Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol


Lleoliad:

O bell drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Iau, 13 Ionawr 2022

Amser: 09.30 - 14.20
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
12579


O bell

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

Russell George AS (Cadeirydd)

Rhun ap Iorwerth AS

Gareth Davies AS

Mike Hedges AS

Jack Sargeant AS

Joyce Watson AS

Tystion:

Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Julie Morgan AS, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol

Lynne Neagle AS, y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant

Judith Paget, Llywodraeth Cymru

Claire Bennett, Llywodraeth Cymru

Tracey Breheny, Llywodraeth Cymru

Steve Elliot, Llywodraeth Cymru

Albert Heaney, Llywodraeth Cymru

Irfon Rees, Llywodraeth Cymru

Sue Hill, Coleg Brenhinol y Llawfeddygon yn Lloegr

Jonathon Holmes, The King's Fund

Danielle Jefferies, The King's Fund

Staff y Pwyllgor:

Helen Finlayson (Clerc)

Claire Morris (Ail Glerc)

Lowri Jones (Dirprwy Glerc)

Amy Clifton (Ymchwilydd)

Dr Paul Worthington (Ymchwilydd)

Sarah Hatherley (Ymchwilydd)

Katie Wyatt (Cynghorydd Cyfreithiol)

Claire Thomas (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

</AI1>

<AI2>

2       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23: sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant.
2.2 Llongyfarchodd y Cadeirydd Albert Heaney ar ddod yn Gadlywydd Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig (CBE) am wasanaethau i ofal cymdeithasol yn Rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd ar gyfer 2022.

</AI2>

<AI3>

3       Papurau i’w nodi

</AI3>

<AI4>

3.1   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau ynghylch Deiseb P-05-1045: Dylai penderfyniadau ar y cyd ac adolygu cynlluniau gofal iechyd meddwl misol fod yn ofyniad cyfreithiol

3.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI4>

<AI5>

3.2   Ymateb gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau ynghylch Deiseb P-05-1045: Dylai penderfyniadau ar y cyd ac adolygu cynlluniau gofal iechyd meddwl misol fod yn ofyniad cyfreithiol

3.2 Nododd y Pwyllgor yr ymateb.

</AI5>

<AI6>

3.3   Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch amseroedd aros

3.3 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI6>

<AI7>

3.4   Ymateb gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i’r Cadeirydd ynghylch amseroedd aros

3.4 Nododd y Pwyllgor yr ymateb.

</AI7>

<AI8>

3.5   Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Cadeirydd ynghylch y Fframweithiau Cyffredin dros dro ar gyfer Organau, Meinweoedd a Chelloedd ac ar gyfer Ansawdd a Diogelwch Gwaed

3.5 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI8>

<AI9>

3.6   Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Cadeirydd ynghylch yr Adroddiad Cyntaf ar Weithredu'r Cynllun ar gyfer Indemniad Ymarfer Meddygol Cyffredinol

3.6 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI9>

<AI10>

3.7   Llythyr dilynol gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at y Cadeirydd ynghylch y DU/y Swistir: Confensiwn ar gydgysylltu nawdd cymdeithasol

3.7 Nododd y Pwyllgor y llythyr dilynol.

</AI10>

<AI11>

3.8   Llythyr gan Brif Weinidog Cymru at y Cadeirydd ynghylch Ymchwiliad Cyhoeddus COVID-19 ledled y DU

3.8 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

3.8 (a) Nododd Rhun ap Iorwerth y llythyr a gofynnodd a allai’r Pwyllgor ei drafod yn ystod eitem 6. Cytunodd y Cadeirydd.

</AI11>

<AI12>

3.9   Llythyr gan y Cadeirydd at Emrys Elias, Cadeirydd Dros Dro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg ynghylch y sesiwn graffu ar ôl penodi ar 4 Tachwedd 2021

3.9 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI12>

<AI13>

3.10Ymateb gan y Cadeirydd at Emrys Elias, Cadeirydd Dros Dro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg ynghylch y sesiwn graffu ar ôl penodi ar 4 Tachwedd 2021

3.10 Nododd y Pwyllgor yr ymateb.

</AI13>

<AI14>

3.11Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y broses benodi gyhoeddus

3.11 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI14>

<AI15>

3.12Ymateb gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Cadeirydd ynghylch y broses benodi gyhoeddus

3.12 Nododd y Pwyllgor yr ymateb.

</AI15>

<AI16>

3.13Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at Gadeiryddion Pwyllgorau’r Senedd mewn perthynas â’r Cytundeb Cysylltiadau Rhyng-sefydliadol rhwng Senedd Cymru a Llywodraeth Cymru

3.13 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI16>

<AI17>

3.14Llythyr gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru gyda chwestiynau dilynol yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 4 Tachwedd 2021

3.14 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI17>

<AI18>

3.15Llythyr gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru at y Cadeirydd ynghylch y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol

3.15 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI18>

<AI19>

3.16Llythyr gan Unsain at y Cadeirydd ynghylch y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol

3.16 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI19>

<AI20>

3.17Llythyr gan Gymdeithas Ddeintyddol Prydain yng Nghymru at y Cadeirydd ynghylch y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol

3.17 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI20>

<AI21>

3.18Llythyr gan Goleg Nyrsio Brenhinol Cymru at y Cadeirydd ynghylch y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol

3.18 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI21>

<AI22>

3.19Llythyr gan y Llywydd at Gadeiryddion Pwyllgorau’r Senedd ynghylch amserlen Busnes Pwyllgorau’r Senedd

3.19 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI22>

<AI23>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitemau 5, 6, 7 a 9 cyfarfod heddiw

4.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.

</AI23>

<AI24>

5       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23: trafod y dystiolaeth

5.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd a nododd feysydd ac argymhellion i'w cynnwys yn yr adroddiad drafft.

</AI24>

<AI25>

6       Blaenraglen Waith

6.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod pa fusnes i'w gynnal ar 10 Mawrth a chytunwyd i ddychwelyd at y drafodaeth yn y cyfarfod nesaf.

6.2 Cytunodd y Pwyllgor i ddychwelyd at y drafodaeth ar ei flaenraglen waith ar gyfer tymor yr hydref yn ddiweddarach.
6.3 Cytunodd y Pwyllgor i ohirio penderfyniad o ran a ddylid ystyried y Cylch Gorchwyl drafft ar gyfer ymchwiliad cyhoeddus y DI i COVID hyd nes y byddai rhagor o wybodaeth ar gael, ac anfon ateb cwrteisi at y Prif Weinidog yn y cyfamser.

 

</AI25>

<AI26>

7       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau: trafod y dull

7.1     Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull gweithredu.

7.2     Cytunodd y Pwyllgor y byddai swyddogion yn siarad ar wahân ag Aelodau a oedd am awgrymu rhanddeiliaid ychwanegol y dylid ceisio tystiolaeth ysgrifenedig ganddynt.

</AI26>

<AI27>

8       Effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl sy’n aros am ddiagnosis neu driniaeth: sesiwn dystiolaeth gyda Choleg Brenhinol y Llawfeddygon yn Lloegr a The King’s Fund

8.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o The King’s Fund a Choleg Brenhinol Llawfeddygon Lloegr.

8.2 Cytunodd Jonathon Holmes – Cynghorydd Polisi, The King’s Fund – i ddarparu rhagor o wybodaeth i’r Pwyllgor ar yr ystod o debygolrwydd y byddai pobl sy’n byw mewn ardaloedd mwy difreintiedig yn Lloegr yn aros yn hirach am driniaeth na phobl sy’n byw mewn ardaloedd llai difreintiedig.

8.3 Cytunodd Sue Hill – Cyfarwyddwr Dros Dro yng Nghymru, Coleg Brenhinol Llawfeddygon Lloegr – i ddarparu manylion am nifer y swyddi llawfeddygol gwag fel cyfran o'r gweithlu llawfeddygol yng Nghymru ac yn Lloegr.

</AI27>

<AI28>

9       Effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl sy'n aros am ddiagnosis neu driniaeth: trafod y dystiolaeth

9.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd.

</AI28>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>