Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Iau, 13 Ionawr 2022

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Naomi Stocks

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPlant@senedd.cymru


O bell

------

<AI1>

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, penderfynodd y Cadeirydd wahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.TV

</AI1>

<AI2>

Rhag-gyfarfod preifat

(08.45 - 09.15)

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.15)                                                                                                             

 

</AI3>

<AI4>

2       Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 11

(09.15 - 11.15)                                                                  (Tudalennau 1 - 28)

Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

Zenny Saunders, Dirprwy Gyfarwyddwr Diwygio Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (AHO) - Llywodraeth Cymru

David Morris, Tîm Polisi - Llywodraeth Cymru

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil

</AI4>

<AI5>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer eitem 4, eitem 7, eitem 8, eitem 9 ac eitem 10 ar agenda y cyfarfod.

(11.15)                                                                                                             

 

</AI5>

<AI6>

4       Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) - trafod y dystiolaeth a’r materion allweddol

(11.15 - 12.00)                                                                                                

 

</AI6>

<AI7>

Cinio

(12.00 - 12.50)

</AI7>

<AI8>

Rhag-gyfarfod preifat

(12.50 - 13.00)

</AI8>

<AI9>

5       Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022 - 23 - sesiwn dystiolaeth 1

(13.00 - 14.30)                                                                (Tudalennau 29 - 70)

Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Julie Morgan AS, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol

Lynne Neagle AS, y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant

Judith Paget, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Cyfarwyddiaeth Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol / Prif Weithredwraig GIG Cymru - Llywodraeth Cymru

Steve Elliot, Cyfarwyddwr Cyllid - Llywodraeth Cymru

Albert Heaney, Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol Cymru - Llywodraeth Cymru

Claire Bennett, Cyfarwyddwr Cymunedau a Threchu Tlodi - Llywodraeth Cymru

Tracey Breheny, Dirprwy Gyfarwyddwr Yr Is-adran Iechyd Meddwl,  Camddefnyddio Sylweddau a Grwpiau Agored i Niwed - Llywodraeth Cymru

Irfon Rees, Dirprwy Gyfarwyddwr Iechyd Poblogaethau - Llywodraeth Cymru

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
CYPE(6)-01-22 - Papur 1

</AI9>

<AI10>

6       Papurau i'w nodi

(14.30)                                                                                                             

 

</AI10>

<AI11>

6.1   Craffu ar Gyfrifon – Comisiwn y Senedd

                                                                                        (Tudalennau 71 - 72)

Dogfennau atodol:

Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus at Brif Weithredwr a Chlerc Comisiwn y Senedd - CYPE(6)-01-22 - Papur i'w nodi 1

</AI11>

<AI12>

6.2   Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)

                                                                                        (Tudalennau 73 - 77)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at Weinidog y Gymraeg ac Addysg - CYPE(6)-01-22 - Papur i'w nodi 2

</AI12>

<AI13>

6.3   Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Sgiliau ac Addysg Ôl-16

                                                                                        (Tudalennau 78 - 79)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg at y Gwir Anrhydeddus Nadhim Zahawi AS, yr Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg - CYPE(6)-01-22 - Papur i'w nodi 3 (Saesneg yn unig)

</AI13>

<AI14>

6.4   Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)

                                                                                        (Tudalennau 80 - 88)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg  - CYPE(6)-01-22 - Papur i'w nodi 4</AI14>

<AI15>

6.5   Adroddiad Blynyddol Estyn

                                                                                        (Tudalennau 89 - 90)

Dogfennau atodol:

Gwybodaeth ychwanegol gan Estyn yn dilyn y sesiwn graffu ar 13 Rhagfyr - CYPE(6)-01-22 - Papur i'w nodi 5 (Saesneg yn unig)

</AI15>

<AI16>

6.6   Blaenraglen waith

                                                                                        (Tudalennau 91 - 92)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant - CYPE(6)-01-22 - Papur i'w nodi 6

</AI16>

<AI17>

6.7   Blaenraglen waith

                                                                                        (Tudalennau 93 - 94)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Brif Weithredwyr yr holl Fyrddau Iechyd Lleol  - CYPE(6)-01-22 - Papur i'w nodi 7

</AI17>

<AI18>

6.8   Blaenraglen waith

                                                                                        (Tudalennau 95 - 97)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol - CYPE(6)-01-22 - Papur i'w nodi 8

</AI18>

<AI19>

6.9   Blaenraglen waith

                                                                                        (Tudalennau 98 - 99)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Brif Weithredwyr Prif Gynghorau Cymru - CYPE(6)-01-22 - Papur i'w nodi 9

 

</AI19>

<AI20>

6.10 Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol

                                                                                    (Tudalennau 100 - 101)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - CYPE(6)-01-22 - Papur i'w nodi 10

</AI20>

<AI21>

6.11 Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)

                                                                                    (Tudalennau 102 - 106)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid - CYPE(6)-01-22 - Papur i'w nodi 11

</AI21>

<AI22>

6.12 Amserlen pwyllgorau

                                                                                    (Tudalennau 107 - 114)

Dogfennau atodol:

Llythyr gan y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes  - CYPE(6)-01-22 - Papur i'w nodi 12

</AI22>

<AI23>

6.13 Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau

                                                                                    (Tudalennau 115 - 116)

Dogfennau atodol:

Llythyr ar y cyd gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg a Chadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol at y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes - CYPE(6)-01-22 - Papur i'w nodi 13

</AI23>

<AI24>

7       Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22 - trafod y dystiolaeth.

(14.30 - 14.40)                                                                                                

 

</AI24>

<AI25>

8       Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr - ystyried cylch gorchwyl drafft yr ymchwiliad

(14.40 - 14.50)                                                            (Tudalennau 117 - 120)

Dogfennau atodol:

CYPE(2)-01-22 - Papur preifat

</AI25>

<AI26>

9       Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau

(14.50 - 15.05)                                                            (Tudalennau 121 - 143)

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
Nodyn cyngor cyfreithiol

</AI26>

<AI27>

10    Ystyried y dull o ran hyfforddiant ar Hawliau Plant.

(15.05 - 15.15)                                                            (Tudalennau 144 - 145)

Dogfennau atodol:

CYPE(6)-01-22 - Papur Preifat

</AI27>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>