Agenda - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Mercher, 19 Ionawr 2022

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Lleu Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddDiwylliant@senedd.cymru


O bell

------

<AI1>

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, penderfynodd y Cadeirydd wahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu’n fyw ar www.senedd.tv

 

</AI1>

<AI2>

Cofrestru cyn y cyfarfod

(08.30-09.00)

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.00)                                                                                                             

</AI3>

<AI4>

2       Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23: Diwylliant, Cyfathrebu a Chwaraeon

(09.00-10.00)                                                                    (Tudalennau 1 - 51)

Vaughan Gething AS, Gweinidog yr Economi

Dawn Bowden AS, Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip

Dean Medcraft, Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau, Llywodraeth Cymru

Jason Thomas, Cyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Llywodraeth Cymru

 

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

Tystiolaeth ysgrifenedig Llywodraeth Cymru

</AI4>

<AI5>

3       Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23: Cysylltiadau Rhyngwladol

(10.00-10.30)                                                                  (Tudalennau 52 - 58)

Mark Drakeford AS, Prif Weinidog Cymru

Andrew Gwatkin, Director International Relations and Trade, Llywodraeth Cymru

Paula Walsh, Dirprwy Gyfarwyddwr Cysylltiadau Rhyngwladol, Llywodraeth Cymru

 

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

</AI5>

<AI6>

Egwyl

(10.30-10.40)

</AI6>

<AI7>

4       Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23: Y Gymraeg

(10.40-11.40)                                                                  (Tudalennau 59 - 88)

Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

Owain Lloyd, Cyfarwyddwr y Gymraeg ac Addysg, Llywodraeth Cymru

Bethan Webb, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran y Gymraeg, Llywodraeth Cymru

 

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

Tystiolaeth ysgrifenedig Llywodraeth Cymru

</AI7>

<AI8>

5       Papurau i'w nodi

(11.40)                                                                                                             

</AI8>

<AI9>

5.1   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23

                                                                                        (Tudalennau 89 - 91)

</AI9>

<AI10>

5.2   Llythyr gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Faterion Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch dyfodol darlledu gwasanaeth cyhoeddus a’r cyfryngau yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 92 - 93)

</AI10>

<AI11>

5.3   Llythyr gan Amgueddfa Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch rhagor o wybodaeth am ei gwaith

                                                                                        (Tudalennau 94 - 98)

</AI11>

<AI12>

5.4   Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch effaith y Bil Amaethyddiaeth yn y dyfodol ar gymunedau Cymraeg eu hiaith.

                                                                                      (Tudalennau 99 - 100)

</AI12>

<AI13>

5.5   Gwybodaeth ychwanegol gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn dilyn yr ymchwiliad undydd ar y diwydiannau celfyddydau a chreadigol

                                                                                    (Tudalennau 101 - 106)

</AI13>

<AI14>

5.6   Llythyr gan Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a'r Prif Chwip at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch recriwtio ar gyfer swydd Prif Weithredwr Cyngor Celfyddydau Cymru

                                                                                    (Tudalennau 107 - 108)

</AI14>

<AI15>

5.7   Llythyr ar y cyd gan Weinidog yr Economi a Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a'r Prif Chwip at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol yn dilyn y sesiwn graffu ar waith y Gweinidog

                                                                                    (Tudalennau 109 - 110)

</AI15>

<AI16>

5.8   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch y Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol

                                                                                    (Tudalennau 111 - 112)

</AI16>

<AI17>

5.9   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol at Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a'r Prif Chwip ynghylch cymhwysedd ar gyfer Cronfa Sefydlogrwydd Diwylliannol y Gaeaf

                                                                                    (Tudalennau 113 - 114)

</AI17>

<AI18>

5.10 Llythyr gan Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a'r Prif Chwip at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch y wybodaeth ddiweddaraf am yr Oriel Celf Gyfoes Genedlaethol ac Amgueddfa Bêl-droed Genedlaethol

                                                                                    (Tudalennau 115 - 117)

</AI18>

<AI19>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(11.40)                                                                                                             

</AI19>

<AI20>

7       Ôl-drafodaeth breifat

(11.40-12.00)                                                                                                  

</AI20>

<AI21>

8       Adolygiad o amserlen a chylchoedd gwaith y pwyllgorau

(12.00-12.30)                                                              (Tudalennau 118 - 126)

Llythyr gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol

</AI21>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>