Cofnodion - Y Pwyllgor Busnes


Lleoliad:

Zoom

Dyddiad: Dydd Mawrth, 15 Chwefror 2022

Amser: 09.02 - 09.55
 


Preifat

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Pwyllgor:

Elin Jones AS, Llywydd (Cadeirydd)

Lesley Griffiths AS

Darren Millar AS

Siân Gwenllian AS

Staff y Pwyllgor:

Graeme Francis (Clerc)

Yan Thomas (Dirprwy Glerc)

Eraill yn bresennol

Jane Dodds AS

David Rees AS, Y Dirprwy Lywydd

Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd

Siwan Davies, Cyfarwyddwr Busnes y Senedd

Siân Wilkins, Pennaeth Gwasanaeth y Siambr a Phwyllgorau

Julian Luke, Pennaeth Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth,

Helen Carey, Llywodraeth Cymru

 

<AI1>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Croesawodd y Llywydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

</AI1>

<AI2>

2       Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

</AI2>

<AI3>

3       Trefn Busnes

</AI3>

<AI4>

3.1   Busnes yr wythnos hon

Dydd Mawrth

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y bydd y Llywydd yn arwain teyrngedau i Aled Roberts ar ddechrau'r Cyfarfod Llawn ddydd Mawrth gyda'r Prif Weinidog a chynrychiolwyr y pleidiau yn cael eu galw i wneud cyfraniadau.

 

 

Dydd Mercher 

 

 

</AI4>

<AI5>

3.2   Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Pwyllgor Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mercher 1 Mawrth 2022 -

 

Dydd Mawrth 8 Mawrth 2022 -

 

 

</AI5>

<AI6>

3.3   Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 2 Mawrth 2022 -

 

 

Dydd Mercher 9 Mawrth 2022 -

 

 

Dydd Mercher 16 Mawrth 2022 -

 

 

 

Fformat y Cyfarfod Llawn

Trafododd y Pwyllgor Busnes y trefniadau ar gyfer y Cyfarfod Llawn ar ôl toriad hanner tymor mis Chwefror ac ystyriodd Asesiad Risg wedi'i ddiweddaru. Ar ôl ystyried barn grwpiau pleidiau a mesurau i liniaru risgiau, penderfynodd y Llywydd y gallai pob un o'r 60 Aelod fod yn y Siambr yn bersonol ar unrhyw adeg o 1 Mawrth ymlaen. Roedd hyn yn unol ag arwydd gan y Prif Weinidog o lacio nifer o gyfyngiadau eraill ddiwedd mis Chwefror. Byddai cyfranogiad rhithwir a phleidleisio electronig yn parhau fel y gallai Aelodau barhau i gymryd rhan o bell.

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y byddai'r Aelodau'n cael eu cynghori'n gryf i wisgo masgiau wyneb yn y Siambr ac eithrio wrth wneud cyfraniad. Gofynnodd y Llywydd i'r Aelodau gael gwybod mai dyna oedd ei disgwyliad hi. Dylai pob Aelod hefyd gymryd prawf llif unffordd cyn bod yn bresennol yn bersonol.

 

</AI6>

<AI7>

4       Amserlen y Pwyllgorau

</AI7>

<AI8>

4.1   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar y cais am slot cyfarfod ychwanegol.

 

</AI8>

<AI9>

4.2   Adolygiad o amserlen y pwyllgorau a chylchoedd gwaith y pwyllgorau

Ystyriodd y Pwyllgor Busnes ganlyniad ei ymgynghoriad â phwyllgorau ac aelodau'r pwyllgorau ynghylch amserlen a chylchoedd gwaith y pwyllgorau, a diwygiadau arfaethedig i amserlen y pwyllgorau.

Cytunwyd y dylid ymgynghori â Fforwm y Cadeiryddion ynghylch yr amserlen arfaethedig a'r amserlen ar gyfer gweithredu yn ei gyfarfod ar 17 Chwefror. Cytunodd y Rheolwyr Busnes hefyd i ymgynghori â'u grwpiau ac i ystyried cynnig terfynol ar ôl y toriad hanner tymor.  

 

</AI9>

<AI10>

5       Unrhyw faterion eraill

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid a Gedwir)

 

Ar gynnig y Trefnydd, cytunodd y Pwyllgor Busnes i adolygu'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar gyfer y Memorandwm Atodol ar y Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid a Gedwir) o 3 Mawrth i 17 Mawrth.

 

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>