Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Iau, 10 Chwefror 2022

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Naomi Stocks

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPlant@senedd.cymru


O bell

------

<AI1>

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae'r Cadeirydd wedi penderfynu bod y

cyhoedd wedi eu gwahardd rhag bod yn bresennol yng nghyfarfod y Pwyllgor er mwyn

diogelu iechyd y cyhoedd. Caiff y cyfarfod hwn ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

</AI1>

<AI2>

Rhag-gyfarfod preifat

(08.45 - 09.15)

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.15)                                                                                                             

 

</AI3>

<AI4>

2       Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymysg dysgwyr - sesiwn dystiolaeth 1

(09.15 - 10.15)                                                                  (Tudalennau 1 - 16)

Adroddiad Estyn - Dydyn ni ddim yn dweud wrth ein hathrawon - Profiadau o aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith disgyblion ysgolion uwchradd yng Nghymru

 

Jassa Scott, Cyfarwyddwr Strategol Estyn

Dyfrig Ellis, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Estyn

Delyth Gray, Arolygydd Ei Mawrhydi, Estyn

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil

</AI4>

<AI5>

3       Papurau i’w nodi

(10.15)                                                                                                             

Mae papurau i'w nodi 1 – 11 yn ymateb i lythyr gan y Pwyllgor yn gofyn am wybodaeth ynghylch gweithio gyda'r trydydd sector i ddarparu gwasanaethau cymorth iechyd meddwl i blant a phobl ifanc yn dilyn y sesiwn graffu ar Adroddiad Blynyddol y Comisiynydd Plant.

 

</AI5>

<AI6>

3.1   Craffu ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru

                                                                                        (Tudalennau 17 - 25)

Dogfennau atodol:

Papur Preifat - crynodeb o'r ymatebion ysgrifenedig [papurau i’w nodi 1 - 12]
Ymateb gan Dr Jen Daffin, Seicolegydd Clinigol Cymunedol - CYPE(6)-04-22 – Papur i'w nodi 1 (Saesneg yn unig)

 

</AI6>

<AI7>

3.2   Craffu ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru

                                                                                        (Tudalennau 26 - 27)

Dogfennau atodol:

Ymateb gan Mind Casnewydd - CYPE(6)-04-22 – Papur i'w nodi 2 (Saesneg yn unig)

 

</AI7>

<AI8>

3.3   Craffu ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru

                                                                                        (Tudalennau 28 - 30)

Dogfennau atodol:

Ymateb gan Dîm Cymorth Dwys Tymor Byr i blant ag awtistiaeth ac anableddau dysgu yn ystod Covid-19 - CYPE(6)-04-22 – Papur i'w nodi 3 (Saesneg yn unig)

 

 

 

 

 

</AI8>

<AI9>

3.4   Craffu ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru

                                                                                        (Tudalennau 31 - 33)

Dogfennau atodol:

Ymateb gan yr adran Seicoleg Gymunedol Plentyn a Theulu, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan - CYPE(6)-04-22 – Papur i'w nodi 4 (Saesneg yn unig)

 

</AI9>

<AI10>

3.5   Craffu ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru

                                                                                        (Tudalennau 34 - 37)

Dogfennau atodol:

Ymateb gan Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys - CYPE(6)-04-22 – Papur i'w nodi 5 (Saesneg yn unig)

 

</AI10>

<AI11>

3.6   Craffu ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru

                                                                                        (Tudalennau 38 - 44)

Dogfennau atodol:

Ymateb gan Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro - CYPE(6)-04-22 – Papur i'w nodi 6

 

</AI11>

<AI12>

3.7   Craffu ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru

                                                                                        (Tudalennau 45 - 56)

Dogfennau atodol:

Ymateb gan Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru - CYPE(6)-04-22 – Papur i'w nodi 7 (Saesneg yn unig)

 

</AI12>

<AI13>

3.8   Craffu ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru

                                                                                        (Tudalennau 57 - 61)

Dogfennau atodol:

Ymateb gan Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Cwm Taf Morgannwg - CYPE(6)-04-22 – Papur i'w nodi 8 (Saesneg yn unig)

 

</AI13>

<AI14>

3.9   Craffu ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru

                                                                                        (Tudalennau 62 - 65)

Dogfennau atodol:

Ymateb gan Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gwent - CYPE(6)-04-22 – Papur i'w nodi 9 (Saesneg un unig)

 

</AI14>

<AI15>

3.10 Craffu ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru

                                                                                        (Tudalennau 66 - 77)

Dogfennau atodol:

Ymateb gan Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Morgannwg - CYPE(6)-04-22 – Papur i'w nodi 10 (Saesneg yn unig)

 

</AI15>

<AI16>

3.11 Craffu ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru

                                                                                        (Tudalennau 78 - 79)

Dogfennau atodol:

Ymateb gan Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru - CYPE(6)-04-22  – Papur i'w nodi 11 (Saesneg yn unig)

 

</AI16>

<AI17>

3.12 Craffu ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru

                                                                                        (Tudalennau 80 - 82)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru - CYPE(6)-04-22 – Papur i'w nodi 12

 

</AI17>

<AI18>

3.13 Blaenraglen Waith

                                                                                        (Tudalennau 83 - 84)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant – CYPE(6)-04-22 – Papur i’w nodi 13

 

 

 

</AI18>

<AI19>

3.14 Blaenraglen Waith

                                                                                        (Tudalennau 85 - 87)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Gwsanaethau Cymdeithasol - CYPE(6)-04-22 - Papur i'w nodi 14

 

</AI19>

<AI20>

3.15 Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau

                                                                                        (Tudalennau 88 - 90)

Dogfennau atodol:

Llythyr ar y cyd gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg a Chadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol at y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol – CYPE(6)-04-22 – Papur i'w nodi 15

 

</AI20>

<AI21>

3.16 Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau

                                                                                        (Tudalennau 91 - 94)

Dogfennau atodol:

Llythyr ar y cyd gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg a Chadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol at randdeiliaid – CYPE(6)-04-22 – Papur i'w nodi 16

 

</AI21>

<AI22>

3.17 Blaenraglen Waith

                                                                                        (Tudalennau 95 - 97)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg - CYPE(6)-04-22 - Papur i’w nodi 17

 

</AI22>

<AI23>

3.18 Y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)

                                                                                      (Tudalennau 98 - 111)

Dogfennau atodol:

Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg – CYPE(6)-04-22 – Papur i’w nodi 18

 

</AI23>

<AI24>

3.19 Y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)

                                                                                    (Tudalennau 112 - 114)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Weinidog y Gymraeg ac Addysg – CYPE(6)-04-22 – Papur i’w nodi 19

 

</AI24>

<AI25>

3.20 Y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)

                                                                                    (Tudalennau 115 - 126)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg - CYPE(6)-04-22 - Papur i'w nodi 20

 

</AI25>

<AI26>

3.21 Cyllideb Llywodraeth Cymru 2022-23

                                                                                    (Tudalennau 127 - 128)

Dogfennau atodol:

Llythyr ar y cyd gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg a Chadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol at y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol  - CYPE(6)-04-22 - Papur i'w nodi 21

 

</AI26>

<AI27>

3.22 Trefn Busnes

                                                                                    (Tudalennau 129 - 136)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Llywydd.- CYPE(6)-04-22 - Papur i'w nodi 22

 

</AI27>

<AI28>

3.23 Blaenraglen Waith

                                                                                                   (Tudalen 137)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai - CYPE(6)-04-22 - Papur i'w nodi 23

 

</AI28>

<AI29>

3.24 Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau

                                                                                    (Tudalennau 138 - 193)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol - CYPE(6)-04-22 - Papur i'w nodi 24

 

</AI29>

<AI30>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod am weddill y cyfarfod a’r cyfarfod cyfan ar 17 Chwefror.

(10.15)                                                                                                             

</AI30>

<AI31>

5       Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymysg dysgwyr - trafod y dystiolaeth

(10.15 - 10.20)                                                                                                

</AI31>

<AI32>

6       Y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) - trafod yr adroddiad drafft

(10.20 - 11.40)                                                            (Tudalennau 194 - 310)

Dogfennau atodol:

Adrodiadd drafft (Saesneg yn unig)

</AI32>

<AI33>

7       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau - trafod yr adroddiad drafft

(11.40 - 12.00)                                                            (Tudalennau 311 - 334)

Dogfennau atodol:

Adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

</AI33>

<AI34>

Egwyl i ginio

(12.00 - 12.50)

</AI34>

<AI35>

8       Hyfforddiant Hawliau Plant

(13.00 - 15.00)                                                                                                

 

</AI35>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>