Cofnodion cryno - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Mercher, 19 Ionawr 2022

Amser: 09.05 - 12.27
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
12574


O bell

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

Delyth Jewell AS (Cadeirydd)

Hefin David AS

Alun Davies AS

Heledd Fychan AS

Samuel Kurtz AS (yn lle Tom Giffard AS)

Carolyn Thomas AS

Tystion:

Vaughan Gething AS, Gweinidog yr Economi

Dawn Bowden AS, Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip

Dean Medcraft, Llywodraeth Cymru

Jason Thomas, Llywodraeth Cymru

Mark Drakeford AS, Prif Weinidog Cymru

Andrew Gwatkin, Llywodraeth Cymru

Paula Walsh, Llywodraeth Cymru

Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

Owain Lloyd, Llywodraeth Cymru

Bethan Webb, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Lleu Williams (Clerc)

Martha Da Gama Howells (Ail Glerc)

Tanwen Summers (Dirprwy Glerc)

Robin Wilkinson (Ymchwilydd)

Osian Bowyer (Ymchwilydd)

Rhun Davies (Ymchwilydd)

Nia Moss (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol.

 

1.2 Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, dywedodd y Cadeirydd ei bod wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd, ond byddai’r cyfarfod yn cael ei ddarlledu’n fyw ar www.senedd.tv.

 

1.3 Cafwyd ymddiheuriadau gan Tom Giffard AS ac roedd Samuel Kurtz AS yn bresennol fel dirprwy. Dymunodd y Pwyllgor wellhad buan i Tom Giffard ac roedd yr aelodau’n edrych ymlaen at ei groesawu’n ôl yn fuan.

 

1.4 Yn unol â Rheol Sefydlog 17.24A, datganodd Heledd Fychan AS, Carolyn Thomas AS a Samuel Kurtz fuddiannau perthnasol.

</AI1>

<AI2>

2       Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23: Diwylliant, Cyfathrebu a Chwaraeon

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Weinidog yr Economi a’r Dirprwy Weinidog dros y Celfyddydau a Chwaraeon a’r Prif Chwip.

 

2.2 Cytunodd y Gweinidogion i ddarparu rhagor o wybodaeth am faterion yn ymwneud â'r sesiwn graffu.

</AI2>

<AI3>

3       Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23: Cysylltiadau rhyngwladol

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Prif Weinidog.

 

3.2 Cytunodd y Prif Weinidog i ddarparu rhagor o wybodaeth am faterion yn ymwneud â'r sesiwn graffu.

</AI3>

<AI4>

4       Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23: Y Gymraeg

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Addysg a’r Gymraeg.

 

4.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu rhagor o wybodaeth am faterion yn ymwneud â'r sesiwn graffu.

</AI4>

<AI5>

5       Papurau i’w nodi

5.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI5>

<AI6>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI6>

<AI7>

7       Ôl-drafodaeth breifat

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd a chytunodd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru ynghylch y materion a godwyd yn y cyfarfod.

</AI7>

<AI8>

8       Adolygu amserlen y pwyllgor a’i gylchoedd gwaith

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a chytunodd i drafod ei ymateb i adolygiad y Pwyllgor Busnes y tu allan i’r cyfarfod hwn.

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>