trafod y dystiolaeth

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn flaenorol.

</AI29>

<AI30>

6       Y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) - trafod yr adroddiad drafft

6.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft. Byddai'r adroddiad yn cael ei ddiweddaru yn dilyn y drafodaeth a'i ystyried eto yng nghyfarfod yr wythnos nesaf.

</AI30>

<AI31>

7       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau - trafod yr adroddiad drafft

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft. Oherwydd yr amserlenni adrodd, cytunodd yr Aelodau y byddai adroddiad diwygiedig yn cael ei gytuno'n electronig. Byddai’r adroddiad terfynol yn cael ei osod ar 15 Chwefror. 

</AI31>

<AI32>

8       Hyfforddiant Hawliau Plant

8.1 Mynychodd yr Aelodau sesiwn hyfforddi ar hawliau plant.

</AI32>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>